דוגמא לסעיף בוררות בחוזה בניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף בוררות בחוזה בניה: ב-16.1.02 נכרת חוזה לביצוע עבודות בניה בין המבקשת למשיבה (להלן: "החוזה"). בסעיף 1 בפרק א' שעניינו הגדרות נקבע כי לענין חוזה זה המהנדס הוא מר לויתן. סעיף 7 נושא את הכותרת "המהנדס" ונקבע בו כדלקמן:   "7.1 בכל מקרה של חלוקי דעות בין הצדדים או בין הקבלן למפקח בכל ענין הנוגע לטיב ביצוע העבודות ו/או לדרך ביצוע העבודות ו/או לאיכות החומרים ו/או להתאמת העבודות ו/או המבנה ו/או החומרים לתכניות ו/או לפירוש התכניות ו/או ליישוב בין סתירות בתכניות, אם יתגלו ו/או לסיבות לאיחור בלוח הזמנים ו/או למשך הזמן הצפוי להשלמת העבודות ו/או בכל ענין הקשור לקיום התנאים כמפורט בפסקאות 48.1.1 - 48.1.10 להלן ו/או בכל מקרה שבו יבקש הקבלן לחלוק על הוראה או הנחיה כלשהם שניתנו לו על ידי המנהל באיזה מן העניינים שפורטו לעיל ו/או בכל מקרה בו תבקש החברה לקבוע את האמצעים בהתאם להוראות פסקה 48.1.2 להלן ו/או בכל מקרה בו תבקש החברה לקבוע כי מתקיים איזה מבין התנאים המפורטים בפסקה 48.1 להלן - יובאו ענינים אלה להכרעת המהנדס. למען הסר ספק: הוראות פסקה 7.1 זו יחולו בין אם צוין הדבר במפורש בהוראות מסוימות של חוזה זה ובין אם לאו.   7.2 בפעולותיו כאמור לעיל ו/או בפעלו במסגרת כל סמכות אחרת או נוספת שהוקנתה לו בחוזה זה יפעל המהנדס כמומחה מקצועי ולא כבורר והחלטתו תהיה סופית ומוחלטת ותחייב את הצדדים כאילו היתה מוסכמת עליהם מלכתחילה.   7.3 המהנדס יעשה כמיטב יכולתו על מנת ליתן את החלטתו בכל עניין בו התבקשה החלטתו, לא יאוחר מאשר בתוך 3 ימים מיום שפנה אליו צד מן הצדדים לקבלת החלטתו, ולאחר שאיפשר לכל אחד מן הצדדים לפרט בפניו את עמדתו."   בסעיף 49.4 לחוזה נקבע:   "סמכות השיפוט הבלעדית והיחודית לדון בכל המחלוקות נשוא הסכם זה ושאינן בתחום הכרעת המהנדס, תהא לביהמ"ש המוסמך בתל-אביב-יפו."   לחוזה צורפו נספחים. בסעיף 8 של נספח א'2 נקבע:   "בוררות - במידה ותהיה אי הסכמה בכל ענין הנוגע להסכם זה, הבורר יהיה מהנדס הבניין מר אריה לויתן או ד"ר איתי לויתן ובאם יווצר מהם אזי הבורר יהיה מי שימונה בהסכמת הצדדים, באם אין הסכמה בין הצדדים ימונה הבורר ע"י אגודת המהנדסים שתמנה מהנדס שעיסוקו ביצוע מבנים, סעיף זה מהווה הסכמת הצדדים לפניה לבוררות."   בסעיף 4.5 לחוזה נקבע כי מקום בו קיימת סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספח, גוברות הוראות החוזה.   למשיבה תביעה כספית כנגד המבקשת אותה ברצונה לברר בהליכי בוררות בפני מר לויתן בהסתמכה על סעיף 8 לנספח א'2.   מר לויתן זימן את הצדדים וביקש את חתימתם על הסכם בוררות. תחילה ביקשה המבקשת לשנות את נוסחם של שניים מסעיפי חוזה הבוררות המוצע (ולחייב את הבורר לפעול על פי דיני הראיות וסדרי הדין וכן לשנות את פסק דינו) אולם לאחר מכן כפרה בתקפו של סעיף 8 לנספח א'2 נוכח הסתירה בין סעיף זה להוראת סעיף 7.1 ו-49.4 לחוזה, והוראת סעיף 4.5 לחוזה.   בתובענה שבפני ביקשה המבקשת להצהיר על ביטול ההליכים בפני מר לויתן ולקבוע כי למר לויתן סמכות הכרעה כמומחה מקצועי בלבד, ואין לו סמכות להכריע במחלוקות מעבר לסוגיות שבתחום מקצועיותו כמהנדס.   