זיכוי על מכירת סמים לשוטר סמוי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיכוי על מכירת סמים לשוטר סמוי: 1. ענינו של הליך זה נגד הנאשם הוא בעבירות סמים, והוא מבוסס על פעילות של סוכן (להלן - הסוכן) ששימש כסוכן סמוי של משטרת ישראל. בכתב האישום שני אישומים. על פי האישום הראשון, הסכים הנאשם למכור לסוכן 100 גרם הירואין. במפגש שהתקיים במקום שנקבע, קיבל הסוכן מאדם שהיה במקום עם הנאשם כ91- גרם הירואין תמורת 16,800 ש"ח. על פי האישום השני, הוסכם בין הסוכן לבין הנאשם שהסוכן ירכוש 100 גרם מן הנאשם עבור אדם אחר. על פי האישום, קיבל הסוכן מן הנאשם שתי חבילות סם שמשקלן כ86- גרם ושילם 16,500 ש"ח. 2. קודם לדיון בראיות ראוי להציג בתמצית את העקרונות שנקבעו להפעלת סוכנים. כיון שסוכנים הם בדרך כלל בעלי רגע פלילי, ולפיכך מקובל שהם מבצעים פעולתם עבור המשטרה בתמורה: בכסף, בהקלה בעונש או בסגירת תיקים נגדם, ומכיון שהמשטרה רוצה לעקוב אחר הקשר בינם לבין המטרות אליהם הם מופנים ולחזק את הראיות, פועלים הסוכנים כשהם מצוידים במכשירי הקלטה, כדי שהשיח והשיג שלהם עם היעדים יתועד. 3. גם בעניננו צויד הסוכן במכשירי הקלטה בכל פעולותיו. כפי שהתברר, לא נמצאה באף אחת מן ההקלטות, הקלטה של דברי הנאשם. הסוכן מייחס חלק מן החוסר לצורך להסתיר את המכשיר מחשש שיערכו על גופו חיפוש. במקרה אחר הוא מייחס לרעשים ולפגמים באיכות בהקלטה. עם זאת, הוא טען שניתן לשמוע את דברי הנאשם באחת ההקלטות, אבל במהלך הדיון בבית המשפט לא עלה בידיו להשמיע קטע בקלטת שבו, לטענתו, נשמע קולו של הנאשם. בהעדר ראייה מוקלטת, יקומו ויפלו האישומים על בסיס אמון בדברי הסוכן וייבחנו על רקע הראיות האחרות, של התביעה ושל ההגנה. 4. בחינת המהימנות לא הסתייעה בעובדה שעקב אילוצי יומן, הן שלי והן של באי כח הצדדים, נאלצתי לשמוע את ההליך משך תקופה ממושכת יחסית, עם הפסקות ניכרות בין ישיבה לישיבה ובכלל זה הפסקה ארוכה מאוד במהלך חקירתו הנגדית של הסוכן, שנתמשכה על פני שלש ישיבות. מקור האילוצים בנאשמים הנמצאים במעצר וענינם צריך להתברר בדחיפות. הדבר מחייב אותנו להעדיף שמיעת תיקיהם, הן בהרכבים והן בפני שופט יחיד, על פני נאשמים שאינם במעצר. 5. סופו של דבר, התוצאה במשפט זה מוכרעת על בסיס ספקות שהתעוררו מחמת העדר הקלטה כלשהי בה ניתן לזהות את דברי הנאשם. העובדה שבכל ההקלטות הארוכות שתמליליהן הוגשו כראיות, ואשר בהן נטען שניתן לשמוע את הנאשם, אין הוא נשמע אפילו פעם אחת, חרצה את גורלו של הליך. 6. התמליל ת54/ אמור לשקף את השיחה שהוקלטה על ידי הסוכן ביום 1.4.96. על פי גירסת הסוכן, באותו יום ישב במכונית וראה את הנאשם מגיע על טרקטורון. הסוכן אמר לנאשם שבא לקנות אצלו "חומר", והנאשם השיב שלא ידבר איתו ארבעה ימים (עמ' 70 ש' 20). בתמליל ת54/ אין איזכור לנאשם. מופיע שם שמו של אחד חוסיין והיתר רועש מאוד. על פי גירסת הסוכן, נגרם הרעש על ידי הטרקטורון ורעש בסביבה, אולם בפועל אין ראיה שתתמוך בדברים שנאמרו על ידי הנאשם על פי גירסת הסוכן. 7. תמליל נוסף המתיחס לשיחה שלטענת הסוכן הוקלט בה הנאשם הוא ת55/, שענינו העיסקה מיום 5.6.96. בהודעה שמסר הסוכן במשטרה ב30.9.96-, אמר שהוא מזהה את קולו של הנאשם בקלטת (מט 68/96) אולם ב21.11.96-, אמר שאינו שומע את הדברים (ת17/). קלטת נוספת היתה מט 70/96 שתמלילה סומן ת56/, ובה אמור היה הנאשם להשמע כשהוא נותן הוראות לשקילה של סמים במאזניים בעת עיסקה של מכירה שנעשתה ביום 6.5.96. הסוכן טען בעדותו הראשית שהוא שומע בברור את הדברים בקלטת. לאור הטענות בענין זה הקשבתי גם אני, וכפי שציינתי בפרוטוקול (עמ' 81), לא שמעתי מלים ברורות, אם כי ציינתי שאיני מבין ערבית. הסוכן קיבל עליו לאפשר השמעת הדברים שוב בבית המשפט באחת הישיבות הבאות. לדברי באת כח המאשימה, שגם היא העידה על עצמה שאינה דוברת ערבית, סימן הסוכן את המקום בקלטת שם נאמרו הדברים. נעשה נסיון בבית המשפט לאתר את הדברים ולשמוע אותם שוב והנסיון לא עלה יפה. בדיקת מז"פ לזיהוי קולות נעשתה אך ורק לגבי הקלטת מט 68/96 (שתמלילה ת55/) ולא לגבי הקלטת הנוספת מט 70/96 (תמליל ת56/). 8. הסניגור פרש את העובדות המצביעות לדעתו מדוע לא צריך לתת אמון בגירסת הסוכן. הוא הפנה לסתירות שנמצאו בדברים, העולות מחקירת הסוכן והשוואת הראיות הן לגבי דברים שאמר הסוכן לגבי אחרים והן לגבי דברים שאמר הסוכן, שאינם מתיישבים עם ראיות אחרות. למשל, דו"ח של אנשי היחידה הסמויה של המשטרה. מולו הציבה באת כח המאשימה גירסה המצביעה על היתכנות גירסתו של הסוכן, ופירכות בעדותו של הנאשם. 9. איני רואה צורך לדון ולנתח כאן את כל פרטי הראיות. איני מוכן לקבוע שהסוכן לא העיד אמת וכי עדותו של הנאשם מהימנה בעיני, אבל ההתרשמות הכוללת מציבה לפחות ספק סביר ביחס לעובדות כתב האישום. מסכת הראיות שבתיק אינה מצדיקה הרשעת הנאשם. התוצאה לפיכך שאני מזכה את הנאשם. סחר בסמיםסמיםשוטרמשטרה