מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה: לפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני כנגד המשיבה 1להימנע מהפסקת עבודתו של המבקש אצלה, ו/או להימנע מנקיטת פעולה כלשהי של פיטורין כלפי המבקש עד למועד ההכרעה בתובענה העיקרית. וכן ליתן צו המורה למשיב מס' 2שלא להשתתף בועדת מכרזים המחליטה במכרז פומבי מס' .1081 נימוקי הבקשה (בתמצית) הם: .1המבקש החל לעבוד אצל המשיבה ביום 11/2/96כראש ענף טיפול בפרט על בסיס חוזה מיוחד. פירוט תפקידו תואר בס' 1לבקשה. .2במהלך עבודתו חודש החוזה מעת לעת, ובינואר 98' הודע למבקש כי עליו לסיים את התואר באוניברסיטה שאם לא כן - לא יוכל להמשיך בתפקידו. במהלך מרץ 98הציג המבקש בפני גב' טובה לוי, ראש תחום טיפול בפרט וחריגים, אישור לזכאות לתואר ראשון, והחוזה עמו חודש עד ליום .31/12/98 .3לאחר שובו מתקופת בחינות שהתקיימה ביולי 98' הודיע גב' לוי למבקש כי אינו מתאים לתפקידו, וכי יהא עליו לעזוב את משרתו לאחר .31/12/98 .4ביום 22/11/98קיבל המבקש הודעה בכתב מגב' טובה כי העסקתו תסתיים ב .31/12/98המבקש פנה לנציב שירות המדינה והתלונן על התנהגות הממונים עליו. במקביל ביקש לקבוע שיחה עם מנכ"ל המשרד ורק לאחר שבקשותיו נדחו ב"לך ושוב", הצליח להפגש עם הסמנכ"ל לעניני כח אדם, בנוכחות גב' לוי והמשיב מס' .2לטענת המבקש, שמע לראשונה מגב' לוי כי הוא נחשב לעובד גרוע. המבקש פנה אף לנציג ההסתדרות אשר שוחח עם גב' לוי, ואף שוחח עם מנכ"ל המשרד. בסופו של דבר, הודע לו ביום 13.12.98כי על פי הוראת מנכ"ל המשרד לא ימשיך בעבודתו. .5המבקש טוען כי עוד בקבלתו בעבודה נמסר לו ע"י גב' טובה לוי, ראש תחום טיפול בפרט וחריגים, כי כאשר יסיים את התואר באוניברסיטה יתקיים מכרז בו יוכל להשתתף כעובד המכהן בתפקיד. .6במהלך 98' נודע למבקש כי התקיים מכרז פנימי (לעובדים קבועים) בו לא נבחר מועמד כלשהו, בעתיד להערך מכרז פומבי. המבקש ביקש כי יודיעו לו על פרסום המכרז, אך רק ביום 25/11/98נודע לו כי המכרז כבר פורסם ביום 5/11/98והמועד האחרון להגשת המסמכים הינו .29.11.98המבקש הספיק בכל זאת להגיש מועמדותו למכרז. טענות המבקש (כעולה מהבקשה ומתצהיריו) הן: .1פיטוריו נעשו שלא כדין והם לוקים בשרירות וחוסר תום לב קיצוני ונובעים משיקולים זרים. .2אין שחר לטענת המשיבה כי הפיטורים נבעו מהיותו עובד לא טוב. ההיפך מזה נובע מהתנהגות הממונים ומהמסמכים. .3המבקש טוען כי הובטח לו ע"י המשיבה כי חוזהו יחודש ויוארך. במקביל להבטחה זו נמסר לו מכתב עבור בנק יהב (נספח ג' לבקשה) בו נכתב כי עם סיום העסקתו ימשיך המשרד להעסיקו שנה אחת נוספת בכפוף להוראות תקשי"ר וחוק התקציב. .4הנימוקים לפיטורין הם מדיניות הממונים באגף האיכלוס, גב' טובה לוי ומר ישראל שוורץ להמנע מהעסקת עובדים קבועים במשרד. פיטוריו של המבקש אינם קשורים בתיפקודו. יתר על כן - מדיניות זו חזרה על עצמה לגבי 3עובדות אחרות. .5נימוק פיטוריו אינו עניני ואינו סביר ונגוע בחוסר תום לב, ולפיכך - בטלים פיטוריו מעיקרם. .6המבקש טוען כי בתיקו האישי אין כל תלונה נגדו או הערה על תפקוד לקוי. את המסמך שהוא "סיכום דיון" מיום 18.6.97(נספח ה' לתצהיר גב' לוי) ראה המבקש לראשונה בעת הדיון. שבוע ימים לפני כן עיין המבקש בתיקו האישי ולא ראה שם מסמך זה. .7המבקש הועסק בחוזה מיוחד בניגוד להוראות התקשי"ר, הקובעות כי יש להעביר עובד המועסק על פי חוזה מיוחד 12חודשים רצופים בלחץ עבודה - למעמד של עובד זמני. .8המכתב לבנק יהב (נספח ג' לבקשה) מהווה מסמך מחייב, אשר בו תנאי מתלה ("כפוף להוראות התקשי"ר וחוק התקציב"). על כל צד מוטלת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת, כדי לקיים את החוזה ולמנוע קיום התנאי המתלה, ואילו התנהגות המשיבה יש בה משום התנערות מאותו הסכם. המבקש אף טוען כי שינה מצבו לרעה עקב המכתב. .9מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש: חרף הטענות באשר לתפקודו הגרוע כביכול, המשיכה המשיבה להעסיקו ולא יגרם כל נזק אם יועסק עד מועד המכרז והחלטת הועדה. מאידך - אי מתן הצו יגרום לכך כי המבקש יגש למכרז מעמדה נחותה. .10יש ליתן צו מניעה כנגד השתתפות המשיב 2בועדת המכרזים, כדי למנוע משוא פנים ודעה קדומה כנגד המבקש בעת קיום המכרז. טענת המשיבה הן: .1יש לדחות את הבקשה על הסף מחמת שיהוי: למבקש הודע עוד באוגוסט 98' כי העסקתו תופסק ביום 31.12.98, וחוזהו לא יחודש, אך הוא הגיש את הבקשה לצו מניעה רק בסוף דצמבר 98'. .2יש לדחות את הבקשה מחמת אי נקיון כפיים: המבקש לא גילה לבית הדין כי יש לגביו טענות באשר לליקויים בתפקודו ובמוטיבציה שלו. .3עם המשיב נחתם הסכם לתקופה קצובה אשר בא לקיצו. .4המשיבה פעלה בענינו של המבקש לפנים משורת הדין, ואיפשרה לו להמשיך ולעבוד למרות שהיו לה טענות כנגד תיפקודו. .5למבקש לא הובטח מעולם כי יכהן בתפקיד ראש ענף לטפול בפרט עד לעריכת מכרז. החוזים שנחתמו עמו היו לתקופה קצובה. .6האישור שניתן ע"י מר קארה לפתיחת חשבון בנק יהב מוצא לכל עובד לבקשתו, ואין בו כדי להוות התחיבות לגבי המבקש להעסיקו שנה נוספת. .7בתפקוד המשיב היו ליקויים שלא תוקנו למרות שיחות רבות עם הממונים עליו, ולפיכך הודיעה לו הגב' לוי עוד באוגוסט 98', כי החוזה עמו לא יחודש. .8המבקש לא ידע על פרסום המכרז הפומבי כי נעדר בנובמבר 98' מהמשרד בשל מילואים ומחלה, ולא בשל התנהגות המשיבה ו/או חוסר תום לב. .9אין זה נכון כי מדיניות המשרד היא שלא להעניק קביעות, וההתבטאות לפיה קביעות עלולה לגרום לירידה במוטיבציה נאמרה במסגרת שיחת חולין במסדרון. .10למעביד יש פררוגטיבה לנהול מפעלו בדרך הטובה ביותר הנראית לו, ובית הדין לא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעת המעביד. במקרה זה - שיקולי המשיבה הם סבירים ועניניים, ונעוצים בתפקודו הלקוי של המבקש. .11הסעד הזמני המבוקש בבקשה זהה לסעד הסופי שבתביעה העקרית. סעד זה בא לשנות את המצב הקיים, לפיו - פקע החוזה ב- 31.12.98ומתכוון ליצור מצב חדש. .12מאזן הנוחות נוטה לעבר