עתירה לספירה חוזרת של פתקי הצבעה בקלפי

בעתירה התבקשה ספירה מחודשת של הפתקים שבקלפי (בבחירות מקומיות). קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עתירה לספירה חוזרת של פתקי הצבעה בקלפי: 1. ביום 2.11.03 הגישה העותרת ערעור על תוצאות הבחירות בשפרעם. יחד עם העתירה הגישה בקשה (בש"א 1164/03) בלשון דומה, בה עתרה להורות למשרד הפנים להמנע מפרסום התוצאות הסופיות של הבחירות בשפרעם. המשיבים היחידים בבקשה היו משרד הפנים ופקיד (צריך להיות מנהל) הבחירות בשפרעם. 2. לא ראיתי לנכון ליתן צו ארעי כפי שהתבקש בבקשה, וקבעתי את העתירה לשמיעה דחופה. הוריתי לצרף לעתירה כמשיבות את כל הרשימות שזכו למועצת הרשות המקומית. 3. ביום 6.11.03 קיימתי דיון בעתירה. לקראת הדיון הוגש לי נספח לערעור ובו משיבות נוספות, הן הרשימות שזכו בבחירות, המשיבות 13-3. בדיון שקיימתי נכחו ב"כ העותרת וב"כ המדינה ומן המשיבים נכחו רק ב"כ המשיבה 6 (החזית) ונציג המשיבה 11 (האיחוד). 4. תמצית טענות העותרת היתה שבקלפי מס' 15 נמנו 26 קולות לעותרת. כך רשם חוסין חוג'יראת, המצהיר מטעם העותרת, ששימש משקיף מטעמה בקלפי וכך גם רשמו המשקיפים האחרים. המצהיר כתב כי על פי מה שנמסר לו, כך גם נרשם בפרוטוקול אשר הועבר לפקיד הבחירות. 5. העותרת זכתה במושב אחד במועצת העיריה. לאחר ספירת קולות החיילים והנכים, איבדה העותרת את המקום שהיה לה במועצה. לטענת המצהיר, בדק את התוצאות בקלפיות, ובעיקר בקלפי 15 שבה ישב כמשקיף, ואז התברר לו שבפרוטוקול שהוכן על ידי חברי ועדת הקלפי נרשמו לעותרת 20 קולות במקום 26, בעוד שאצלו ואצל משקיפים אחרים נרשמו 26 קולות. בעתירה התבקשה ספירה מחודשת של הפתקים שבקלפי. 6. שמעתי טעוני ב"כ המדינה שסבר שיש מקום לדחות את העתירה על הסף מטעמים שפורטו, ואשר אינני רואה מקום להכנס אליהם. 7. ב"כ החזית הפנה למעמדו של הפרוטוקול כמסמך יחיד המשקף נכונה את מהלך הבחירות ותוצאותיהם, וביקש להתעלם מן התצהיר. המצהיר נחקר על ידי ועל ידי ב"כ החזית. לדבריו, נספרו 26 קולות כשרים לעותרת. בתשובה לשאלות ב"כ החזית אם מזכיר הקלפי קרא בקול את התוצאות, השיב המצהיר שהיה זה מישהו אחר, כנראה יו"ר ועדת הקלפי (הפרוטוקול לקוי בענין זה) ועוד אמר העד "הוא הקריא ושמעתי 26" (עמ' 5 ש' 1). במהלך הדיון הגיש לי ב"כ העותרת רשימות ספירת הקולות שנעשו על ידי המצהיר ועל ידי משקיפים של רשימות אחרות, המצביעים על 26 קולות לעותרת. 8. על יסוד דברים אלה, הצעתי לצדדים שהפתקים הכשרים יספרו מחדש על ידי ב"כ המדינה. לאחר התיעצות הביע ב"כ החזית את התנגדותו וטען טענות נוספות. נציג המשיבה 11 הודיע שאם ימצאו פגמים בספירה, הוא מבקש שיספרו כל הקלפיות. 9. הוריתי שהקלפי תספר שוב בפיקוחו של ב"כ המדינה, שיעביר את התוצאות בהקדם לתיק ולב"כ הצדדים האחרים. אפשרתי לב"כ החזית להגיש מסמכים. 