תביעה לתשלום קצבת זקנה רטרואקטיבית

תביעה לתשלום קצבת זקנה רטרואקטיבית: סעיף 244(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי: "מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, ישלם לו המוסד, בכפוף להוראות סימן זה, קצבה חודשית בשיעור של 17.35% מהסכום הבסיסי". תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), תשנ"ח-1998 קובעות כי תביעה לגמלה מוגשת באמצעות טופס: "תביעה לגמלה וכן תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה כאמור בסעיף 118 לחוק (להלן - תביעה), יוגשו בטופס שהורה עליו המוסד". האם תביעה לקצבת זקנה הינה תביעה לגמלה? סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר: "גמלה" - כל טובת הנאה שהביטוח לפי חוק זה מעניק אותה, לרבות הטבה לפי הסכם שנערך לפי סעיף 9, הענקה לפי סעיף 387 וגמלה לפי פרק י"ב או פרק י"ג, ולמעט גמול והחזר הוצאות המשולמים לפי סעיף 17א;" בפסיקה נקבע: "תנאי הכרחי להענקת גמלה לפי החוק הינה הגשת "תביעה" למוסד (דב"ע נא/31- 0 המוסד - אהרון ציון, פד"ע כג' 367 ; לג/51- 0 יצחק אדרי - המוסד, פד"ע ד' 381). הגשת תביעה היא תנאי הכרחי ובלעדיה לא תבחן זכאותו של התובע (דב"ע לח/95-0 המוסד לביטוח לאומי - יצחק בר פד"ע י', 247). בהעדר הוראה חוקית, לא מוטלת על המוסד חובה לחפש אחר מובטחים ולהעניק להם זכויות או כספים שלא תבעו. בהעדר הוראה נוגדת, דרכי התיקשורת של המוסד עם מבוטחיו נתונה להחלטת הנהלת המוסד ובית הדין לא יחייב אותו לנהוג אחרת." (עב"ל (ארצי) 628/08 פרופ' אליעזר גלעדי נ' המל"ל, ניתן ביום 15.4.10 - פורסם במאגרים האלקטרוניים, עמ' 7 לפסק הדין) אשר על כן, קצבת זקנה מותנית בהגשת תביעה וכל עוד לא הוגשה תביעה שכזו, אין חובה על הנתבע לשלם למבוטח קצבה זו. סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי קובע שתביעה תוגש בתוך 12 חודשים מיום היווצרות העילה וסעיף זה איננו מאפשר לנתבע לשלם למבוטח תשלום רטרואקטיבי של למעלה מ- 12 חודשים מיום הגשת התביעה. שיקול דעת שהיה מוקנה בעבר למל"ל לשלם תשלומים רטרואקטיביים מעבר לכך, איננו נתון עוד היום. בעב"ל 628/08 המוזכר לעיל (עמ' 10-9 לפסק הדין) הובאו דברי בית הדין מעב"ל 96/03 שבהם מאבחן בית הדין בין ה"זכאות לגמלה" ל"זכאות לתשלום הגמלה": "בפרשת פריג' (עב"ל 96/03 דוד פריג' - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם), נתן בית הדין את דעתו באשר לפרשנות סעיף 296 לחוק ואיבחן בין הזכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה. הדברים שם יפים לענייננו ונביאם כלשונם: "... על פי חוק הביטוח הלאומי יש לאבחן בין זכאות לגמלה לבין זכאות לתשלום גמלה. הזכאות לגמלה משמעה - שהתובע עונה על תנאי הדין המזכים בגמלה. הזכאות לתשלום גמלה נבחנת לאחר שקמה הזכאות לגמלה והיא מותנית בתנאים נוספים, כגון: זכאות לכפל קצבה על פי סעיף 320 (ג) לחוק; תשלום דמי ביטוח על פי סעיף 366 לחוק; מועד הגשת התביעה למוסד על פי סעיף 296 לחוק וכו'. מועד הגשת התביעה למוסד, כתנאי לזכאות לתשלום גמלה אינו חידוש של תיקון 19 לחוק, אלא מדובר בתנאי עתיק יומין, שמצא ביטויו לא רק בסעיף 296 לחוק בנוסחו הקודם, אלא גם בהסדרים ספציפיים אחרים. כך למשל: הזכאות לתשלום דמי תאונה על פי סעיף 152 לחוק המותנית על פי סעיף 157 לחוק בהגשת תביעה למוסד תוך 90 יום מיום התאונה; או הזכאות לתשלום גמלת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה על פי סעיפים 206 ו-222 א' לחוק שנקבעת עקרונית אך ורק מהחודש שבו הוגשה התביעה למוסד וכו'." " כאמור, על פי הפסיקה ביטוח לאומי אינו יכול לשלם גמלה רטרואקטיבית מעל לשנה מיום הגשת התביעהרטרואקטיביותקצבת זקנה