לפנים משורת הדין - החלטה מנהלית

בית המשפט ציין בפסיקתו כי אכיפת אמת-מידה של "לפנים משורת הדין" אינה עולה בקנה אחד עם הריסון הנדרש, לא מטעמי כבוד גרידא, אלא מפאת המומחיות והכלים שבידי רשויות המינהל, לשקול את העניין לגופו על רקע התמונה הכוללת, ובכך יתרונו על פני בית המשפט. אכיפת אמת-מידה של "לפנים משורת הדין", יכולה גם לקלקל את השורה. מכוח המחוייבות לעקרון השוויון, עלול להפוך עד מהרה מה שלפנים משורת הדין, לשורת הדין עצמה. בין לבין, מבוכה, פגיעה בוודאות המשפט, בבהירותו וביציבותו. טשטוש בין "משפט" לבין אמת-מידה לבר-משפטית צפוי לפגוע ביחידים ובציבור, לבקוע בקיעים במדיניות הכוללת שהיתוותה הרשות. בהצטברות מקרים פרטניים שכאלה, יש כדי לפורר את מדיניותה של הרשות המינהלית; וכזאת לא יֵעשה. כידוע, הביקורת השיפוטית בגִדרה של עילת הסבירות אינה מבקשת לקבוע מהי ההחלטה שעל הרשות המינהלית היה לקבל, לא לקבוע אם ניתן היה לקבל החלטה נבונה או יעילה יותר, אלא להגדיר מיתחם שבמסגרתו כל איזון שתעשה הרשות המינהלית יהא ראוי וכל החלטה תהא סבירה. רק חריגה ממיתחם הסבירות מצדיקה את התערבותו של בית המשפט.החלטה מנהליתלפנים משורת הדין