צו איסור פרסום חוברת תעמולת בחירות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו איסור פרסום חוברת תעמולת בחירות: .1 בקשה זו סבה על עניין פרסומה בחיפה של חוברת, הנושאת את השם דברים זזים בחיפה 1983- .1979החוברת האמורה פורסמה על-ידי עיריית חיפה, על-פי החלטת מוסדותיה המוסמכים לרבות מתן אישור תקציבי כנדרש, אך טענת המבקשים היא, כי יש לראות את פרסומה, לאור שמה ומטבעות הלשון המובאות על גבי כריכתה ובתוכנה, כשימוש בכספים של גוף מבוקר בדרך האסורה לפי סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-.1959 .2 סעיף 17ב לחוק מקנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סמכות ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי החוק הנ"ל או המשכתו. לפי הוראותיו של סעיף 17ב(א) לא ייעשה שימוש בסמכות האמורה אלא - "לאחר ש [יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית - מ' ש'] נתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו". המונח "נוגע-בדבר" הוגדר באותו סעיף כהאי לישנא - "'נוגע-בדבר' - חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט1969". .3 לפי סעיף 1לחוק הבחירות "דרכי תעמולה", חל החוק האמור לא רק על הבחירות לכנסת אלא גם - אם אין הוראה אחרת לעניין זה - על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות. אין טענה, כי יש "הוראות אחרות" כאמור בקשר לסעיף 17ב, ועל-כן חל האמור בו גם על הבחירות לעיריות ולרשויות המקומיות. .4 היישום של המונח "נוגע-בדבר" עלול היה לכאורה לעורר קושי, ככל שמדובר על גופים, המתמודדים בבחירות ואשר אין לגביהם "נציג סיעה" או "בא כוח הרשימה" לפי סעיף 59לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-.1969 אחרי עיון בדבר נראה לי, כי נוסח הדברים האמור אינו צריך ליצור ספקות ואי- בהירות, ואין לפרשו כהסדר בלתי מושלם, המותיר נסיבות מסוימות ללא פתרון סביר. יש לפרש הוראת חוק בדרך הבאה לקיים כוונת המחוקק. לפי הקשרם, רוחם ומגמתם של הדברים, הרי במקרה של תעמולה עלידי גוף, שאין לו "נציג סיעה" או "בא כוח הרשימה" יש לקרוא את הדברים בשינויים הנובעים מן העניין, היינו יש לפרש את מלותיו של סעיף 17ב כמכוונות לנציג הרשימה המתמודדת, אשר כלפיה הופנתה התלונה. במקרה שלפנינו כלל אין מתעורר הקושי התיאורטי שנדון לעיל, כי התלונה הופנתה נגד סיעת המערך, אשר יש לה גם "נציג סיעה" וגם "בא כוח הרשימה". .5 שאלה שנייה שנתעוררה לפניי היא, אם די במתן ההזדמנות "לבא כח הרשימה" כדי לצאת ידי חובתו של הסייג לסמכותו של יושב-ראש הוועדה המרכזית, אשר לפיו אין הוא יכול להורות על איסור כאמור בסעיף 17ב אלא לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להשמיע דברו. כאן המקום להוסיף ולהבהיר, כי סעיף 17ב בא להבטיח, שלא יינתן צו כאמור בו אלא לאחר מתן הזדמנות להשמעת דברי הנפגע-בכוח, שהוא הצד השני בכגון דא, כלפיו מופנים דברי הבקשה, בה מועלית עתירה לצו מניעה. דבר זה יובטח על-ידי כך שהדיון יקוים אחרי מתן הזדמנות לנציג או לבאכוח הרשימה להיות נוכח בדיון, ולמטרה זו יש למסור לו הודעה על הגשת התלונה והבקשה ולמסור לו תוכנה ועיקרו של דבר - יש להזמינו כדי לאפשר לו להשמיע דבריו. נציג הסיעה או בא-כוח הרשימה הם המופקדים על הכנת הטיעון מטעם הסיעה, שהתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות לפי הטענה עבירה לפי החוק הנ"ל. עם קבלת הודעה על הגשת הבקשה וקביעת הדיון יש בידיהם הסמכות והרשות לבוא במגע עם כל מי שמטפל בעניין, והם רשאים גם לבקש מיושב-ראש הוועדה, כי אנשים נוספים מטעמם יתייצבו לפני היושבראש עובר למתן החלטתו כדי למלא אחר דבריהם. אולם, כדי למנוע סיכול מטרתו ומגמתו של סעיף 17ב, קבע המחוקק, כי אליבא דיושב ראש הוועדה, הדן בבקשה לצו מניעה, קיימים נמענים קבועים וידועים, אשר במסירת תוכן הבקשה לידי אחד מהם - ובעיקר במתן האפשרות להשמיע טענותיו - יוצא בעל הסמכות לפי סעיף 17ב ידי חובת הוראתו של החוק. במקרה שלפנינו עלתה לפניי בקשה, שהושמעה הן על-ידי בא-כוח הרשימה, מר טלמון, והן במברק ששוגר על-ידי פרקליטה המלומד של עיריית חיפה, כי תאופשר לעירייה השמעת טענות לפני יושב-ראש הוועדה, ומאחר שלא נודע לעירייה אלא בשלב מאוחר על קיום הדיון, נתבקשה דחייה כדי לאפשר הופעה כאמור. כפי שציינתי, חלה חובת הזימון של המטפלים בעניין על נציג הסיעה או בא-כוח הרשימה; אולם מאחר שמקובלים עלי דבריו של מר טלמון, כי מבחינתו נפלה אי-הבנה וכי לא ידע כלל כי עליו לתדע גורמים נוספים ולזמנם לדיון אם הוא מבקש להשמיע דבריהם לפני יושב-ראש הוועדה, ומאחר שמסתבר, כי בשל אי-הבנה זו אכן לא נמסרה הודעה לעיריית חיפה ומר טלמון אינו יודע פרטי העניין, הנני מוכן לתת לבא-כוח הרשימה הזדמנות להשמיע דברים נוספים או להביא לפניי יודעי דבר, שדבריהם יאירו את המחלוקת שלפניי הארה נוספת. דא עקא, שהמדובר בתעמולת בחירות ובאיסורים, שכל תועלתם רק בכך שאכן יבוצעו בפרקי הזמן הרלוואנטיים, היינו לפני הבחירות, ועל-כן יש לכלול בהחלטה בדבר דחייה גם הוראה המתייחסת לגופו של הנושא. מאחר שלדעתי ניתנה לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניי, ומאחר שהמרובה מכיל את המועט והסמכות להורות בצו מניעה סופי כוללת סמכות לתת הוראה כאמור, שתוקפה לזמן קצוב ומוגבל בלבד, הנני מורה כדלהלן: .1 תינתן לעיריית חיפה, כבקשת מר טלמון וכבקשתה, הזדמנות נוספת להשמיע דברים מטעם "הנוגע-בדבר". .2 הדיון המבוקש יתקים ביום חמישי 6.10.83בשעה 10.00לפני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בלשכתו בכנסת. .3 ניתן בזה צו, האוסר המשך הפצתה של החוברת עד למתן החלטה סופית בבקשה.בחירותצוויםפרסוםאיסור פרסוםצו איסור פרסום