החזר כספים לבעל מן העיזבון של אשתו

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזר כספים לבעל מן העיזבון של אשתו: .1זוהי החלטה בבקשת המשיב שלא לדון בתביעת המתנגד נגד עזבון המנוחה ז"ל מחוסר סמכות בימ"ש זה לדון בתביעה אשר כזו. המשיב הוא אחד הנהנים על-פי צוואת המנוחה שקוימה על-פי צו בימ"ש זה ב- 12.5.88בתיק עז' 589/89 (להלן - הצוואה והצו). המשיב הוא שיזם הבקשה למתן הצו והוא אחד ממנהלי עזבון המנוחה על-פי הצו. זמן קצר לאחר מתן הצו הגיש המתנגד, בעלה של המנוחה, בקשה לבטול הצו מן הטענה שהצוואה לא נעשתה כחוק ולפיכך איננה תקפה כמפורט בבקשתו בתיק זה בז' 681/88. ביחד עם טענתו זו תבע המתנגד בבקשה זו מזונות מן העזבון והחזר השקעות שלו בדירת המנוחה שהיא חלק מן העזבון ועוד החזר הוצאות שונות. בתיק בז' 50/89 פרט המתנגד את טענותיו הנ"ל בענין מזונות מן העזבון והחזר ההוצאות וההשקעות. בתיק בז' 49/89 עתר המתנגד לאחר הדיון בבקשה לבטול הצוואה ביחד עם תביעתו למזונות ולהחזר ההשקעות וההוצאות מן העזבון. במהלך דיון בבקשת המשיב לדחית הדיון שנקבע בעניינים הנ"ל נעתרתי לבקשה בב"ז 49/89 הנ"ל, למיטב זכרוני בהסכמת המשיב, אף כי אין לדבר זכר בפרוטוקול (ראה פרוטוקול מיום 20.1.89על גבי "התנגדות המשיב לבקשה לאחוד הדיון ובקשה לדחיית הדיון"). מכל מקום: אם כה ואם כה, אם נכונה טענת המשיב (שבפניי כיום הזה) כי אין לבית-משפט זה הסמכות לדון בתביעה להחזר הוצאות והשקעות מן העזבון, הרי שגם הסכמת המתנגד שבית-המשפט ידון בה איננה יכולה להיות תרופה לחוסך סמכות בית-המשפט לדון בתביעה אשר כזו, ועדיף שהיא תמחק בהקדם האפשרי כדי למנוע דיוני סרק. .2הכלל הוא שתובענה המוגשת לטובת עזבון או נגדו, תובענה רגילה היא, הטעונה ברור בבית-המשפט המוסמך. לענינה של תובענה כזו מבחינת הסמכות, מה לי אם התובע מתדיין רגיל ומה לי אם הוא יורש? אין מקום לברור תובענה כזו במסגרת תיק הירושה (ע"א 253/81 לוי נ' אסיאו [1] בעמ' 195, 196). ברם, אם תובענה אשר כזו עשויה להיות מבחינת מהותה בסמכות בימ"ש זה ומתאימה לדיון מאוחד, כמבוקש, מבחינת מאזן הנוחיות, לא הייתי ממליץ למחוק אותה מתיק הירושה רק על-מנת לפתוח בבימ"ש זה תובענה אזרחית בתיק אחר, שממילא ניתן יהיה לאחד אותה עם הדיון בבקשה לבטול צו קיום הצוואה (והצו). בנדוננו ברור מעל לכל ספק שהקף תביעת המתנגד נגד העזבון מבחינת סכום התביעה איננו בגדר סמכות בימ"ש זה, אלא בגדר סמכות בימ"ש השלום. לפיכך ולאור כל האמור אין מנוס ממחיקת עילת בקשה זו. אי לזאת ולאור כל האמור לעיל אני מורה למחוק מן הבקשה בבז' 681/88 את כל העילות המתיחסות לתביעת החזר הוצאות ו/או השקעות מן העזבון וכך מורה אני גם לגבי הבקשה בבז' 50/89. רק למען הסדר מציין אני, שהמשיב ויתר על טענותיו הפרוצדורליות באשר לתביעת המתנגד למזונות נשוא הבקשות הנ"ל. (פרוטוקול מיום 28.3.89עמ' 4). הוצאות דיון זה יהיו חלק מהוצאות המשפט. עיזבוןהחזר כספי