שינוי פריט ישים - ניידות ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינוי פריט ישים - ניידות ביטוח לאומי: .1במרכז טיעונו של המערער עמדה הטענה שבשנת 1977קבע רופא מוסמך, שהפריט הישים הוא א-3; בעוד שהוועדה הרפואית לעררים קבעה, בערעור על החלטה מאוחרת יותר של רופא מוסמך, שהפריט הישים הוא ו- .6הרופא המוסמך, שבערר על החלטתו ישבה הוועדה הרפואית לעררים, קבע - בחודש אפריל 1980- כי מקרהו של המערער כלל אינו כלול ברשימה. הוועדה הרפואית לעררים קיבלה - בחודש יוני 1980- את הערר וקבעה, כאמור, שהפריט הישים הוא ו-.6 .2מלין המערער על כך, שהתוצאה היא שבמקום נכות של % 80(פריט א-3) נקבעה נכות של % 40(ו-6), עת .3בפסק-דין זה יש להימנע מתשובה קוטבית: אין לאמר שאשר קבע אי-פעם בעבר רופא מוסמך, שעל קביעתו לא הגישו ערר, יחייב לעולמים כל ועדה רפואית לעררים. הסכם הניידות קובע מנגנון מקצועי לקביעת הפריט הישים, ויהיה בכך כדי לרוקן מתוכן את פעולתו של אותו מנגנון מקצועי, אם יכתיבו לו תוצאות. מאידך, אין להתעלם מהעובדה שמצב בריאות מסוים הביא בעבר - במסגרת אותו "משטר זכויות" הסכם הניידות - לתוצאה מסוימת. הפיתרון הנכון הוא, שלא לרוקן מתוכן את סמכויותיהן של ועדות רפואיות מאוחרות יותר, אך יחד עם זאת - שלא להתעלם ממצבים קודמים. לשון אחר: הוועדה הרפואית לעררים קובעת, כפי שהיא קובעת, על סמך ממצאיה היא; אך בגדר הנתונים שצריכים לשמש לממצאיה - צריך שתהיה הקביעה הקודמת. לאותה קביעה קודמת צריך ליתן את הדעת, ואם עומדים לסטות - צריך לנמק. כדוגמה לסטיה אפשרית, יכול לשמש שינוי במצב הבריאות, אך יכול ותשמש גם העובדה שבקביעה הקודמת היתה טעות על פניה, כגון - חוסר תיאום בין הממצאים לבין הפריט שיישמו אותו בזמנו. .4מאחר ובענייננו, על פני הדברים, היתה סטיה - ולא הוסברה, מתקבל הערעור כך, שהעניין מוחזר לוועדה הרפואית לעררים, אשר תיתן מחדש דעתה על קביעת הרופא המוסמך משנת 1977, ואם תעמוד על כך שהפריט א- 3איננו הפריט הישים - תסביר מדוע. .5התעוררה שאלה, מה דין ההלוואה העומדת שניתנה בשעתו על סמך פריט א-3 אם הוועדה הרפואית לעררים, לאחר שתדון בעניין מחדש, תעמוד על יישום פריט ו-6 בשעתו רכש המערער מכונית וקיבל הלוואה עומדת, על סמך קביעה סופית שהפריט הישים הוא א- .3לעניין קניית אותה המכונית וקבלת אותה ההלוואה העומדת, ההחלטה היתה סופית, המערער שינה את מצבו בהתאם לכך, וכל קביעה חדשה אין בה כדי לשנות את הזכויות שרכש. .6המוסד ישלם למערער הוצאות נסיעה לירושלים (פעמיים) בסך 100שקל.ביטוח לאומיניידות