פיצוי על ניתוק קו טלפון בעסק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על ניתוק קו טלפון בעסק - תביעה נגד בזק: 1. ענייננו בתביעת פיצויים ע"ס 33,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו לתובע כנטען. 2. אין מחלוקת כי היה ניתוק בקו הטלפון של התובע בעסקו, בית דפוס, בתקופות מיום 27.10.10 עד יום 18.11.10 ומיום 7.12.10 עד יום 20.1.11. 3. התובע טוען כי נגרם נזק כבד לעסקו, וכן הגיש אישור מרוה"ח על ירידה בהכנסה, לרבות עוגמת נפש רבה שנגרמה כתוצאה מניתוק הקו. 4. הנתבעת טוענת כי הניתוקים דלעיל הם תוצאה של קרע בכבלי התשתית של הנתבעת, והתקלה הועברה לטיפול מחלקת הכבלרים, וכי הנזק נגרם ע"י צד ג' שאינו ידוע לנתבעת, וכי היא לא יכלה לצפות התרחשות מעין זו. 5. הנתבעת טוענת כי הותקן לתובע שירות עקוב אחריי ביום 27.12.10 לטלפון הסלולארי שלו כדי להקטין את נזקו. 6. הנתבעת טוענת כי התקלה הועברה לטיפול הגורמים המתאימים אצלה, וכי היא עשתה את כל שביכולתה לתיקון התקלות במהירות וביעילות כדי למזער את אי הנוחות שנגרמת לתובע. 7. אין מחלוקת כי בניסיון לפצות את התובע על נזקיו הוענק לו שירות אינטרנט מהיר, אך בחודש 2/11 פנה התובע לנתבעת וביקש להתנתק משירותי אינטרנט, או אז הנתבעת עמדה על כך שהתובע ישלם דמי יציאה בגין ניתוק טרם סיום תקופת ההתקשרות, ואף ניתקה לו את קו הטלפון ביום 25.2.11 בגין אי תשלום דמי יציאה. התובע פנה לנתבעת ודרש פטור מדמי יציאה היות ושירות האינטרנט ניתן לו אך כפיצוי ולא כלל התחייבות מצדו לכל תקופה, ואז נאותה הנתבעת לבטל את הדרישה לדמי יציאה, ולחבר את הקו של התובע מחדש. 8. אין מחלוקת כי קו הטלפון של התובע נותק שוב ביום 7.3.11, אז התקשר התובע שוב לנתבעת, ונמסר לו כי הניתוק הוא בגין חוב בסך 145 ₪. התובע טוען כי לא נשלחה לו כלל דרישה לתשלום בחשבון, ובאותו יום הוא שילם את החוב ובוטל הניתוק. 9. הנתבעת טוענת כי התובע פעל בחוסר תום לב עת לא הסכים לכל פשרה או פיצוי שהוצעו לו ע"י הנתבעת. 10. היא טענה לפטור מאחריות בנזיקין על פי סעיפים 40 ו-41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982. 11. ביום 15.7.11 התקיים דיון בפניי, בו שמעתי את עדויות הצדדים. 12. ברור הוא כי הנתבעת חבה חובת זהירות מושגית כלפי כל לקוחותיה ומנוייה הן, במישור החוזי והן במישור הנזיקי. הנתבעת מחויבת לספק למנוייה שירות רציף מקצועי וסביר. 13. באשר לחובת הזהירות הקונקרטית, מקובלת עליי טענתה של הנתבעת כי נזק שנגרם ע"י צד שלישי בגין גניבת קטעים מכבלם, הינו נזק בלתי צפוי, אך בכך אין לעזור לנתבעת, הרי הנתבעת לא הוכיחה בפניי כי זוהי סיבת הניתוקים הממושכים בכבלי הטלפון באזור עסקו של התובע, והסתפקה בטענות בלבד. 14. יתרה מכך, אף אם תחילת אירוע הנזק לא צפויה, הרי הימשכותו בוודאי הינה בגרד צפיותה וידיעתה של הנתבעת. 