ערעור על החלטת רשם בטענת פרעתי

בהתאם לסעיף 80 לחוק ההוצל"פ, ערעור על החלטה לפי סעיף 19 לחוק ההוצל"פ הוא בזכות. סעיף 19(ג) לחוק ההוצל"פ קובע: "בדיון לפי סעיף זה ינהג ראש ההוצאה לפועל כאילו היה בית משפט הדן בבקשה בדרך המרצה, ולענין ערעור, דין החלטתו כדין פסק דין של בית משפט שלום" אמנם, סעיף 19 לחוק ההוצל"פ אינו מורה לנו כיצד יוגש הערעור, אך תקנה 120 לתקנות ההוצל"פ מבהירה סוגייה זו. ברע"א 3878/96 הנ"ל נקבע, כי: "הערעור על החלטת רשמת בטענת 'פרעתי', הוא, לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז1967-, ערעור בזכות. סעיף 19(ג) לחוק ההוצאה לפועל קובע, כי לעניין ערעור, דין החלטתו של ראש ההוצאה לפועל הוא כפסק דין של בית משפט שלום. הוראה זו אינה משמיעה כיצד יוגש הערעור אלא מקנה לבעל הדין זכות ערעור שהיא זכות מהותית. אופן הגשת הערעור והמועד להגשתו הם ענין שבסדרי דין ותקנות סדר הדין האזרחי נסוגות מפני תקנות ההוצאה לפועל תש"מ (המ' 578/70 אמיל סעדה נ. עזבון המנוח רושדי אל-אימאם אל חוסייני ואח', פ"ד כ"ד(2) 437; ע"א (ת"א 185/87 משה מאנע נגד יצחק דויטש, פסקים תשמ"ח א' עמ' 351; בר אופיר הוצאה לפועל, מהדורה רביעית, עמ' 480). המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל הוא 15 יום מיום מתן ההחלטה. המבקש לא עמד במועד זה, הוא גם לא ביקש וממילא לא קיבל אורכה להגשת הערעור. גם דרך הגשתו של ההליך לא היתה כדין וכך גם הערבות. אשר על כן בדין נדחה הערעור ואין מקום להענות לבקשת רשות הערעור" ערעוררשםטענת פרעתיערעור על החלטת רשם