עונש על תקיפת בת זוג - גישת בית המשפט

באשר לעונש על תקיפת בת זוג בית המשפט ציין בפסק דינו של כבוד השופט ג'ובראן בע"פ 4140/10 חביבאללה נ. מ"י (פסק דין מיום 6..9.10) כדלקמן: "המבקש הורשע בעבירות אלימות חמורות כלפי זוגתו. בית המשפט המחוזי שקלל נכונה את מכלול השיקולים הצריכים לעניין והפעיל את מדיניות הענישה הנהוגה וההולמת במקרים כגון דא.... כפי שכבר ציינתי בפרשה אחרת (רע"פ 6577/09 ניר צמח נ' מדינת ישראל (, 20.8.2009): "עבירות האלימות והאיומים ככלל, וכנגד בנות זוג בפרט, הפכו זה מכבר לרעה חולה אשר בתי המשפט מצווים להיאבק בה. נכון הוא אומנם כי אין בכך כדי "להוציא" את נסיבותיו האישיות של הנאשם הקונקרטי מן המשוואה ואולם דורש הדבר מתן משנה תוקף לאותם אינטרסים של גמול ושל הרתעה, הן של העבריין עצמו והן של עבריינים בכוח". נכון אמנם, כי במקרה זה עומדות לו למבקש שורה של נסיבות מקלות ובראשן המלצת שירות המבחן. אך כפי שהובהר זה מכבר על ידי בית משפט זה תסקיר שירות המבחן הינו אך בגדר אחד השיקולים (אם כי שיקול מכובד) שעל בית המשפט לשקול בקובעו את עונשו של עבריין שהורשע בדין. לבית המשפט, ולו בלבד, שיקול הדעת והסמכות לגזור דינו של נאשם. שכן, בעוד שירות המבחן אמון על אינטרס שיקומו של המשיב בלבד, לבית המשפט עומדת התמונה הכוללת של אינטרס הנאשם, הקורבן והציבור, ואמון הוא על כולם. (ראו: ע"פ 344/81 מדינת ישראל נ' שחר סגל  פ"ד לה(4) 313 (1981); ע"פ 2669/00 מדינת ישראל נ' פלוני פ"ד נד(3) 685 (2000)).  כאמור, במקרה דנן איזן כראוי בית המשפט המחוזי בין השיקולים השונים לענישה, ומשכך לא ראיתי מקום להתערב בפסק דינו".תקיפהאלימות