15. הדעת אינה יכולה לסבול מצב בו יהיו ניתוקים די ארוכים. הניתוק הראשון בחודשים 10-11/11 נמשך 22 ימים, והניתוק השני של חודש 12/10 -1/11 נמשך לא פחות מ-45 ימים רצופים. הנזק הוא נמשך ומתחדש מדי יום בו נמשך הניתוק. 16. הנתבעת לא הוכיחה מדוע לא ניתן היה לתקן את התקלות תוך מספר ימים, ונציגת הנתבעת הסתפקה בהעלאת טענות כלליות וסתמיות במטרה להתחמק מאחריות. הנתבעת לא הוכיחה כי הקשיים הכלליים הכרוכים בבעיות תשתיות והנחת רשת חדשה ע"י הנתבעת ישימים או רלוונטיים למקרה דנן, או כי אכן היו קשיים אמיתיים במקרה הספציפי אשר מנעו ממנה לתקן ולחבר את הקווים למשך עשרות ימים כפי שאכן אירע. הנתבעת אינה גוף פרטי, המוגבל באמצעיו וביכולותיו, ובהתאם אף בחובותיו כלפי צדדי ג'. הנתבעת היא גוף ציבורי, החב חובות די כבדות כלפי כלל הציבור, ובכלל זה החובה לספק שירות סביר ומקצועי לכלל מנוייה. בנסיבות אלו טענתה של הנתבעת בכתב ההגנה כי היא פעלה "במהירות וביעילות" לתיקון וחיבור הקו אינה קשורה כלל למציאות. מחדלי הנתבעת לתקן את התקלות והניתוקים למשך תקופות די ארוכות הם שערורייתיים, ואין מקום להשלים איתם. 17. לטעמי זוהי רשלנות חמורה שהנזק הנגרם כתוצאה ממנה הוא בר פיצוי, ועליו לא חל הפטור הקבוע בסעיף 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982. 18. מעבר לעיכובים הרבים בתיקון קו הטלפון של עסק התובע כפי שפורט לעיל, הרי התנהגות הנתבעת בהמשך לא הייתה יותר טובה. אין מחלוקת כי חיבור התובע לרשת אינטרנט מהיר הייתה מעין פיצוי ומחווה של רצון טוב כדי לרצות את התובע בגין העיכובים הממושכים בתיקון הקו, וכך גם הנתבעת טוענת בכתב הגנתה. בנסיבות אלו כלל לא מובנת דרישתה של הנתבעת לחייב את התובע בדמי יציאה עקב רצונו להתנתק מהאינטרנט. לא רק זאת אלא שהנתבעת ניתקה באופן יזום את קו הטלפון של התובע בגלל אי תשלום דמי היציאה!! התקבל הרושם כי יד ימין אינה יודעת מה יד שמאל עושה אצל הנתבעת. מחד נותנים לתובע פיצוי, ומאידך מחייבים אותו בדמי יציאה ומנתקים לו את קו הטלפון. מעשי הנתבעת אינם ראויים או הולמים, וזו בלשון המעטה, ולתובע נגרמו סבל וטרחה נוספים ומיותרים בגין מעשים אלו. 19. באשר לניתוק הקו בגין אי תשלום חשבון טלפון, אין לתובע עילת תביעה, ומעשה הנתבעת במקרה דנן היה נכון ובהתאם להוראות הדין. 20. לעניין הנזק לא הוכח הקשר הסיבתי בין הירידה בהכנסות התובע לבין אותם ניתוקים ממושכים, כשייתכן כי אותה ירידה קשורה לכל מיני גורמים סובייקטיביים של התובע או לגורמים חיצוניים במשק, ולשם כך לא די בהצגת אישור מרואה החשבון על ירידה בהכנסות. 21. יחד עם זאת אין לי ספק כי לתובע נגרם נזק של עוגמת נפש, טרדה וטרחה רבים בגין מעשי ומחדלי הנתבעת כפי שפורטו לעיל, ונראה כי יש בסכום של 5,000 ₪ כדי להוות פיצוי הולם בנסיבות העניין. 22. לסיכום, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 20.3.11 ועד יום התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 400 ₪. טלפוןטלפון (קווי)פיצויים