נזילה מתחת לכיור - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזילה מתחת לכיור - תביעות קטנות: במטבחו של התובע נתגלתה נזילה מתחת לכיור שחדרה לארונות המטבח. הוברר כי היא נגרמה כתוצאה מחלחול מים עקב שבר בשיש. התובע פנה לחברת הביטוח, הנתבעת בתביעה, לתיקון השיש על פי פוליסת הביטוח שבידיו לביטוח הדירה ותכולתה (להלן:"הפוליסה"). שמאי מטעם הנתבעת ביקש מהתובע להמציא הצעת מחיר לתיקון השיש. התובע המציא הצעה כנדרש שצורפה לכתב התביעה כנספח 1/1. חברת הביטוח סירבה לאשר את התיקון בטענה שהשבר בשיש נגרם כתוצאה מתמיכה לקויה של השיש, ולא עקב אירוע תאונתי שנגרם לשיש. התובע המציא אישורים נוספים מטעם חברת שיש חזן בע"מ, יצרנית השיש, ממנה עולה כי השבר לשיש נגרם מחבלה או משבר תאונתי. מנגד, טען השמאי מטעם הנתבעת שמדובר בשבר בלוח השיש שמקורו בהליך מתמשך שאינו תאונתי. אלא שתלאותיו של התובע לא תמו שכן משהתכוון להחליף את השיש, על אף סירובה של הנתבעת לשאת בעלות התיקון, התברר לו כי בשל הנזילה וחדירת המים לארונות המטבח ניזוקו הארונות באופן בלתי הפיך ויש להחליפם, שכן אחרת לא ניתן יהיה להרכיב עליהם את השיש. לטענת התובע פנה גם בעניין הארונות לחברת הביטוח על פי הפוליסה שבידיו, שבה הוערכו ארונות המטבח בסך של 13,460 ₪ והשיש הוערך בסך 5,600 ₪. לדבריו, סירבה הנתבעת לפצותו בגין תיקון הארונות. בלית ברירה ומאחר ומדובר בארונות מטבח וכן בשיש, החליף התובע את הארונות והשיש מבלי לקבל שיפוי מהנתבעת. לטענת נציג הנתבעת, חברת הביטוח מכסה נזקים על פי פוליסה תקנית והפוליסה של התובע לא מכסה את הנזקים שנגרמו לו במטבח. עם זאת, לגבי השיש נעשתה בפוליסה הרחבה בפרק ג' סעיף 2 המתייחסת לכיסוי ביטוחי לשבר של משטח השיש שנגרם כתוצאה מתאונה. מכל מקום, לטענת נציג הנתבעת רק שבר תאונתי לשיש מכוסה בפוליסה אך כיסוי או הרחבה לנזקים שנגרמים לארונות מטבח עקב רטיבות. לטענת נציג הנתבעת השבר שנגרם לשיש של התובע לא היה תאונתי אלא נגרם כתוצאה משקיעת השיש בתהליך מתמשך. תאונה היא אירוע חד פעמי, לא צפוי וניתן לראות מיד את הנזק. לטענת נציג הנתבעת השמאי מטעם הנתבעת, שבדק את השיש, הוא זה שקבע כי הנזק לשיש איננו תאונתי. כאמור לעיל, התביעה הינה בגין החזר ההוצאות ששילם התובע עבור התקנת השיש ועבור תיקון ארונות המטבח והשאלה הנשאלת היא האם פוליסת הביטוח שבידי התובע מזכה אותו בפיצוי עבור נזקים אלה. לעניין ארונות המטבח - יובהר כבר מעתה כי לאחר שעיינתי בפוליסה שצורפה לתביעה, לא מצאתי שיש לתובע זכות לשיפוי מאת הנתבעת בגין נזקי הרטיבות שאירעו לארונות המטבח. פרק 3 לפוליסה קובע כי החברה תשפה את המבוטח עבור הנזקים שיגרמו לתכולת הדירה על ידי הסיכונים המכוסים לפי פרק זה. התכולה כוללת כל דבר וחפץ הנמצא בתוך המבנה וארונות המטבח בכלל זה (ראה פרק 3 סעיף א (יט)). דא עקא, שהסיכונים המכוסים וחריגיהם כוללים אש, ברק, רעם, עשן, התפוצצות או התלקחות וכן רעידת אדמה. אין במסגרת הסיכונים נזקים שאירעו כתוצאה מרטיבות ארונות המטבח עקב החדרת מים. ארונות המטבח הוערכו ב - 13,400 ₪ והערכה זו כוחה יפה למקרה שבו יהיה המבוטח זכאי לפיצוי עקב התרחשות אחד מהסיכונים הכלולים בפוליסה כגון שריפה או רעידת אדמה. התוצאה שהתביעה לגבי החזר עלות ארונות המטבח עקב נזקי רטיבות נדחית מחמת העדר עילה כנגד הנתבעת בעניין זה. לגבי השיש - בפוליסה יש החרגה בפרק 4 שעל פיה היא מורחבת לכסות סיכונים נוספים פרט לאש, ברק, רעם וכיו"ב. סעיף 2 לפרק 4 קובע כי הפוליסה מורחבת לכסות גם שבר תאונתי לאמבטיות, אסלות ומשטחי שיש במטבח . מצויין באותו פרק במפורש כי המונח "שבר" אינו כולל שום השחתה או נזק אחר מאשר "שבר הפולש דרך כל עובי הרכוש המבוטח". במעמד הדיון ציין נציג הנתבעת כי תאונה הינה אירוע חד פעמי שתוצאותיו ניראות מיד. כאמור לעיל, התפתח ויכוח בין התובע לנתבעת אם הנזק לשיש היה תוצאה של אירוע תאונתי אם לאו. כל צד גם הביא ראיות לתמוך בעמדתו כאשר מצד התובע הומצאו מסמכים ע"י מתקין השיש שטוען כי הנזק לשיש נגרם עקב שבר תאונתי ולא משקיעה לקויה של השיש ואילו נציג השמאי מטעם הנתבעת קבע שמדובר בנזק שמקורו בהליך מתמשך שאיננו תאונתי. לאחר שעיינתי בתביעה ובנספחיה ושמעתי את הצדדים מצאתי כי לגבי השיש, ועל אף שקיימות שתי עדויות שסותרות אחת את השניה, לא השכילה אף עדות לערער באופן ודאי ומוחלטת את העדות הנגדית ועדיין קיים ספק אם הנזק לשיש נגרם כתוצאה מאירוע תאונתי או שמקורו בהליך מתמשך שאינו תאונתי. הספק בעניין זה פועל לטובת המבוטח דהיינו התובע ולכן מצאתי להעדיף את גירסתו על פני גירסת הנתבעת ולחייב את הנתבעת לפצות את התובע בסך של 4,300 ₪ שזהו הסכום ששולם עבור התקנת השיש במטבחו. יובהר כי מצאתי שיש לקבל את טענת התובע שגובתה במסמך מטעם החברה שמייצרת את השיש ולפיה לא ניתן היה להחליף קטע אחד בלבד מתוך המשטח של השיש השבור שכן סוג זה של שיש לא קיים יותר ולכן יש להחליף את כל משטח השיש. קטע שבור בשיש שלם שאינו מאותו סוג פוגם בשלמותו של המטבח ובצורתו האסתטית. אשר על כן אני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובע בסך של 4,300 ₪ אותו הוא שילם לאור התקנת השיש ובקיזוז ההשתתפות העצמית על פי תנאי הפוליסה. אין צו להוצאות. נזילהתביעות קטנותתביעות מטבחיםנזקי מים