סחר בסמים בכמויות גדולות

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עבירות סמים חמורות / עונש על סחר בסמים בכמויות גדולות: העבירות בהן הורשע הנאשם בתיק זה על פי הודייתו, הן מן החמורות בקובץ החוקים הפלילי. המדובר הוא בארבע עבירות של סיוע לעשיית עיסקה אסורה בסם מסוכן, בארבע עבירות של סיוע ליצוא ויבוא סמים מסוכנים ובעבירה אחת של החזקת סם מסוכן לשימוש עצמי. לא זו אף זו, עניינן של אלה כך מסתבר, בפרשה מסועפת של סחר בכמויות עתק של סם קשה מסוג קוקאין, אשר על השלכות השימוש בו, שוב אין צורך להכביר מלים. המדובר הוא בחבורה שהתלכדה יחדיו על מנת להבריח סמים מקולומביה למדינות שונות באירופה ובאפריקה, אשר אליה נקבצו יחדיו עברייני סם מישראל עם לויתני סמים בחו"ל, שעימם פעלו בעצה אחת ובראש אחד בהפצת הסמים אל כל אשר הגיעה ידם הארוכה. הנאשם שבפני, הורשע כאמור על פי הודייתו, בסיוע לאלה, על ידי העברות כספים בין מבריחי הסם בדרכים שלבשו באמצעותו איצטלה של לגיטימיות. על אף האמור, ועל אף החומרה החריגה הכרוכה בסיפור הפצת הסם על פני מדינות וימים, ראתה התביעה לקשור עצמה בתיק זה בעסקת טיעון עם הנאשם, שבמסגרתו הסכימה להסתפק בעונש בן 21 חודשי מאסר בלבד, לצד מאסר על תנאי; זאת, שעה שהענישה המקובלת על עבירות כאמור, נמדדת בשנות מאסר ארוכות. לכאורה, חריגה מן המקובל; לכאורה, הסכמה שיש בה כדי לעורר תמיהה, לאמור: מה נשתנה כתב אישום זה מכתבי אישום אחרים בתחום הנדון, שיש בו כדי להצדיק ענישה מתונה כמתואר? הסבריהם של הצדדים לדילמה זו, התמקדו בשני מישורים. האחד, הוא נסיבות ביצוע העבירות כפי שהן משתקפות מחמשת האישומים המחזיקים את כתב האישום, ומדברי קציני המשטרה שזומנו מטעם הנאשם כדי להסבירן לי. השני, נסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שהובאו בחוות הדעת הפסיכיאטרית שהוגשה לתיק על ידי הסניגור המלומד, מר זילברשטיין (להלן - חווה"ד הפסיכיאטרית). אשר למישור הראשון, קרי, הנסיבות שברקע, לגבי אלה, כבר הזכרתי לעיל כי ענין לנו כאן בפרשה סבוכה, מורכבת ורבת הסתעפויות שחרגה מגבולות המדינה והפכה להיות פרשת פשיעה רב לאומית. נסיבות אלה הלכו ונחשפו, כך הובהר לי, במהלכה של עבודת חקירה יגעה וממושכת של הימ"ר מצד אחד, ושל גורמי משטרה שונים בחו"ל, מצד שני, שעמלו יחדיו על פיענוח הפרשה ועל איתור הדמויות המעורבות בה. מפי קצין המשטרה שזומן על ידי הנאשם דווקא, להעיד בפני על הפרשה, ומפי התובעת המלומדת, הובהר לי כי בבסיסה של החקירה הזו, עמדה פעילות מרוכזת של האזנות סתר ופיקוחים טלפוניים אשר בוצעו על ידי הימ"ר במהלך שתי שנות החקירה הנ"ל, על בתיהם ומשרדיהם של הנאשמים, עד שנתגבשה אותה תמונה של התארגנות עבריינית אשר טוותה את הרשת שנמשכה מן הארץ, לדרום אמריקה ומשם לאירופה ולאפריקה. גילויה של הרשת ושל פעילותה בהפצת הקוקאין, כך הגב' אברמוב, הטילו על התביעה, מדרך הטבע, מעמסה כבדה ביותר בכל הכרוך בהבאתו לבית המשפט של חומר הראיות רב ההיקף, שנאסף; הכולל היום כפי שהוסבר לי, עשרות קרגלים ויותר, של קלטות ותמלילים, כמו גם עשרות רבות של עדים מן הארץ ומחו"ל, בהם מומחים וסוכנים