ראיות חדשות בערעור מס

מה הדין בסוגיית הגשת ראיות חדשות בערעור מס ? בע"מ (חי') 866/08 רמאדן נ' פקיד שומה עכו נדונה הגישה המרחיבה המכירה באפשרותם של הצדדים להביא טענות וראיות שלא עמדו בשלב ההשגה מגביל את האפשרות למקרים מיוחדים, בהם הטענות והראיות החדשות נדרשות על מנת לברר את מס האמת. באותו מקרה שעסק בעיקר בהבאת ראיות חדשות בשלב הערעור: דומני כי ניתן לקבוע שערעור מס אינו הליך ערעורי רגיל והביקורת השיפוטית במסגרתו אינה זהה לביקורת של ערכאות ערעור על ערכאה דיונית אחרת. הביטוי "ערעור" אינו מחייב בהכרח את הקביעה כי עסקינן בהליך ערעור ומוכרים הליכים שונים המכונים בדין ערעור אף כי במהותם הינם הליכים בראשיתים (ראה למשל הוראת סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981). הליך ערעור המס טומן בחובו היבטים שונים, החל מביקורת שיפוטית על החלטת רשות מינהלית, על פי כללי הביקורת הרגילים, דרך ביקורת על שיקול דעת פקיד השומה וכלה בקביעת שומת האמת על פי מכלול הראיות והטענות שבפניו. לעניין זה נזכיר כי לא כל ערעורי המס חד הם ויש ערעורים שבהם הפן של הביקורת המינהלית יהיה הפן הבולט (כמו למשל ערעור על פסילת ספרים לפי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976) ויש כאלו שבהם העיקר יתמקד בקביעת שומת האמת (כמו ערעורים על שומה על פי מיטב השפיטה לפי סעיף 152(ב) לפקודה). בהתאם נכונות בית המשפט לאפשר הוספת טענות והוספת ראיות עשויה להשתנות, בשים לב לטיבו של הערעור. עוד תובא בחשבון טיבה של הטענה או הראיה אותה מבקשים הנישום או פקיד השומה להביא לראשונה בשלב הערעור. ככל שמדובר בראיה בעלת חשיבות רבה ביותר לקבלת שומת האמת, כך יטה בית המשפט לקבלה, בעוד שבקשה להגשת ראיה בעניינים משניים שדחייתם לא תביא לקיפוח (במיוחד של הנישום) תידחה. עוד תובא בחשבון התנהגות של המבקש טרם הבקשה להגשת הראיה; כאשר המבקש נהג שלא בתום לב, או הסתיר במכוון את הראיה בשלבי הדיון בפני פקיד השומה, וכדומה תהא הנטיה לחסום בפניו את הדרך ל"תיקון" מחדליו על ידי הגשת ראיות נוספות. גם היקף הפגיעה בצד שכנגד ייבחן במסגרת הבקשה, מתוך השוואה לכללים הנהוגים בבקשה לתיקון כתבי טענות. יהיה מקום לבחון גם האם היתה אפשרות מעשית להגשת הראיות בשלב ההשגה בשים לב לדיונים שהתנהלו, למשך הזמן שהיה לנישום לאסוף ראיותיו וכו'.ראיותערעור מסמיסיםערעורראיות חדשות