אי מתן הצו: אם יסתבר בדיעבד כי יש לאכוף על הצדדים את יחסי העבודה, ניתן נזקו של המבקש לפיצוי בכסף, אך אם תידחה תביעתו - הרי מתן הצו יגרום לכך שהמשיבה תחוייב בהעסקתו בניגוד לרצונה ולפררוגטיבת הנהול שלה. .13למבקש אין זכות לכהן במשרה עד למכרז. סיכוייו לגשת למכרז לא יפגעו גם אם לא ינתן הצו. אין למבקש זכות למנוע מהמשיב 2השתתפות בועדת המכרזים, והוא רשאי להעלות טענותיו כנגד הרכב הועדה בעת קיום המכרז. .14המבקש טען טענות שיש בהן הרחבת חזית בכל הנוגע לחוקיות העסקתו כעובד על פי חוזה לתקופה קצובה, ואי מתן זכות טיעון. טענות אלה מועלות לראשונה בסיכומים, אך אין בהן ממש: המבקש מנוע מלהעלות אותן הוראות חוק שירות המדינה (מינויים) והתקנות על פיו. באשר לזכות הטיעון טוענת המשיבה כי גב' לוי קיימה עם המבקש מספר ישיבות בהן יכול היה לפרוש את מלוא טענותיו. לאחר שמיעת העדויות, וקריאת הפרוטוקול המוצגים וטעוני הצדדים אנו קובעים כדלקמן: .1באשר לטענת השיהוי - על יסוד בחינת העובדות אנו קובעים כי לא חל שיהוי בהגשת הבקשה לבית הדין. המבקש קיבל לראשונה הודעה מוסמכת בכתב על אי חידוש החוזה ביום .22.11.98באופן טבעי ניסה לפעול כדי להעביר את רוע הגזרה ופנה למנכ"ל המשרד כדי להפגש עמו. המבקש נפגש עם הסמנכ"ל, ועם גב' לוי מספר פעמים, וכן עם נציג ההסתדרות. .2ביום 13.12.98הודע למבקש באופן סופי על ידי גב' לוי ומר שוורץ, כי חוזהו לא יוארך. המבקש הגיש בקשתו לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ביום .21.12.98לוח זמנים זה אינו מצביע על שיהוי בפניה לבית הדין. שיהוי יחשב כמונע הענקת סעד זמני, אם הוא מכוון ומודע, או אם נבע מהזנחה או מהתרשלות של המבקש עד אשר נראה כי ענינו כלל אינו דחוף, מצב אשר לא התקיים במקרה דנן. ראה דב"ע נז/113-3, דב"ע נז/172-3 מחמוד אלקרינאווי נ' עירית רהט, טרם פורסם, מיום .7.7.97 לפיכך - אנו דוחים את טענת השיהוי. .3כמו כן אנו דוחים את הטענה כי יש לדחות את הבקשה רק מחמת אי נקיון כפיים. המבקש ציין בתצהירו כי היו לו חילוקי דיעות עם גב' לוי באשר לאופן עבודתו. המבקש אף ציין כי נטען כלפיו שהוא עובד לא טוב וטען כי אלה טענות מופרכות הנובעות ממדיניות המשיבה. לפיכך - אנו דוחים את הטענות כנגד המבקש כי לא "גילה" לבית הדין את העובדות לאשורן. .4ובאשר לבקשה עצמה - מדובר בעובד אשר הועסק עפ"י חוזה מיוחד, לתקופה קצובה אשר הוארך מידי פעם. תוקף ההסכם האחרון היה עד ליום .31.12.98 .5לכאורה - בא החוזה לקיצו ביום 31.12.98ופקע. חוזה עבודה לזמן קצוב פוקע עם תום תקופתו - ומשעה שכך הוא, אין צורך בכל מעשה של פיטורים, שהרי יחסי העבודה מסתיימים מאליהם בתום התקופה. חוזה עבודה לזמן קצוב אינו דורש מתן הודעה על סיומו. העובדה, שניתנה הודעה כזו, אינה מוציאה את החוזה מסיווגו כחוזה לתקופה קצובה. (ראה דב"ע מד/114-3 טפחות בנק למשכנתאות בע"מ נ' חוה לוי, פד"ע טז' 350, 353). יש לציין כי הוראות התקשי"ר (ס' 82.25) מחייבות מתן הודעה לעובד בחוזה