דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

על פי סעיף 16א'1 לחוק: "תקפן של מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין החייבות במס מותנה במילוי אחד התנאים האמורים להלן, וכל עוד לא נתמלא, לא תוקנה כל זכות על אף האמור בכל דין; משנתמלא, כוחו למפרע מעת המכירה או מיום הפעולה." על פי הסיפא של הסעיף, ניתן למלא את התנאים האמורים בו (וביניהם - דיווח על העסקה), גם למפרע ומשנתמלאו - תקיפה העסקה מעת עריכתה. על פי החוק הקודם וטרם הוספת הסיפא נקבע, ע"י ביהמ"ש המחוזי בחיפה, כי "ניתן להקנות לעיסקה תוקף למפרע, עם מילוי התנאים הנדרשים בסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963." וביהמ"ש העליון אישר קביעה זו. ראו: ע"א 6906/00 - אחמד ענבטאוי (המערער נ' דר (דרויש) רינה . פ"ד נו(5), 280 ,עמ' 286-287, באמור: "...גם אם תוקפה של העיסקה מושעה עד לתשלום המס ומילוי יתר תנאי הסעיף, העיסקה תקום לתחייה ותתפוס מבראשיתה עם קיום התנאים שבסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין." ובכל מקרה - הסכם המכר הינו התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, אשר הינה "'שרירה וקיימת', אף אם לא שולם מס השבח ולא נתמלאו יתר ההוראות שבסעיף 16 לחוק מס שבח". ראו: ע"א 1409/94 - אריה (לייב) קוברסקי נ' עינת ברגר ו-2 אח' (לא פורסם, 30.8.95), שם, בסעיף 12. עסקת מקרקעיןמקרקעין