הגדרת ''עובד'' בחברה

דיון מקיף בענף ביטוח האבטלה נערך לא מכבר, ולאחר מתן פסק דינו של בית הדין האזורי, בפסק הדין בעניין גרוסקופף. (עב"ל 20182/97 המוסד לביטוח לאומי - גרוסקופף, פד"ע לד(3) 97.) שם נקבע, בין היתר: "הכלל הוא, כי קיימת חזקה לפיה אדם הוא "עובד" חברה כאשר הוא מבצע עבורה עבודה תמורת "שכר", מוגדר על ידי החברה כ"עובד" שלה ושולמו עבורו דמי ביטוח כ"עובד". המשפט מכיר בחברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת ואף מכיר בפיקציה של ניהול עסק באמצעות אישיות משפטית, החברה בע"מ. משכך, עלינו ליתן לעובדות אלה משקל, שכן רישום החברה עשוי לכונן הפרדה בין החברה לבין בעל החברה ומנהלה, דבר היכול להוביל להגדרתו כ"עובד". כמו כן, רישום החברה כאישיות משפטית נפרדת גורר הפרדה בין האדם כבעל מניות בחברה לבין האדם כמבצע עבודה עבור החברה. על כן, אין לשלול את האפשרות, כי בעל המניות והשליטה בחברה יהיה גם "עובד" של החברה. על כך אמר בית דין זה: "...היחסים בין שניים - בין תאגיד לבין פרט - יכולים להתקיים במקביל בשני מישורים: יחסים העולים מחברות או ממעמד בתאגיד, ויחסים חוזיים שהם יחסי עובד-מעביד... בין פרט לבין חברה, במקביל להיות אותו פרט בעל מניות או 'מנהל' בה... יחסים מקבילים כגון אלה אינם הכלל, וקיומם מחייב אפשרות הפרדה מבחינת מהות הקשר המשפטי בין השניים. במיוחד אמורים הדברים ב'מנהל' בחברה שטוענים כי הינו גם 'עובד' החברה, מאחר ובמקרה זה יש ליישב ניגוד לכאורה: בר המרות והנתון למרות, באותו אדם. מכוח קיומו הנפרד והעצמאי של התאגיד - כפילות זאת של יחסים אפשרית, אך תמיד יש לבחון האם היא מעוגנת בעובדות" (דב"ע לד/60-3 עזבון בלה - ליאורווי בע"מ פד"ע ו' 10) כפי שכבר נאמר בעניין גרוסקופף, לכלל לפיו מי שמבצע עבודה עבור החברה, הינו "עובד" של החברה, נקבעו חריגים המיועדים למנוע ניצול לרעה של הפיקציה המשפטית הקרויה חברה בע"מ, ולהבחין בין מי שלובש כובע אחד של "בעל החברה" לבין אדם המבצע עבודה בכמה "כובעים". אחד מן החריגים האמורים שייך לענייננו, ועוסק בדירקטור, בעלי מניות ובעלי שליטה בחברה, המבקשים להכיר בהם כ"עובדים" של החברה.הגדרות משפטיותהגדרת עובד