המשיבה מבקשת לדחות את התובענה, כשטענתה היא שסעיף 8 לנספח א'2 לחוזה אינו עומד בסתירה להוראת סעיף 7.1 או סעיף 49.4 לחוזה.   סעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973 מורה כי חוזה יפורש על פי אומד דעת הצדדים כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה ובמידה שאינה משתמעת ממנו - מתוך הנסיבות.   בענייננו הסכימו הצדדים כי פסק הדין ינתן על פי החומר הכתוב המונח בפני בית המשפט, וממנו עלי לדלות את אומד דעתם של הצדדים.   לאחר עיון בטיעוני הצדדים באתי לכלל מסקנה כי אין סתירה בין סעיף 7.2 לחוזה לסעיף 8 לנספח א'2 או סעיף 49.4 לחוזה, וממילא אין להזקק לסעיף 4.5 לחוזה.   החוזה קובע שתי פונקציות נפרדות, ושתיהן מוטלות על מר לויתן. פונקציה אחת היא זו של המהנדס. בשמשו בתפקיד המהנדס פועל מר לויתן כמומחה ולא כבורר. בפעולתו בכשירותו כמהנדס, אין מר לויתן נזקק לקיום הליך של בוררות, החלטותיו אינן פסק בוררות וממילא תקפן אינו תלוי באישור בית המשפט, ואין אחרי החלטותיו ולא כלום והן מחייבות את הצדדים כאילו הוסכמו על ידם מלכתחילה.   הנושאים עליהם הסתמך מר לויתן לפסוק בתפקידו כמהנדס נקבעו בסעיף 7.1 לחוזה.   הפונקציה השניה היא זו של בורר. בסעיף 8 לנספח א'2 לחוזה הסכימו הצדדים כי במידה ותהיה אי הסכמה בכל ענין בנוגע להסכם, הבורר יהיה מהנדס הבנין מר אריה לויתן או ד"ר איתי לויתן, ובאם יבצר מהם הבורר יהיה מי שימונה בהסכמה בין הצדדים, ובאין הסכמה, על ידי אגודת המהנדסים.   סמכות הבורר על פי סעיף 8 לנספח א'2 חלה על אי הסכמה בכל ענין הנוגע להסכם, ועל כן גם על העניינים שנמנו בסעיף 7.1. נמצא שבנושאים שנמנו בסעיף 7.1 הוסמך מר לויתן לפעול אם כמהנדס על פי סעיף 7 ואם כבורר על פי סעיף 8 לתוספת א'2. פעל בסמכותו כמהנדס, "החלטתו תהיה סופית ומוחלטת ותחייב את הצדדים כאילו היתה מוסכמת עליהם מלכתחילה", פעל בסמכותו כבורר, וכן בהדרשו למחלוקת בכל נושא שאינו נמנה על הנושאים שפורטו בסעיף 7.1 להסכם, יחולו על פעולתו הוראות חוק הבוררות. מסקנה זו מתיישבת יפה עם כוונת הצדדים, המשתקפת היטב בלשון החוזה, לקבוע מנגנונים יעילים ומקוצרים לבירור המחלוקות ביניהם ללא הזקקות להליכים משפטיים פורמליים וממושכים בבתי המשפט, כאשר סעיף 7 קובע לגבי הנושאים המנויים בו, מנגנון הכרעה יעיל ומקוצר במיוחד, לעניינים שהצדדים סברו שראוי כי יוכרעו על ידי המהנדס בתוך 3 ימים, ללא צורך באישור ההכרעה בבית המשפט וללא אפשרות לתקיפת ההכרעה.   כזכור הפנתה המבקשת גם לסעיף 49.4 הקובע כי סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל המחלוקות נשוא הסכם זה ושאינן בתחום הכרעת המהנדס תהא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.   אינני סבור כי ההסכמה בסעיף 49.4 עומדת בסתירה לסעיף 8 לתוספת א'2 לחוזה. הסכם בוררות אינו שולל את סמכות בית המשפט, ולעולם רשאים הצדדים להגיש את תביעתם לבית המשפט, ואם הנתבע בוחר שלא לעשות שימוש בזכותו לעמוד על בירור המחלוקת בהליכי בוררות, התביעה תתברר בבית המשפט. לפיכך הסכמה על סכמות מקומית יחודית של בית המשפט אינה עומדת בסתירה לסעיף הבוררות.   לאור האמור לעיל החלטתי לדחות את התובענה.   המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪.בוררותתניית / סעיף בוררותחוזה בניהבניהיישוב סכסוכיםחוזהתניות בחוזה