הלכת הולצמן

בע"א 5546/97 הועדה המוקמית לתכנון ובניה קרית אתא נ. הולצמן, נקבע כי אין לפרש את הוראות החוק באופן המתיר פיצוי בשיעור של 60% בלבד מערכה של חלקה שמופקעת בשלמותה. כאן, הנתבעת מכירה בכך שעליה לשלם את מלוא ערך החלקה. אלא שלצורך השמאות של חישוב שווי החלקה כולה היא מבקשת להביא בחשבון אפשרות הפקעה של 40% בעתיד. מקרה דומה עלה בע"א 3819/01 מדית ישראל נ. איריס אסלן שם נקבע על ידי כב' הנשיא ברק (דעת רוב) - " הלכת הולצמן אכן שוללת את האפשרות להפחית את הפיצוי לכדי 60% מערכה של חלקה המופקעת בשלמותה. אך אין בה כדי לשלול אפשרות כי יפקע ללא תמורה חלק משטחה של חלקה. הסיכוי כי תתבצע הפקעה חלקית כזו ללא תמורה מופנם, באופן עקרוני, במחיר השוק של הקרקע. נתון זה נלקח בחשבון בהערכה שמאית של שווי המקרקעין לצורך אומדן הפיצויים. אין ללמוד מהלכת הולצמן כי על בית המשפט להתעלם מנתון זה בבואו להעריך את שווי המקרקעין". הלכות משפטיות