בקשה להארכת מועד להגשת תגובה למינוי מומחים רפואיים

להלן דוגמא לבקשה להארכת המועד להגשת תגובה למינוי מומחים רפואיים : בקשה להארכת המועד להגשת תגובה למינוי מומחים רפואיים בית המשפט הנכבד יתבקש להורות על הארכת המועד להגשת תגובה מטעם המבקש לבקשה למינוי מומחים רפואיים כך שתגובת המבקש תוגש לבית המשפט לא יאוחר מיום ואלו נימוקי הבקשה: 1. בתאריך 2. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 3. ב"כ התובע העביר את הבקשה למשרד הח"מ רק ביום 4. לאור האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הארכת המועד להגשת תגובה מטעם המבקש עד ליום 5. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. מומחהמומחה רפואימינוי מומחהרפואההארכת מועד