10. ביום 9.11.03 קיבלתי הודעה מב"כ המדינה. בהודעה נכתב כי פתקי ההצבעה הכשרים והפסולים ומעטפות ההצבעה בקלפי 15 נספרו ביום 7.11.03, בהשתתפות מנהל הבחירות לעירית שפרעם, קב"ט העיריה וב"כ המדינה. הוכן פרוטוקול הספירה (שצורף להודעה) ולפיו נמצאו אי התאמות לעומת הפרוטוקול שהוכן על ידי חברי ועדת הקלפי. 11. בספירה נמצא שלעותרת 26 קולות, כפי שטענה כל העת, ולא 20, כפי שנרשם על ידי חברי ועדת הקלפי במסמך שב"כ המדינה הגדיר אותו "פרוטוקול כוזב". למשיבה 13 נרשמו 36 קולות, לעומת 30 שנרשמו בפרוטוקול על ידי ועדת הקלפי, ואילו הרשימה שבאב שפרעם - צעירי שפרעם, (שסימנה י') שזכתה ב-43 קולות, נרשמה כאילו הצביעו עבורה 53 קולות בפרוטוקול שנעשה על ידי ועדת הקלפי. 12. עוד כותב ב"כ המדינה בהודעה: "עיון בפרוטוקול הכוזב לעומת הנתונים הנכונים מעלה, כי אין מדובר בטעות סופר אלא בפעולה מכוונת. לכך אחראים מזכיר הועדה, חאזן מרוואן, יו"ר הועדה, נפאע מאג'ד, סגנו עזאם בולוס, וחאג' בהאא, חבר הועדה או מי מהם" (סעיף 7 לתגובה; ההדגשה במקור). ב"כ המדינה ביקש לכן לצרף לעתירה כמשיבים נוספים את ארבעת אלה, כדי שיגיבו לטענות שנטענו ביחס אליהם "... לרבות בדבר חיובם בהוצאות העותרת והמשיב". 13. משהוגשה לי ההודעה ונספחיה, הוריתי לצרף כמשיבים את מזכיר הקלפי, את יו"ר הועדה, את סגנו ואת חברי ועדת הקלפי ששמותיהם פורטו בבקשה, וקבעתי דיון ליום 13.11.03. 14. לקראת הדיון ביום 11.11.03 הוגשה לי בקשה (בש"א 1185/03) של רשימת שפרעם אל-אפדל (המבקשת). המבקשת עתרה לצרף אותה כמשיבה בעתירה, ולאפשר לה להגיש תגובה. על פי הבקשה, התמודדה המבקשת בבחירות, אולם לא עברה את אחוז החסימה. לאחר שבדקה המבקשת את מספר המצביעים ושמותיהם בכל הקלפיות, התברר לה ש"הצביעו רבים" נעדרים השוהים בחו"ל או שנפטרו. עוד נכתב שבקלפי 15 מספר המצביעים בפועל היה קטן מזה שמופיע בפרוטוקול, מחמת אותה סיבה. ב"כ המבקשת מוסיף וכותב שלאור רישומים אלה ביחס לקלפי 15 ולאור הטענות, מתכוונת המבקשת לערער על תוצאות הבחירות בכל הקלפיות בשפרעם. לבקשה צורף תצהיר של מיופה כח הרשימה, שהצהיר ברוח הבקשה. 15. בתחילת הדיון שמעתי את עמדת נציג המבקשת וכן את תגובת ב"כ המדינה. החלטתי שלא להתיר צרופה של המבקשת להליך. קבעתי שאנמק החלטתי בפסק הדין וכך אני עושה. 16. העתירה שבפני מתיחסת לקלפי מס' 15 בלבד. למבקשת אין טענות יחודיות לקלפי זו, מעבר לאמירות כלליות בדבר השתתפותם בבחירות של אנשים ששהו בחו"ל ואנשים שנפטרו. טעונים ברוח זו שמעתי גם מפי ב"כ החזית ומפי נציג המשיבה 7 במהלך הדיון. 