הליכים משפטיים בלתי ניתנים לביטוי בכסף - אגרת בית המשפט

תקנה 3 לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 עוסקת בהליכים שרואים את שוויים כבלתי ניתנים לביטוי בכסף: 3.       בענינים כמפורט להלן תשולם אגרה לפי פרט 3, 5 או 10 בתוספת, לפי הענין: (1)  צו הצהרתי, צו לא תעשה, צו עשה או צו אכיפה, למעט תובענה לסעד כספי כתוצאה מצו כאמור; (2)  תביעה למתן חשבונות שלא בהליך ביניים, למעט תובענה לסעד כספי כתוצאה ממתן חשבונות; (3)  פירוק שותפות; (4)  פירוק חברה; (5)  הכרזת פשיטת רגל; (6)  ביטול פסק בוררות, לרבות בקשה לפי סעיף 24 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, וכל בקשה שבמסגרתה מתנגד בעל דין לפסק הבוררות מהטעם שהוא אינו פסק בוררות; (7)  אכיפת פסק חוץ; (8)  תביעה בגין נטילת זכויות במקרקעין או שלילת הנאה מזכויות במקרקעין, על פי סמכות לפי דין, או תביעה בגין נטילה שלטונית של זכויות במקרקעין, והכל למעט תביעה בנזיקין בגין אלה; (9)  תביעה בענין פסיקת דמי שכירות בדירה או בבית עסק לפי חוק הגנת הדייר; (10) הנהלת נכס עזוב לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 (להלן - חוק האפוטרופוס הכללי); (11) מתן הוראות בקשר לניהול נכס עזוב לפי חוק האפוטרופוס הכללי; (12) שינוי החלטה של פקיד מסדר או ביטולה; (13) הליך בענין הקדש; (14) קובלנה פרטית; (15) בקשה לסעד בדרך של טען ביניים. כפי שנקבע ברע"א 8353/10 קיבוץ אורים נ' רשות השידור (לא פורסם, 5.7.2011) כך גם ברע"א 4312/10 חבס-ח.צ השקעות (1960) בע"מ נ' אהובי 1.8.2010, הסיפא של התקנה חלה גם אם מדובר בתובענה הכוללת סעד הצהרתי אשר למעשה הינו סעד כספי. כך גם הצהרה בדבר חוב או ביחס לטענת קיזוז, רואים בהם כסעד כספי לכל דבר ועניין. יתר על כן, גם צו אכיפה שמהותו תשלום נכלל בגדר סעד כספי. ראו גם ע"ר (חי) 29882-09-10 צים שירותי ספנות משולבים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (לא פורסם, 9.12.2010). אגרה