מיוחד. .6לכאורה, יש למעביד פררוגטיבה לנהול מפעלו. כבר נפסק כי "זכות הקנין וחופש הקנין, המעוגנים כיום בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מאפשרים לבעלים לנהל את עסקם כרצונם - כל עוד אינם פוגעים בחוק או ב"זכות יסוד" מוגנת". (ראה דב"ע נג/223-3 פלסטיין פוסט בע"מ נ' ג'ואנה יחיאל, פד"ע כז' 436). .7כן נפסק כי "למעביד נתונה הפררוגטיבה לנהל את מפעלו על הצד הטוב והמועיל ביותר לפי הבנתו ושיפוטו - בכפוף למיגבלות, המסייגות סמכויות אלה מכוח החוק, הסכם קיבוצי או חוזה אינדיבידואלי". (ראה דב"ע מח/2-3 אורי גנני נ' אמירים פד"ע יט' עמ' 419, ודב"ע נו/17-4 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הכללית ואח' פד"ע כו' 87, 97). והלכה פסוקה היא כי אין בית הדין משים שיקול דעתו תחת שיקול דעת המעביד באשר לנוהלים שנקבעו על ידו ושיטות עבודתו. .8אין בהלכה האחרונה כדי לגרוע מסמכות בית הדין לבחון את דרך פעולתו של המעביד. שומה על בית הדין לבחון אם פעלה המשיבה בתום לב, ובהגינות, ועל פי כללי המשפט המנהלי המתחייבים מהיותה גוף ציבורי. אף כללי עקרון תום הלב שבדיני החוזים חלים על רשות ציבורית, לרבות תום לב כשמדובר ב"פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה" וב"חיובים שאינם נובעים מחוזה" (ראה ס' 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973, וספרה של פרופ' גבי שלו "דיני חוזים", מהדורה שניה עמ' 45). .9לכאורה, הצביעה המשיבה על סיבה ענינית לאי המשכת ההסכם עם המבקש: גב' טובה לוי העידה כי מאז החל המבקש ללמוד, נפגע תפקודו. כל עוד לא למד, היה המבקש עובד טוב מאוד. עם תחילת לימודיו, החלה התדרדרות בתפקוד וגב' לוי העירה לו על כך מספר פעמים, ואף ביקשה ממנו כי יגביר את המוטיבציה. .10לכאורה, אף עולה מעדות גב' לוי, כי התיחסה אל המבקש באורך רוח: המבקש הועסק כשנתיים ללא תואר אקדמי בחוזים לתקופה קצובה. לכאורה אף עולה כי המבקש קיבל רשות לצאת ללימודים, ועקב כך לא עבד בפועל 6מתוך 42שעות (המבקש אישר זאת בעדותו, ראה עמ' 6שורות 6- 5לפרוטוקול). לכאורה אף עולה כי המבקש קיבל חופשה בחודש יולי 98', לצורך בחינות באוניברסיטה. אורך החופשה היה תלוי ביציאת עובדים נוספים לחופשת בחינות. .11מעדות המבקש עצמו עולה לכאורה כי היו עמו "שיחות מוטיבציה": המבקש מעיד "טענתי בכל שיחה עם טובה לוי שהמוטיבציה שלי לא ירדה. מידי פעם היא אמרה לי ושאלתי אותה שתסביר לי במה ירדה המוטיבציה שלי ומה לעשות. היו שיחות מידי פעם בקשר לטלפונים". (עמ' 6שורות 21- 20לפרוטוקול). .12לכאורה איפוא, עולה מהעדויות כי במהלך עבודתו של המבקש היו לממונים עליו טענות לגבי תפקודו אשר באו לידי ביטוי בשיחות עמו. הטענות אף פורטו בעדותה של גב' לוי: ירידה במוטיבציה, ירידה בתפוקה במתן מענה לפניות אזרחים, המבקש לא נמצא בחדרו בשעות העבודה ולא ניתן לאתרו, ופיגר פיגורים חוזרים במתן מענה לפניות אזרחים, ולא עשה מאמץ להשאר שעות נוספות בתמורה לימים בהם יצא