הריסת בריכת שחיה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו הריסה בריכת שחיה: 1. בפני בקשה לפי סעיף 238 של חוק התכנון והבניה לבטל או להתלות צו מינהלי אשר הוצא ע"י המשיבים להריסת בריכת שחיה, גדרות ומסלעות שמסביב לבריכה, בסמוך לבית המבקשים במושב בית זית ליד ירושלים. 2. עיקר טענת המבקשים היא כי העבודות נשוא צו ההריסה הסתיימו חדשים רבים קודם שהוצא צו ההריסה ואין המשיבים מוסמכים עוד ליתן צו זה, שכן סעיף 238 א של חוק התכנון והבניה תשכ"ה1965- (להלן: "חוק התכנון") מייחד סמכות זו כאשר הצו דרוש ל"מניעת עובדה מוגמרת" - ומשהסתיימו העבודות אין עוד מקום לצו המינהלי ועל רשויות התכנון להיזקק לדרך השיגרתית - הליכים משפטיים בבית המשפט. 3. קודם שאגש לבחינת טענה זו חייב אני לדון בטענה מקדמית אשר הועלתה ע"י המבקשים בעת הדיון לפני, לפיה מחוסר צו ההריסה תוקף, בשל כך שהתצהיר אשר תמך בו לא ניתן על יסוד ביקור אישי של מהנדס המועצה במקום אלא הסתמך על מידע שהתקבל מאחר. ב"כ המלומד של המבקשים הדגיש בפני ואף סמך טיעונו באסמכתאות - כי דווקא בשל היות הליך ההריסה המינהלי יוצא דופן, משניתנת לרשות מינהלית סמכות אשר בד"כ שמורה ומיוחדת לרשויות משפטיות - מוטל על בית המשפט להבטיח כי ישמרו בקפידה כל תג ותו של הדרישות המאפשרות לרשות להוציא צו כאמור. 4. יש לדחות טענתם זו של המבקשים; סעיף 238א(א) של חוק התכנון מתנה את סמכות יו"ר הועדה המקומית ליתן צו הריסה כאשר מוגש לו תצהיר חתום בידי מהנדס הועדה המקומית המציין כי "1. לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג. 2. לפי ידיעתו לא הסתיימה הקמת הבנין או שהסתיימה לא יותר מ60- ימים לפני יום הגשת התצהיר". עינינו הרואות, כבר מתוך נוסח החוק עולה שאין צורך בבדיקה אישית של המהנדס ודי אם סומך הוא את האמור בתצהירו על מקור ידיעה האמין עליו. כך אף נקבע בשורה ארוכה של אסמכתאות ולרבות רע"פ 5635/93 הודעה המקומית לתכנון נ' רפאל סורקבי (תק' (על') 94(1)1213) בו קבע כב' השופט י. זמיר: "הפיקוח על הבניה מתמודד לא פעם עם אנשים הפורצים את גדר החוק ומקימים בנינים שלא כחוק. אם מטעמים של רווח כספי ואם מטעמים של מצוקה אישית, הסמכות המנהלית נתווספה כדי לאפשר תגובה על אתר וכדי למנוע קביעת עובדות בהסתמך על כך שההליכים המשפטיים הרגילים דורשים לא אחת זמן לא מועט וכי גם קיימות דרכים שאין תמיד אפשרות מעשית לחוסמן כדי למשוך הליכים באופן מלאכותי. "הידיעה האישית" היא תולדה של קבלת מידע בלתי אמצעי ואופיה מותנה במהות הידיעה. נראה לנו כי אכן ניתן לפרש את המונח "מידיעה אישית" פרוש רחב הכולל גם ידיעות שהגיעו למתכנן באמצעות המנגנון שעליו הוא מופקד ואותן בדק מתכנן המחוז באופן אישי באמצעים העומדים לרשותו, כולל עיון במפות בתכניות בתמונה שצילמו במקום על ידי מפקח ותחקור המפקח המשמש לעניין זה כידו ועינו הארוכים של המהנדס. מסקנתו לענייננו היא איפוא כי די שהובאו למתכנן המחוז ראיות משכנעות ומהימנות עליו על מנת שיוכל למסור תצהירו על פיהן לאחר בדיקה אישית ועצמאית של הנתונים". 5. מכאן לעיקר - כאמור לעיל, טוענים המבקשים כי הבניה הסתיימה עוד זמן הרבה קודם להוצאת הצו, כלשונם: "למעט תיקונים קלים והשלמות שוליות שבוצעו בתחילת שנת 1997, כל עבודות השלד והפיתוח אותן התחייב לבצע לפני סוף חודש דצמבר 1996". בעת הדיון בפני התברר כי טיעון זה אינו מדוייק. מהנדס הועדה המקומית מר אבי בן גור אישר בפני כי בניית הבריכה עדיין לא הושלמה, היא איננה מצופה ואטומה ושפת הבריכה איננה גמורה, פני השטח חשופים, מבטון, והגדרות מסביב בחלקם אינם בטוחים והוא מסכם דבריו (עמ' 6 ש' 20 ) "אני כמהנדס ועדה