התיישנות תביעה לסעד הצהרתי

תביעה לסעד הצהרתי, עלולה להתיישן, כאשר היא מתייחסת להכרה בזכות קיימת. כפי שנקבע בע"א 630/90 רוז'נסקי שרה נ' ארגון מובילי לוד (העולה) בע"מ, פ"ד מה(5), 365, 369-370 (1991); "מלשון החוק עולה, שטענת ההתיישנות עשויה להתקבל גם ביחס לתביעה לקיום זכות שנטען לגביה כי היא קיימת ממילא. איני שולל את האפשרות שייתכנו מקרים בהם יתבקש בית המשפט להעניק סעד הצהרתי, ומחסום ההתיישנות לא יעמוד לנתבע, כגון מקרה בו אדם פונה לבית המשפט על מנת שזה יצהיר על הסטטוס שלו (למשל בדבר גילו, מצבו המשפחתי, ואזרחותו). אין להשיב למבקש כגון זה, שמכיוון שאותו מעמד נוצר לפני שנים, אין להעניק לו את מבוקשו בשל התיישנות, שכן הצורך במתן אותה הצהרה מתעורר בדרך כלל בשלב מאוחר יותר".התיישנותסעד הצהרתי