התפטרות גננת

הגננת טענה כי התפטרה בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים בעקבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתה. הרעת תנאים המקבלת ביטוי בהפעלת הגן ע"י צוות עובדים שאינו עומד בהוראות משרד החינוך הקובעות את היחס בין מספר הילדים בגן לגודל הצוות המטפל. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות גננת: 1. הנתבע 2 מפעיל מספר גני ילדים בבאר שבע ובין היתר, גן הידוע בשם "גן הדרדסים" (להלן: "הגן"). 2. התובעת עבדה כגננת בגן מיום 1.9.98 ועד ה-12.8.02. 3. יחסי עובד מעביד הסתיימו בעקבות התפטרות התובעת. 4. בחודש נובמבר 2002 הגישה התובעת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים. התביעה הוגשה בעקבות פניה של התובעת לנתבעת 1 בחודש אוקטובר 2001, הכוללת דרישה לתשלום פיצויי פיטורים. 5. בתמצית טוענת התובעת, כי התפטרה בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים בעקבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתה. הרעת תנאים המקבלת ביטוי בהפעלת הגן ע"י צוות עובדים שאינו עומד בהוראות משרד החינוך הקובעות את היחס בין מספר הילדים בגן לגודל הצוות המטפל. התובעת טענה עוד, כי משכל בקשותיה להפעיל את הגן בידי צוות בהיקף המתחייב בהוראות משרד החינוך נדחו, התפטרה בתנאים המזכים בתשלום פיצויי פיטורים. לצד הטענה להתפטרות בנסיבות שאין לבקש מהעובד להמשיך בעבודתו בטענה כי הגן בו הועסקה פעל בניגוד להוראות משרד החינוך, טענה התובעת להתפטרות בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים, בשל אי תשלום השכר במועד. 6. לדעת הנתבעים, דין התביעה להידחות. לעניין זה טענו הנתבעים, כי התובעת התפטרה מהנימוק המפורט במכתב התפטרות שהגישה בחודש אפריל 2002. מכתב בו אין זכר לטענת ההתפטרות בתנאים המזכים בתשלום פיצויי פיטורים. כן הוסיפו הנתבעים וטענו, כי אין בסיס לטענות התובעת המתייחסות להפעלת הגן שלא בהתאם להוראות משרד החינוך הרלוונטיות. לבסוף טענו הנתבעים כי גם אם תתקבל תביעת התובעת לפיצויי פיטורים יש לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לנתבעת 1, משהועסקה התובעת על ידי הנתבע 2 בלבד. 7. מתוך העדויות שנשמעו והמסמכים שהוגשו, עולות העובדות הבאות: א. כמצוין לעיל, עבדה התובעת כאחראית גן שמפעיל הנתבע 2 החל מספטמבר 98' ועד לאוגוסט 2002. ב. לתובעת שולם שכר חודשי אשר עמד על סך של 4,200 ₪ נטו נכון למועד הפסקת עבודתה. ראה: מוסכמה 2 לרשימת המוסכמות מיום 25.1.04. ג. בנובמבר 2001 הגישה התובעת מכתב התפטרות ובעקבותיו הפסיקה את עבודתה בפועל ביום 15.11.01. ראה: מכתב ההתפטרות, נ/7. ד. כשבוע לאחר הפסקת עבודתה, פנתה התובעת וביקשה כי ישולמו לה פיצויי פיטורים. דרישה שנדחתה ע"י הנתבע 2. ראה: עדות התובעת בעמ' 6 לפרוטקול מיום 25.1.04, שורות 24-23. ה. לקראת סוף נובמבר 2001 נפגשו הצדדים והוסכם על חזרתה של התובעת לעבודה. ו. התובעת חזרה לעבודה בתחילת חודש דצמבר 2001. ז. בחודש אפריל 2002, הגישה התובעת מכתב התפטרות נוסף. במכתב הודיעה התובעת על הפסקת עבודתה בגן שתיכנס לתוקף ביום 12.8.02. זאת מתוך "רצון לצאת ללימודים ומנסיבות אישיות אשר שמורות איתי" . מכתב ההתפטרות מאפריל 2002 נ/3. ח. בפועל נותקו יחסי עובד מעביד ב- 12.8.02. 