17. לא די בכך כדי להצדיק קבלת הבקשה. מי שטוען שיש בידיו ראיות לפגמים בהליך הבחירות, המצדיקים התערבות של בית-המשפט לענינים מנהליים על דרך של ערעור, חייב להניח בפני בית-המשפט נתונים שבעובדה, שיש בהם לשמש עילת ערעור. טענה סתמית כגון אלו שבבקשה, אינה מצדיקה שמיעת הערעור, בוודאי לא מצדיקה צרופה של המשיבה לעתירה, שהתמקדה בשאלה יחודית בקלפי מסוימת. 18. צריך לציין כי המבקשת בבקשה זו, שהשתתפה בבחירות, ובכלל זה בקלפי מס' 15, זכתה בקלפי 15 במספר קולות (54), התואם בספירה השניה את הרישום בטפסים המקורים. לפיכך, הספירה האחרונה שנעשתה על ידי ב"כ המדינה לפי הוראותי, לא שינתה את מצבה בקלפי זו. הטענות שהיא מעלה חורגות מן העתירה ויתרה מזאת, כפי שציינתי, הן סתמיות ואינן מצדיקות דיון. 19. נשוב לעתירה. ב"כ החזית עמד על דעתו שאין מקום לקבל את העתירה. לחלופין ביקש להכריז על בטלות של הבחירות בקלפי זו, ולהורות לקיים בחירות חוזרות. את טעוניו ביסס על הטענה ש"הצביעו" נפטרים ושוהים בחו"ל, שנשמעה גם בפיו כשהיא סתמית ולא מפורטת וללא תמיכה כפי שצריכה היתה להתמך. עוד התיחס ב"כ החזית להבדל בין מספר המצביעים בפועל, כפי שנרשם על ידי ועדת הקלפי, לבין מספר המצביעים בפועל שנספר על ידי ב"כ המדינה - 616 לעומת 618. כלומר, על פי רישומי ועדת הקלפי הצביעו 616 מתוכם נפסלו 16 מעטפות, כך שנותרו 600 קולות כשרים. לעומת זאת, על פי ספירת ב"כ המדינה, הצביעו 618 ונספרו 602 קולות כשרים. 20. כאמור, ההחלטה בדבר ספירה חוזרת לא כללה בדיקה של הליך הבחירות בקלפי 15, אלא אך ורק את הנושא שעלה בעתירה, והוא פער בין מספר הקולות שבו זכתה העותרת, כפי שרשמו המשקיף מטעמה בקלפי ומשקיפים אחרים, לעומת מה שנרשם על ידי חברי ועדת הקלפי. בדיקה אימתה את טענות העותרת, ודי בכך כדי להורות על ביטול התוצאות כפי שנרשמו בפרוטוקול שנעשה על ידי ועדת הקלפי, ולקבוע כי התוצאות הן אלה שנרשמו בפרוטוקול שנעשה על ידי ב"כ המדינה ומנהל הבחירות. 21. אינני רואה מקום להרחיב את המחלוקת לשאלות אחרות, העשויות להיות כרוכות בהצבעה בקלפי 15. אני קובע שהעותרת זכתה בקלפי זו ב-26 קולות. המשיבה 13 זכתה ב-36 קולות ורשימת שבאב שפרעם-צעירי שפרעם זכתה ב-43 קולות. כל יתר הפרטים הם בהתאם לפרוטוקול שהוכן על ידי מנהל הבחירות וב"כ המדינה. 22. ב"כ המדינה ביקש להטיל על חברי ועדת הקלפי את הוצאות ההליך. חברי ועדת הקלפי נכחו בדיון. איפשרתי לכל הנוכחים להגיב והם בחרו שלא להגיב. בנסיבות אלה אני מחייב את חברי ועדת הקלפי חאזן מרוואן, נפאע מאג'ד, עזאם בולוס וחאג' בהאא, ביחד ובנפרד, לשלם לעותרת שכר טרחת עורך דין בהליך בסך 20,000 ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ותתווסף לו תוספת בשעור מע"מ. עוד אני מחייב את חברי ועדת הקלפי, ביחד ובנפרד, לשלם למדינה הוצאות ההליך בסך 15,000 ש"ח. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. בחירות