נוסח ערעור מס

צורתה ודרך ניסוחה של הודעת ערעור מס, נקבעו בתקנה 4 לתקנות בית המשפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט1978- (להלן - התקנות) המפרטת את כל הפרטים הנדרשים בהודעה זו. בין אלה, שם בית המשפט שהערעור מוגש לו; שם המערער, תאורו, מקום מגוריו ומענו להמצאת כתבי בית-דין; מען משרד השומה ומספר תיקו של המערער בו; תאריך מסירת השומה למערער; הסכום שאותו קבע המשיב כהכנסה חייבת וסכום המס על פי השומה; וכן, הסכומים אשר לפי טענת המערער, צריכים לקביעת הכנסה חייבת. תקנה 2 לתקנות ערעורי מס הכנסה הנ"ל, קובעת: ננ "ערעור על שומה יוגש בהודעה בארבעה עותקים בכתב תוך שלושים יום מהיום שבו נמסרה השומה למערער" תקנה 9(א) לאותן תקנות קובעת : בב "על ערעור יחולו - בשינויים המחוייבים ובכפוף להוראות הפקודה ולתקנות אלה - הוראות סדר הדין למעט..." ערעור מסמיסיםערעור