זכויות היסוד במשפט הפרטי

זכויות היסוד של הפרט אינם מוגבלים אך למשפט הציבורי, אלא מתפרסות גם ביחסים שבין הפרטים לבין עצמם. כללי המשפט הציבורי מוצאים את ביטויים בתחומי המשפט הפרטי בדמות עקרונות פרשנות שונים. זכויות היסוד, ובהן אלה המוגנות בחוקי היסוד, "מוזרמות" אל המשפט הפרטי בין היתר באמצעות הדוקטרינה של "תחולה עקיפה", למשל, תוך שימוש בעקרונות של סבירות, תום הלב ותקנת הציבור (ע"א 294/91 חב' קדישא גחש"א קהילת ירושלים נ' קסטנבאום (1992); ע"א 9474/03 יורם גדיש תשתית ובנייה (1992) בע"מ נ' בהג'את (2006)). חוקי יסוד / משפט חוקתי