למיניהם. ניהולו של המשפט אמור היה איפוא להשתרע על פני תקופה ארוכה של חודשים או שנים, אילולא קוצר על ידי שיתוף הפעולה מצד הנאשם ועל ידי הודייתו המוקדמת יחסית, במשטרה ובבית המשפט, בלא הצבת כל תנאים מצידו ובלא דרישות כלל. עד כאן, תמצית נסיבותיה של הפרשה עצמה; מכאן, אל הנאשם ונסיבותיו הוא. מן הדברים שבאו בפני מפי פרקליטי שני הצדדים, הסתבר לי, כי המדובר הוא באדם בגיל העמידה, איש מן היישוב, יהלומן במקצועו, שלא הייתה לו יד ורגל מעולם בתחום עבריינות כלשהו, ואשר ניהל אורח חיים נורמטיבי לחלוטין עד שנקלע, בתחילת שנת 97', לפרשה זו שדירדרה אותו אל תחתית התהום. השאלה, כיצד יכול אדם נורמטיבי - הרחוק ת"ק על ת"ק פרסה מדמותו של עבריין הסמים המוכר - להידרדר לפרשה עכורה כמו זו, לא קיבלה בעיני מענה מניח את הדעת, עד תום הדיון בכתב האישום דנא. כך, אף לא לאחר כל ההסברים והפרשנויות שניסו להעמיד לגביה, הסניגור, הנאשם עצמו ובנו בן העשרים וחמש שהעיד כעד מטעמו; לא מצוקה כספית, לא נאיביות גם לא חוסר תובנה למתרחש, אין בהם כדי להעמיד בסיס של סבירות כלשהי למעורבותו של הנאשם דנא, בפשיעה חמורה כמו זו בה עסקינן. למרבה הצער דומה, כי התשובה האחת העומדת כנראה ברקע פרשה זו, כמו ברקע כל פרשת פשיעה אחרת מסוגה, היא זו המתיחסת אל תאוות בצע שאינה יודעת גבולות, ואל שיכרון חושים המתלווה לבולמוס הרדיפה אחרי עשיית רווחים קלים, יהא המחיר אשר יהיה. בין כך ובין כך, מי שעומד בפני היום, איננו, לכל הדעות, עבריין סמים קלאסי אלא דג רקק, חסר כל עמוד שידרה, שחולשת הדעת והאופי דירדרוהו לאן שהידרדרוהו היום. עיינתי בחוות הדעת הפסיכיאטרית ובדבריו של הנאשם עצמו, והבנתי שהאיש נתון במצבי לחץ קשים ביותר, עד כדי מחשבות אובדניות, והבנתי שהתמודדותו היום עם תוצאות מעשיו, מלווה חרדות קשות ונפתולי חרטה בלתי מבוטלים. אין ספק, הנאשם הפנים בסופו של דבר את משמעות מעשיו, ואין גם ספק שחרטתו היום מלאה וכנה. זאת ועוד, הבנתי, כי מאז התוודה על מעשיו, ומאז חשף בפני חוקריו את כל הפרשה והמעורבים בה, הוא שרוי בתנאי הפרדה במעצר בשל סכנה לחייו; עובדה שמטילה עליו בדידות קשה ומערערת את שארית יכולת ההתמודדות ככל שהיא עדיין קיימת, אם בכלל. שקילת הדברים כמתואר, לכאן ולכאן, קרי, חומרת המעשים החריגה מצד אחד, והנסיבות האישיות של הנאשם מצד שני, כולל העובדה שהודה בכל המיוחס לו בשלב מוקדם למדי וסייע בכך במידה משמעותית לחשיפה מעמיקה של פרשת הפשע, הובילתני בסופו של דבר לאימוצה של עיסקת הטעון כפי שהוצגה בפני על ידי שני הצדדים. נראה לי, כי על אף שהמדובר הוא בפרשה קשה וחריגה, יש בענישה המוסכמת - גם אם היא שואפת לצד הקולא כאשר מדובר בענישה המקובלת בתחום עבריינות זה - כדי לעמוד בגבולות הסבירות ובתחומי הענישה המתחייבת בנסיבות המתוארות. אני מטילה לפיכך על הנאשם עונש של 21 חודשי מאסר בפועל, החל מיום מעצרו, 31.1.99, כשלצידו עונש של מאסר על תנאי לתקופה של שנתיים ימים. התנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שיחרורו ממאסרו לא יעבור כל עבירה על פקודת הסמים המסוכנים תשל"ג1973- או כל עבירה נגזרת ממנה. סחר בסמיםסמים