נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי: .1בפנינו ערעור על החלטה של ועדת נכות לעררים מיום 22.11.1981, אשר קבעה כי דרגת נכותו של המערער "היא פחותה מ-%75". .2שתי מערכות של טענות העלה בא-כוח המערער. המערכת האחת קשורה בתחום הסמכויות של הוועדה הרפואית וועדת נכות וליחס הגומלין ביניהן; המערכת השניה קשורה בעצם התהליך בפני ועדת הנכות ובמסקנותיה. אשר למערכת הראשונה: הלכה פסוקה היא, ששתי הוועדות, הוועדה הרפואית וועדת הנכות ממלאות פונקציות שונות, או יותר נכון משלימות. הוועדות הרפואיות קובעות את אחוזי הנכות הרפואיות, וועדות הנכות קובעות את דרגות הנכות המזכה לגמלה, היינו, את הנכות התעסוקתית. פסקנו, שקביעת נכות רפואית של % 35בנכה חדש מהווה "כרטיס כניסה" לוועדת הנכות. אך בכך לא נאמר, שוועדה רפואית צריכה לקבוע קביעה של % 35ובזה להסתפק. הרכבה ותפקידה לפי החוק והתקנות מחייבים אותה לקבוע את מלוא הנכות הרפואית על הפריטים היישימים. כן פסקנו, שוועדת הנכות קשורה בממצאים הרפואיים של ועדה רפואית במשמעות של היות אותם ממצאים בסיס או נקודת מוצא לנכות התעסוקתית. מתחנו ביקורת על כך, שוועדות נכות - רק משום שעם חבריה נמנה גם רופא - תתערבנה בממצאים של ועדה רפואית, כדי לשנותן ולקבוע, שהזכות הרפואית קטנה או גדולה מזאת שקבעה הוועדה הרפואית. פסקנו, שתפקידו של הרופא כחבר ועדת הנכות הוא בראש ובראשונה לסייע לוועדה במתן משמעות לנכות הרפואית לעניין הנכות התעסוקתית. למטרה זאת, ולמטרה זאת בלבד, רשאית ועדת נכות לבקש חוות-דעת רפואית, ובעיקר חוות-דעת של רופא תעשייתי. באים למערכת הטענות השניה - פעולת ועדת הנכות. ראשית אין פגם בכך, שהוועדה לא קבעה דרגת נכות מדויקת באחוזים, אלא דרגה "פחותה מ-%75". בענייננו % 75הוא סף הזכאות ואין לדרוש מוועדה שתקבע אחוזי נכות למטרה תיאורטית. אשר לתוצאה עצמה שאליה הגיעה הוועדה: הלכה פסוקה היא, שגם מי שהינו "נכה" מבחינה רפואית - חייב לעבוד ובלבד שהוצעה לו עבודה מתאימה למצבו. הלכה זאת חלה גם על המערער. לשון אחר, הוא חייב היה לפנות ללשכת עבודה של שירות התעסוקה ולנהוג כמי שמעונין בעבודה. לשכת העבודה חייבת היתה לעמוד על השמתו של המערער בעבודה בהתאם למגבלותיו ולכישוריו. במקרה של סירוב בלתי-סביר לקבל עבודה מתאימה, או במקרה של העדר אפשרות להציע עבודה מתאימה - חייבת הלשכה לדווח לוועדת הנכות. ועדת הנכות קבעה כפי שקבעה על סמך דו"ח של שירות התעסוקה בחיפה, שממנו למדה שהמערער סרב לעשות להשגת עבודה מתאימה. .3טענו בפנינו, שדו"ח שירות התעסוקה לא הוצג למערער או לבא-כוחו. אין בפנינו תצהיר של עורך-דין שאמנם כך היה, אך לפנים משורת הדין נצא מהנחה, שלא הומצא הדו"ח למערער או לבא-כוחו ופסקנו כבר, שבכך שוגה הוועדה. זאת ואף זאת, בדו"ח הוועדה נאמר "המלצה רפואית: מסוגל לכל עבודה שאינה כרוכה ברעשים חזקים בלתי-סבילים". לא הצלחנו לעמוד על האסמכתה ששימשה את שירות התעסוקה בקביעה זאת, קביעה רבת משמעות לעניין הפניה לעבודה מתאימה. .4מכל האמור לעיל עולה, כי דין הערעור להתקבל כך, שהעניין מוחזר לוועדת נכות לעררים, אשר תדון מחדש בשאלת דרגת נכותו של המערער, לאחר שתקבל דו"ח משירות התעסוקה, שממנו תוכל הוועדה ללמוד שהמערער התייצב בלשכה, הוצעה לו עבודה מתאימה בשים לב למצבו כעולה מהחלטת הוועדה הרפואית לעררים שתובא לידיעתה, והמערער נהג בעקבות אותה הצעה כפי שנאמר באותו דו"ח. .5בית-הדין רואה לציין, כי טוב עשתה ועדת הנכות לעררים, שהפנתה תשומת הלב של בא-כוח המערער בכל הקשור לדיון מחדש, על-פי תקנה 37לתקנות הנכות בכל הנוגע להחמרת המצב הבריאותי. כאמור מתקבל הערעור. המשיב ישלם למערער 500, 1שקלים הוצאות ערעור זה בתוספת מע"מ.ביטוח לאומינכות