התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

איזה חוק חל על התחייבות לעשות עסקה במקרקעין ? בד"נ 21/80 ורטהיימר נ' הררי עמדה בפני בית-המשפט שאלת זכותם של מי שהיו צד להסכם רכישת מקרקעין - "הראשונים" לעומת אלה שהמוכר התקשר עמם בשניה (שום עסקה טרם נסתיימה ברישום) דהיינו, פירושו של סעיף 9 לחוק המקרקעין, והשאלה כאשר באה תובענה לאכיפת הסכם לפי חוק החוזים (תרופות) - לפי איזה נסיבות עניין ואיזה שיקולי צדק - יעדיף בית-המשפט אלה על אלה. במחלוקת זו, כאשר הסביר מ"מ הנשיא, השופט חיים כהן את עמדתו, הסבירה בהתבסס על שני החוקים הנ"ל, כדלהלן: אמת, נכון הדבר שסעיף 9 לחוק המקרקעין קובע זכות ואילו סעיף 3לחוק החוזים (תרופות) אינו קובע אלא סעד, עדיין "ההתחייבות" האמורה בחוק המקרקעין חוזה היא כמשמעותו בחוק החוזים (תרופות) וכל עוד לא הפכה לכדי "עסקה" ע"י רישום בפנקס המקרקעין הרי כל הוראות חוק החלות על חוזים ועל אכיפתם, ויתר התרופות על הפרתם חלות גם על התחייבויות אלו. מתוך דברים אלה משתמעת המסקנה: לגבי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין - יחול חוק החוזים (תרופות) אך לגבי עיסקה במקרקעין (זו שנסתיימה ברישום) - לא יחול.עסקת מקרקעיןמקרקעין