נכות תפקודית פחות מ-50 אחוז - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על נכות תפקודית פחות מ-50 אחוז - ביטוח לאומי: הנשיא (גולדברג): .1לפנינו ערעור ברשות, שניתנה על-ידי סגן הנשיא (דב"ע מט/51-99) על פסק- דינו של בית-הדין האזורי בירושלים (תב"ע מח/314-01), שדחה את ערעורו של המערער על החלטת ועדת הנכות לעררים אשר קבעה ביום 27.7.1988כי דרגת נכותו התפקודית פחותה מ-%.50 .2עיקר טענות המערער הן כי מסקנות פקיד התביעות וועדת הנכות לעררים מבוססות על הנחה על-פיה עובד המערער בפועל במשרה מלאה כמחלק דלק. לגרסת המערער הנחה זו אינה נכונה, ואף המציא בבית-הדין האזורי מסמכים לסותרה. .3עיינו בתיק בית-הדין האזורי ומצאנו בו החלטה של פקיד התביעות, דו"ח של עובדת שיקום, ודו"ח הוועדה לעררים. עיון בשלושתם מראה כי עובדת השיקום ופקיד התביעות הגיעו למסקנתם מתוך הנחה שהמערער עובד, וזאת על-פי דו"ח של חוקר חוץ. עובדת השיקום כתבה כך בדו"ח שלה, ופקיד התביעות התייחס לכך כאילו מדובר בעובדה בדוקה. הוועדה לעררים לא התייחסה במסקנתה ל"עובדה" הנ"ל, קבעה כי ליקויו הרפואיים מותירים מגוון רב של עבודות לעסוק בהן, והחליטה לאשר את החלטת פקיד התביעות. .4הרופא המוסמך לעניין כושר השתכרות ותפקוד, אשר בדק את המערער, קבע כי המערער "מסוגל לעבוד רק בעבודות שלא כרוכות בראיה טובה. כמו כן אסורה עליו כל עבודה החושפת אותו לקרני השמש באופן ישיר או בעקיפין". .5לו היתה החלטת הוועדה לעררים עומדת בפני עצמה יחד עם קביעת הרופא, יתכן שלא היה מקום להתערבותנו, המוגבלת לטעות שבחוק בלבד. יתכן נאמר - כי נפל פגם נוסף בהחלטת הוועדה עליו נעמוד בהמשך. אלא מאי - עיון בתיק בשלמותו מביא למסקנה כי נקודת המוצא בטיפול בעניינו של המערער היתה שגויה, וזאת מהטעם שהתבססה על דו"ח חוקר חוץ, ואין כל ראיה בתיק ממנה ניתן ללמוד כי אותו דו"ח נמסר למערער לעיון, וניתנה לו אפשרות להגיב עליו. נבהיר את דברינו. בחוות הדעת של עובדת השיקום נאמר "לאור החקירה המפורטת הנני ממליצה לראותו בעל כושר השתכרות", ופקיד התביעות כותב: "התובע עובד בחלוקת דלק בחברת פז במשרה מלאה ואף יותר מכך". על כך שהמערער היה מודע לכך שלדעת הוועדה הוא עובד נוכל ללמוד רק מדו"ח הוועדה לעררים, אך אין גם באותו דו"ח כל רמז כי ניתן לו לעיין בממצאים של החוקר, ולסותרם. .6זאת ועוד. המערער הוכר כנכה לפי פרק ו' 2לחוק הביטוח הלאומי, [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, תקופה ארוכה, וקיבל קצבת נכות. לא מצאנו אף לא באחד מהמסמכים התייחסות לשאלה מה גרם לשינוי בהחלטה - האם חלה הטבה במצב בריאותו, אם אכן לה כזאת או שמא היתה החלטתה של הוועדה (או הוועדות) הקודמת שגויה. .7מכל האמור עולה כי דינו של הערעור להתקבל; העניין מוחזר לוועדה לעררים, בהרכב שונה, שתאפשר למערער להתייחס לדו"ח החוקר. אם תמצא הוועדה כי המערער לא איבד % 50מכושרו להשתכר, תנמק החלטתה במלא, ותתן דעתה להחלטות קודמתה או קודמותיה שקבעו אחרת. .8המוסד ישלם למערער הוצאותיו בשתי הערכאות בסך של 900ש"ח בצירוף מע"מ.ביטוח לאומינכותנכות תפקודית