ללימודים. כאמור לעיל, אין בית הדין שוקל במקום המעביד את השיקולים הרלבנטיים לביצוע העבודה. .13בשלב זה של הליך זמני, אין אנו מייחסים לכאורה לאמירות גב' לוי באשר לעובדים קבועים כוונה או הצבעה על מדיניות שלא ליתן קביעות לעובדי המשיבה. לכאורה אף הוכח כי העובדות האחרות שהעידו בפני בית הדין הן קבועות. .14באשר לטענה כי המסמך לבנק יהב מהווה התחייבות המשיבה להמשיך ולהעסיק את המבקש בכפוף לתנאי מתלה - אנו קובעים כי לכאורה, אין במכתב לבנק יהב משום התחייבות להמשיך ולהעסיק את המבקש שנה נוספת מעבר להסכם. אף מעדות המבקש עצמו עולה לכאורה כי המסמך, אשר הופנה אל הבנק ולא אל המבקש עצמו, ניתן לצורך מסויים - כדי שהמבקש יוכל לקבל הלוואה בתנאים מועדפים. .15המסמך אף מסייג לכאורה את הודעת המשיבה, ומתנה אותה בהוראת התקשי"ר וחוק התקציב. לכאורה - הסתייגות זו אינה בבחינת "תנאי מתלה" כמשמעותו בדיני החוזים. תנאי מתלה הוא תנאי הקבוע בחוזה, אשר בהתקיימותו - תלוי החוזה. גם מטענות המבקש עצמו עולה לכאורה כי המסמך נספח ג' אינו בגדר "חוזה" אלא הוא בגדר הצהרה כלפי צד שלישי. המבקש טוען כי הצהרה זו מגלמת בתוכה התחייבות כלפי המבקש, אך גם אילו קבענו כך - הרי אותה הצהרה לא השתכללה ולא הפכה לחוזה של ממש. לכאורה, משמעות ההסתייגות היא כי על המשך העסקת המבקש יחולו הוראות התקשי"ר המחייבות אישור נציבות שירות המדינה. .16ובאשר לטענה שנטענה לראשונה בסיכומי המבקש לפיה מועסק המבקש בחוזה מיוחד בניגוד להוראות התקשי"ר - לכאורה, אכן לא הובאו כל ראיות לגבי אופי עבודתו של המבקש כמשמעותה בפרק 2לתקשי"ר, ובסעיפים 16.413, 16.414, ו .16.521בסעיף 16.414למשל קיימת אפשרות להעסיק עובד המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג משימה חולפת, מותר להעסיקו בחוזה מיוחד לתקופה שעד 5שנים. גם ס' 40לחוק שירות המדינה (מינויים) התשי"ט - 1959, ותקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד) התש"ך - 1960דנים בסוגים של עובדים בחוזה מיוחד ו בתקופות ההעסקה האפשריות לגביהם באותו סטטוס, אך כאמור - לא הובאו בפנינו נתונים במסגרת ההליך הזמני לצורך דיון בסעיפים הנ"ל. .17ב"כ המבקש טען בסיכומיו המקיפים טענות רבות באשר להלכות המתייחסות לאכיפת יחסי העבודה. לענין זה כבר נפסק כי "כאשר המעבידה היא רשות, הפועלת מכוח סמכויות שהוגדרו בחוק - כמו המדינה עצמה או רשות מקומית - יש לבית הדין לעבודה כוח לקבוע את ביטול הפיטורים, גם כאשר מדובר בתובענה אישית, שאינה במסגרת של הליך קיבוצי. כיום קיימת מגמה להרחיב את סמכות אכיפת יחסי עבודה הן בהתייחס לגוף ציבורי והן בהתייחס לגוף, הנותן שירות לציבור. לגבי זה האחרון יוחלו לעתים עקרונות השאובים מן המשפט המינהלי, מכוח חובת המעביד לנהוג בתום לב". (ראה דב"ע נז/68-3 אריק שקד נ' הסוכנות היהודית, טרם פורסם). כבר קבענו לעיל כי לכאורה לא הוכח בפנינו כי המשיבה פעלה בניגוד לעקרון תום הלב שהיא מחוייבת בו. .18זאת ועוד - למבקש ניתנו לכאורה