זכאות לקצבת ילד נכה

מהם תנאי הזכאות לקצבת ילד נכה ? הזכאות לקבלת גימלה לילד נכה הינה פונקציה של תלותו בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום. בתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח - 1998 (להלן "התקנות"), הוגדר ילד נכה - "כל אחד מאלה: (1) ילד התלוי בעזרת הזולת; (2) ילד הזקוק להשגחה מתמדת; (3) ילד עם ליקוי מיוחד; (4) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד". ילד הזקוק ל"השגחה מתמדת" הוגדר כ-"ילד שמלאו לו 90 ימים, אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך, קבע כי בשל ליקוי חמור או מחלה כרונית הוא זקוק להשגחה מתמדת תמידה ופעילה של הזולת למניעת סכנה ברורה ומיידית לגופו של הילד או לאחרים, ושעל כן לא ניתן להשאיר את הילד ללא השגחה כאמור, אף לא לזמן קצר ביותר". "ילד התלוי בעזרת הזולת - ילד שמלאו לו 3 שנים ואשר כתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, הוא תלוי בעזרת הזולת באופן החורג במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יום יום תקופה של 90 ימים רצופים לפחות, אף אם תקופה זו או חלק ממנה חלים בתכוף לפני הגיעו לגיל 3". "פעולות היום יום - כל אחת מאלה והקשור בהן: (1) לבישה. (2) אכילה. (3) רחצה. (4) הגיינה אישית. (5) ניידות עצמית בבית. (6) לגבי מי שאינו ילד הזקוק להשגחה מתמדת - נוכחות קבועה של הזולת". "קצבת נכות" הינה כאמור פועל יוצא של תלותו של הילד בעזרת הזולת, לרבות בהשגחה מתמדת, הכל כמפורט בתקנה 2 ו-3 לתקנות שפורטו לעיל. על מנת ליפול בגדר ההגדרה של "ילד הזקוק לעזרת הזולת במידה העולה על זו הניתנת לילד בן גילו", צריך שההיזקקות לעזרת הזולת תהיה בצורה החורגת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות היום יום" (דב"ע מט/161-0 המוסד נ' חנון רביב, פד"ע כא', 128), והמחייבת את המשפחה להושיט לו עזרה במידה החורגת מזו הניתנת לילד בן גילו (דב"ע מט/179-0 המוסד נ' דב משה פרץ, פד"ע כב', 61). "פעולות היום יום הקשורות להערכת תלות הילד הנכה הן אלה הנעשות בבית ובחוג המשפחה של הנכה. על כן אין להתחשב בקשייו של הילד לתפקד מחוץ לבית כגון בפעילות הליכה לבית ספר, ליווי ברחוב וכדומה. היותו של הילד בבית ספר או במסגרת אחרת מחוץ לבית, מפחיתה את מספר השעות שבהן הוא זקוק לעזרה בבית. כמו כן, לימודים בבית ספר רגיל הינם כלי עזר להערכת תפקוד הילד" (דב"ע מט/179-0 שצוטט לעיל). קצבת ילדיםילד נכה / פעוט נכהנכותקטינים