8. טענת התובעת בנוגע לאי עמידת הנתבעים בהוראות משרד החינוך הקובעות את היחס שבין מספר הילדים בגן להיקף הצוות המטפל - לא הוכחה. בהקשר זה יש לציין כי : א. התובעת עצמה מודה, כי הגן היה בפיקוח משרד החינוך ובביקורות אשר עשה משרד החינוך נמצא היחס הדרוש בין מספר הילדים בגן ומספר העובדים. בניסיון לתרץ את הסתירה בין ממצאי הביקורת של משרד החינוך לטענות התובעת, הסבירה זו, כי ידעה על הביקורת מבעוד מועד ויידעה את הנתבעת 1 אשר מצידה דאגה להביא עובדת מידית לגן. דא עקא, והתובעת לא זוכרת את שם אותה עובדת שהתייצבה בגן לצורכי הביקורת. עובדה המטילה צל על גרסה זו. ראה: עדות התובעת בעמ' 10 לפרוטוקול מיום 25.2.04 עמ' 10 שורה 1. ב. התובעת הציגה תמונה של סיום שנה מאוגוסט 2001. מהתמונה עולה, כי בסיום שנת הלימודים, היו בגן 20 ילדים וצוות של 4 מטפלות. זאת בעוד שהוראות משרד החינוך דורשות יחד של 1 ל-8, איש צוות אחד לכל שמונה ילדים. ג. על אף העובדה כי התובעת בשתי הזדמנויות מצאה לנכון להודיע על התפטרות בכתב - באף לא אחת מאותן הזדמנויות מצאה התובעת לנכון לציין, כי ההתפטרות היא על רקע אי עמידה בהוראות משרד החינוך בנוגע לגודל הצוות המטפל בגן. 9. משלא הוכחה הטענה לפיה, הפעילו הנתבעים את הגן שלא בהתאם להוראות משרד החינוך, אין לקבל את טענת התובעת על התפטרות בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים - מטעם זה. 10. בעדותה אישרה התובעת, כי לא התנגדה לתשלום השכר באיחור, עד ה-15 לחודש. ראה: עדות התובעת בעמ' 6 לפרוטוקול מיום 25.1.04 שורות 10-9. עדות המקבלת חיזוק נוסף בעובדה כי אין כל ביטוי בכתב לדרישת התובעת לתשלום השכר במועד. מכאן, אין לקבל את הטענה להתפטרות התובעת בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים בשל אי תשלום השכר במועד. 11. בשולי הדברים אבקש להוסיף את הדברים הבאים: א. לאור התוצאה, אין מקום לדון בשאלת זהות המעביד, דהיינו בטענה כי התובעת הועסקה ע"י הגב' בשירי מרים ולחילופין ע"י הנתבעים שניהם, יחד ולחוד. ב. לא בכתב התביעה ולא בעדות התובעת נטען, כי במסגרת ההסכם לו הגיעו הצדדים אשר קבע כי התובעת תחזור לעבודתה בדצמבר 2001, התחייבו הנתבעים לשלם לתובעת פיצויי פיטורים. לפיכך לא ראיתי מקום לדון בטענת התובעת על הסכם שנחתם בינה לנתבעת 1 לאחר חזרתה לעבודה בתחילת דצמבר 2001 משהסכם זה אינו מעלה ואינו מוריד לשאלת זכותה של התובעת לתשלום פיצויי פיטורים. ג. מכתב ההתפטרות נועד לעיני הנתבעים לבדם, להבדיל מעיני הורי הילדים בגן. אשר על כן גם אם ביקשה התובעת לשמור על שמו הטוב של הגן ולפיכך לא להביא להורי הילדים, את הסיבה האמיתית להתפטרותה - אין בנימוק זה בכדי לתרץ את אי התייחסותה של התובעת בנוגע לסיבות ההתפטרות במכתב ההתפטרות. משכך, אין בידי לקבל את הסברי התובעת לאי התייחסותה לסיבה האמיתית להתפטרותה במכתב ההתפטרות. 12. משלא הוכיחה התובעת את טענותיה בנוגע לקיומם של נסיבות בתנאי העבודה בהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו, התביעה לפיצויי פיטורים נדחית. 13. סוף דבר, התביעה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. 14. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות, ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש. התפטרותגננות (גן ילדים)