פיצוי על אי ניצול ימי מחלה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על אי ניצול ימי מחלה: .1זו תביעה לחיובה של הנתבעת לשלם לתובע פיצוי עקב אי-נצול ימי מחלה. .2להלן עובדות המקרה: א) התובע הועסק על-ידי הנתבעת כמורה החל משנת 1954ובתאריך 31.8.1979 פרש לגמלאות - בטרם הגיעו לגיל פרישה - עקב מצב בריאות לקוי (ראה כתב תביעה, דיון מוקדם בפני הרשמת ומוצגים נ/ 2ו-נ/5); ב) במשך תקופת העבודה הנ"ל לא ניצל התובע ימי מחלה; ג) מ- 1.9.1979מקבל התובע מהנתבעת גמלאות בהתאם לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, אשר אומץ על-ידי הנתבעת; ד) הנתבעת המשיכה להעסיק את התובע כגימלאי גם בשנת הלימודים תש"ם ו-תשמ"א, היינו עד 31.8.1981; ה) עבור התקופה הנ"ל קיבל התובע מהנתבעת פיצויי פיטורים (ללא תוספת לגמלתו). .3בהסכם קיבוצי משנת 1980החל על עובדי ההוראה נקבע, כי עובדי הוראה יהיו זכאים בעת פרישתם לגמלאות בגיל שאינו נמוך מ- 55שנה או בפרישה מוקדמת עקב מצב בריאות לפיצוי בעד חופשת מחלה בלתי-מנוצלת הצבורה לזכותם וכי תחילת תוקפו של תשלום הפיצוי הוא מיום 1.4.1980והוא יחול על עובדים אשר פרשו מן השירות - 1.4.1980ואילך. .4התובע טוען, כי הוא זכאי לפיצוי הנ"ל הואיל והמשיך לעבוד אצל הנתבעת עד 31.8.1981וכי יש לראות את המועד הזה כמועד פרישתו מהעבודה. ומה עוד, כי ב- 1.9.1979לא נחתם עמו הסכם מיוחד להעסקה בתנאים שונים מאשר היו לו עובר ל-.1.9.1979 .5הנתבעת טוענת, כי התובע אינו זכאי לפיצוי הנתבע, באשר במועד בו פרש לגמלאות, היינו 31.8.1979, לא היתה ההוראה המזכה בתשלום כזה ברת-תוקף. .6דעתנו כדעת הנתבעת. התובע פרש לגמלאות ב- 31.8.1979וממועד זה הוא מקבל גמלה. עבור התקופה הנוספת של שנתיים ימים שעבד אצל הנתבעת הוא קיבל פיצויי פיטורים ולא גמלה ועל כן לא ניתן לומר, כי בתאריך 31.8.1981פרש לגמלאות (ראה מוצג נ/ 6ועובדות מוסכמות). מאחר והתובע פרש לגמלאות ב-31.8.1979, הרי ההסכם הקיבוצי המעניק זכות לפיצוי בעד ימי מחלה בלתי-מנוצלים לעובדי הוראה שפרשו לאחר 1.4.1980אינו חל עליו. .7לאור האמור לעיל אנו דוחים את תביעת התובע נגד הנתבעת. .8התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסכום של 15.000(חמשה-עשר אלף) שקל בצירוף מע"מ. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית אם לא ישולם תוך 14יום מיום קבלת פסק-דין זה. .9התובע ישלם את אגרת בית-הדין הדחויה. דמי מחלהפיצוייםרפואה