היוון קצבת נכות כללית

מה הדין בסוגיית היוון קצבת נכות כללית ? הזכות להוון קצבה קיימת לפי סעיף 113 לחוק רק לגבי נכה מעבודה ואילו לגבי נכות כללית, לא קיימת זכות היוון מעין זו. מענק במקום קצבה   113. (א)  נכה עבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 20%, ולדעת המוסד יש לו הכנסה קבועה המספיקה לפרנסתו או סיכוי מבוסס להכנסה כאמור, רשאי המוסד, בהסכמת נכה העבודה, לשלם לו מענק במקום קצבה; המענק יהיה בסכום המתקבל מהיוון קצבת אותו נכה עבודה, בהתאם להוראות שהשר קבע.            (ב)  הסכים המוסד לשלם לנכה עבודה מענק לפי סעיף זה בתנאי שהמענק ישמש לו להשגת מקור פרנסה, ולדעת המוסד קיים צורך בפיקוח על הוצאת הכסף, רשאי בית הדין לעבודה, לפי בקשת המוסד, למנות אדם שלידיו יינתן המענק, כולו או מקצתו, וליתן לאותו אדם הוראות בדבר השימוש במענק. נכותהיוון קצבאותהיווןנכות כלליתקצבת נכות