הזדמנויות מספר להשמיע את טענותיו בפני הממונים עליו. המבקש לא טען דבר כנגד עצם הליך הפסקת עבודתו. כבר אמרנו לעיל כי על פי ס' 82.25לתקשי"ר די בהודעה של נציבות שירות המדינה לעובד המועסק בחוזה מיוחד כדי להפסיק את ההעסקה. .19במקרה כזה - אין מקום לכאורה ליתן צו מניעה זמני האוכף את יחסי העבודה מעבר לתקופת ההסכם אשר פג תוקפו. ההלכה הנוהגת היא כי סמכותו של כל מעביד, והמדינה בכלל זה, לפטר עובד בכל עת, בכפוף למגבלות שבחוק או למגבלות אותן קיבל על עצמו המעביד בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי. לכאורה לא הוכח כי נפגעה זכות יסוד של המבקש, והילכת דב"ע נו/209-3 מפעלי תחנות נ' ישראל יניב ואח' אינה חלה. .20באשר למאזן הנוחות - אנו קובעים כי הוא נוטה לחובת המבקש ולטובת המשיבה: אם יסתבר כי היה מקום לאכוף את יחסי העבודה על הצדדים הרי ניתן יהיה לפצות את המבקש פיצוי כספי על התקופה בה לא עבד. אין הדבר כך לגבי המשיבה העסקת המבקש באופן כפוי לא ניתנת לפיצויי כספי אם יקבע בדיעבד שלא היה מקום לאכוף את יחסי העבודה. יש לציין, כי למבקש זכות לגשת למכרז הפומבי ללא קשר עם תוצאת דיון זה. לפיכך - אנו דוחים את הבקשה למתן צו מניעה זמני כנגד הפסקת עבודתו של המבקש אצל המשיבה. .21עם זאת - אנו מחייבים את המשיבה שלא לבצע כל מהלך בלתי הפיך שימנע את ביצוע פסק הדין בהליך העיקרי אם יזכה המבקש בתביעתו. אם יוצב אדם אחר לתפקידו של המבקש, תודיע לו המשיבה על קיום ההליכים המשפטיים כנגדה ועל כך שבית הדין רשאי ליתן פסק דין סופי אשר יורה על החזרתו של המבקש לעבודה (ראה דב"ע מה/71-3 ממשלת ישראל ואח' נ' בנימין גור אריה פד"ע טז' עמ' 264). .22נתבקשנו גם ליתן צו המורה למשיב מס' 2שלא להשתתף בועדת מכרזים המחליטה במכרז פומבי מספר .1081מטענות הצדדים עולה לכאורה כי אין ודאות שהמשיב 2אכן ישב בהרכב הועדה. אך אנו סבורים כי לכאורה זכאי המבקש לקיום מכרז בצורה הוגנת. .23לפיכך אנו קובעים כדלקמן: הרכב ועדת המכרזים יובא לידיעת המבקש עוד לפני קיום המכרז, והוא יהיה רשאי להעלות טענותיו בפני הועדה באשר לשיבוצו של המשיב מס' 2, אם אכן ישב בועדה. לידיעת הועדה גם תובא העובדה כי בבית הדין תלוי ועומד הליך משפטי לאכיפת יחסי העבודה וכי בית הדין רשאי ליתן פסק דין סופי להחזרת המבקש לעבודתו עד להחלטת ועדת המכרזים. אנו קובעים כי הועדה תהיה חייבת להחליט אם אכן ימשיך וישב המשיב 2בהרכב, והחלטתה תהיה נתונה לביקורת משפטית. .24ביום 17.1.99הוגשה בפנינו בקשה להמצאת מסמך נוסף והמשיבה נדרשה להגיב על עצם הבקשה ועל המסמך לגופו אך עד היום טרם עשתה כן. לפיכך - מתקבל המסמך לתוך התיק. אין בקבלתו כדי לשנות את תוצאת ההחלטה הזמנית והוא יידון בהליך העיקרי. .25המשיבה (הנתבעת) תגיש כתב הגנה כנגד התביעה העיקרית תוך 21יום מקבלת החלטה זו. .26נקבע לדיון מוקדם בתביעה העיקרית ליום 24.2.99בשעה 13:.00 .27המזכירות תודיע לצדדים על מתן ההחלטה. הוצאות ההליך יקבעו בעת מתן פסק הדין הסופי.פיטורים