לא הייתי חותם על האתר כראוי לשימוש". הוצגו בפני צילומים מ31/03/98- בהם עדיין נראים פועלים עובדים. לטענת ב"כ המלומד של המבקשים, רק השלימו הנחת אריחי קרמיקה שנועדו ליופי וקישוט ואין להם כל משמעות פונקציונלית. הוגש לי צילום נוסף מדצמבר 1997 והשוואת הצילומים מלמדת כי בין לבין עדיין בוצעו עבודות לרבות התקנת הגדרות (הנראים בצילומים ממרץ 1998 ואינם נראים בצילומים מדצמבר 1997). ב"כ המלומד של המבקשים עו"ד פרומקין מתיחס בביטול לעבודות הללו ואינו רואה בהן השלמת או סיום העבודה - והוא מקשה: האם כאשר לאחר שבניית בית הסתיימה ואף כבר חובר לתשתיות - רשת המים, הביוב והחשמל - מבקש בעל הבית לתקן צינור או אפילו לסגור מרפסת - נאמר כי המועד שבו בוצעה אותה עבודה נוספת ייחשב מועד סיום העבודה ? לדעתו, אין לראות בתוספות הללו משום "סיום העבודות" אלא את המועד שבו הסתיימה עבודת הפיתוח וה"מבנה" חובר לתשתיות; טוען הוא שהבריכה מחוברת כבר לרשת המים והביוב ועל כן לדעתו - מאז חיבורה, יש לראות את העבודות כגמורות. מבקש הוא ללמוד גזירה שווה לעניין זה, משלב "קבלת טופס 4" הידוע שהוא השלב האחרון קודם לאיכלוס דירה שבנייתה הושלמה. 6. אין לדעתי, כל יסוד לטיעון זה, מועד סיום הבניה יקבע עפ"י תכליתו וטיבו של המבנה שבו מדובר ובעניין זה אינה דומה בריכת שחיה לדירה. גם אם ניתן לומר לגבי דירה שתוספת אריחי קרמיקה אלו או אחרים אינם מהווים עוד תוספת לבניה שהושלמה עוד קודם (ואינני בטוח בכך כלל ועיקר ) לא כך הוא כאשר מדובר בבריכה שלא ניתן כלל להשתמש בה בטרם הושלמו כל העבודות לרבות איטום וציפוי תוך הבריכה כמו גם השטח שמסביבה המאפשר למשתמשים בבריכה להלך ללא סכנה על שפתה, כך גם, אם חיבור לרשת המים או החשמל הם אקט סופי בדירה אין הדבר בהכרח כך כשמדובר בבריכת שחיה. המבחן הוא "מבחן אוביקטיבי בהתאם לתכליתו של המבנה" [ע"א 19/84 דוויק נ' ראש העיר ירושלים פ"ד לח(1) 494]. 7. לפיכך אני דוחה את טענת המבקשים כאילו הסתיימה העבודה זמן רב קודם להוצאת צו ההריסה המינהלי, וקובע כי צו ההריסה כשר ותקף. 8. לחילופין, עותרים המבקשים כי גם אם לא יימצא פסול בצו ההריסה, ישתמש בית המשפט בשיקול דעתו ויעכב את ביצוע הצו למשך תקופה של חדשים מספר. את עתירתם זו מנמקים הם בכך שלאחרונה "נפתחו ערוצי תקשורת" בין המבקשים ובין מינהל מקרקעי ישראל אשר הוא בעל השטח וייתכן שכתוצאה מקשר זה תאושר בסופו של דבר הבניה ויזכו להיתר כדין. אין הצדקה להעתר לבקשה זו. סבור אני כי הסמכות אשר ניתנה לרשות המינהלית ליתן צו הריסה נועדה עפ"י טיבה לתגובה מהירה ואפקטיבית לפעולת בניה בלתי חוקית ולמנוע "קביעת עובדות" והנצחת מצב אשר יימשך לפחות במשך כל תקופת ההליך המשפטי הממושך עד אשר יאבד צו ההריסה את טעמו. עיכוב ההליך במצב דברים זה ישיג בדיוק את התוצאה ההפוכה. זו, כמדומני, אף הסיבה לנוסח סעיף 238א(ח) המצמצם עד מאוד את שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט בהתערבותו בצו המניעה. לעניין זה יש להדגיש נתון נוסף אשר חשיבותו איננה מבוטלת: לא רק שהבניה נעשתה ללא היתר אלא שהוסף "חטא על פשע" משנבנתה בשטח שאיננו כלל קניינם של המבקשים, היינו תוך הסגת גבול גסה. לנושא זה חשיבות שכן באותם מקרים בהם היתלו בתי המשפט את ביצוע הצו נימקו זאת בחומרה היתרה שבצו המינהלי "המתיר פגיעה בנכסיו של הזולת ללא הכרעה שיפוטית" (למשל: רע"פ 5171/91 אלרואי נ' סמיפור פ"ד מו(1) 380) - משאין המדובר כלל בנכסי המבקשים נופל גם טעם זה. אינני סבור כי זה המקרה שבו ראוי כי בית המשפט יצא מגדרו להושיט יד מסייעת למסיגי גבול ומפירי חוק. לפיכך אני דוחה את הבקשה. בריכת שחיה / בריכת מיםהריסת מבנה