גמלה לסידורים מיוחדים לילד נכה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גמלה לסידורים מיוחדים לילד נכה: סגן הנשיא (קובובי): .1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי שחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם למר X - בגין בנו - גמלה לסידורים מיוחדים לפי תקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם- 1980(להלן 0התקנות). .2תקנה 2(א) קובעת: " 2(א) בעד ילד נכה התלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה, תשולם גמלה חודשית להשתתפות המוסד בהוצאות לסידורים מיוחדים בסכום השווה ל-% 30מקצבת יחיד מלאה". מונחי היסוד שבתקנה הנ"ל הוגדרו בתקנה 1לתקנות, כלהלן: "ילד נכה" - ילד, שכתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, תלוי בעזרת הזולת בצורה החורדת במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום... "תלוי בעזרת הזולת" - תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה... "פעולות יומיום" - פעולות לבישה, הגיינה אישית ורחצה, ניידות עצמאית בבית והקשור בהן". .3בערעורו טוען המוסד כי שגה בית-הדין קמא בראותו לישם את ההוראה שבתקנה 2(א) לתקנות, שעה שלא נתמלא בילד אף לא אחד מהתנאים הדרושים לקבלת הגמלה; מחומר הראיות עולה כי ילד לא היה תלוי ברוב שעות היממה, בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיום, בצורה החורגת במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו. כמו כן שגה בית-הידן, לטענת המוסד, בהביאו בשיקוליו את העובדה כי למשיב עשרה ילדים, בקובעו כי ילד בן 13או 14אינו זקוק לעזרה ברחצה, ובהשוותו את שמעון, שהיה בן 11בכל המועדים הרלבנטיים להליך, לילד בן 13או .14 .4הבירור בבית-הדין קמא ובבית-דין זה נסב על בחינת הנתונים עליהם השתית המוסד את החלטתו לא לשלם למשיב גמלה לסידורים מיוחדים בגין בנו שמעון, החל מיום .1.1.1988נתונים אלה נלקטו בעקבות דיון מחדש שנערך, על סמך הוראות תקנה 8לתקנות, אבחון רפואי (ביום 26.7.1987), דיווח על הערכת תפקוד בעקבות ביקור בית ביום 27.9.1987, ודיון מסכם (ביום 11.12.1987). בעקבות אלה בא מכתבו של המוסד מיום 20.12.1987המודיע למשיב על אי-מתן הגמלה. .5המסמך המרכזי הוא דו"ח "הערכה תפקודית" בו מפורטים הנתונים הסביבתיים, המשפחתיים והאישיים של הילד, והבדיקה לשם הערכת "הצורך בעזרת הזולת לטיפולו האישי של הילד". חלק זה של הדו"ח מחולק למדורים שמספרם כמספר פעולות היומיום המנויות בהגדרה שבתקנות. כל "פעולה" מחולקת לפי קבוצות גיל, וכוללת הערכה מסכמת של האחות הבודקת. אין צורך לחזור על פרטי הבדיקה ועל הניקוד שהוענק לכל פעולת יומיום בצידה. די שייאמר כי הסעיף היחידי שבו ניתן סיווג של 0.5נקודה היה סעיף ההלבשה, לעומת 0נקודות לגבי שאר הפעולות. בעדותו בבית-הדין אישר המשיב כי העובדות המתוארות בדו"ח ההערכה התפקודית נכונות הן. .6אין חולק שמצבו של שמעון מקשה על הסובבים אותו וכי הוא זקוק לתשומת לב, לסיוע לדרבון ולהשגחה במידה המסבה הכבדת מה על חיי המשפחה. אך הוא נמצא מחוץ לבית לרגל לימודים, למעלה מ- 8שעות כל יום (כולל הצהריים). בית הדין קמא ראה בעצם הליכתו של הילד לבית-הספר (בהסעה מאורגנת הלוך ושוב) "נטל כבד ביותר לבני המשחה" בשל הצורך לדאוג לכך שהוא יהיה מוכן בזמן להסעה. גם אם יש מידת מה של אמת בהערכה הנ"ל, עדיף הדבר לדעתנו, כל השארתו של הילד, כל אותן שעות - שליש מהיממה - בבית. בהיותו בבית מבלה הילד חלק מזמנו בחצר או מסתכל על מרקע הטלויזיה. .7בסיכום: התמונה המתקבלת מהחומר שבתיק מסתכמת דעתנו בכך שמדובר בילד הזקוק לעזרה מן הזולת במידה העולה אמנם על זו הניתנת לילד בן גילו אך לא "בצורה החורגת במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו" יצויין עוד שהשופט המלומד ראה להביע את ספקותיו "אם ההורים ישתמשו בגמלה למימון עזרה של מטפלת לילד". אם אלה פני הדברים, האין בכך כדי סיכול מניה וביה, של מטרת הגמלה, שתכליתה להינתן כ"השתתפות המוסד בהוצאות לסידורים מיוחדים..." (תקנה 2(א) לתקנות)? .8הערעור מתקבל. אין צו להוצאות.ילד נכה / פעוט נכהנכותקטינים