האם שופט קדם משפט ינהל גם את המשפט ?

ישנה גישה לפיה אין כל היגיון דיוני-פנימי, שאותו שופט המקיים קדם-משפט יקיים גם את המשפט עצמו. נהפוך הוא: קיימת דעה כי ראוי הוא למנוע מהשופט המקיים קדם דיון לקיים את המשפט עצמו. האם הליך קדם המשפט הינו "יחידת דיון" עצמאית, בהליך הכולל, או שהוא אך שלב אחד משלבי הדיון, שאין לו "חיות" משל עצמו ? הליכי "קדם-משפט" נועדו להכין את הדיון בתובענה לגופה במגמה "לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו..." (תקנה 140לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, וכן ע"א 469/77 בעמ' 254). אמת, לקיום "קדם-משפט" נדרש זמן שיפוטי נוסף, ויש בו כדי להטיל הוצאות על הצדדים. עם זאת, תפיסתו של מחוקק המשנה הייתה, כי "מחיר" זה ראוי הוא, וזאת משני טעמים: האחד, שימוש ראוי בהליך של קדם המשפט עשוי לקצר את ההליך העיקרי; השני, בעקבות קדם המשפט תשופר איכותו של ההליך העיקרי, בכך שהוא יתמקד בשאלות שהן באמת שנויות במחלוקת בין הצדדים. הוא יאפשר מסגרת ראייתית נאותה, יסלק ממסגרת הדיון עניינים טפלים המסבכים ללא צורך את הדיון וימנע הפתעות מיותרות (ראה פ' גולדשטיין, מ' בורונובסקי, "היבטים עיוניים של 'קדם משפט'" עיוני משפט ד (תשל"ה-ל"ו) 312, וכן m. Rosenberg, the . L.r; 24 (1964) pretrial conference and effective justice " a judge's view:בcrystallization of issues by pretrial" ,yankwich Managing civil" , w. Schwarzer; 470(1958) . Colum. L. Rev58 400(1978) judicature 61" the trial judge's role:וlitigation). ניתוח זה של קדם המשפט מצביע על כך, שזהו הליך העומד בפני עצמו. הוא יחידה דיונית עצמאית, בעלת שלמות פנימית, אשר בנויה, היא עצמה, חוליות חוליות, ובהן התחלה, אמצע וסיום. יש להניח איפוא, כי שופט, שהחל את הליכי קדם המשפט ותקופת מינויו הסתיימה תוך כדי הליכי קדם המשפט, יוכל לסיים את הליכי קדם המשפט שהחל בהם. שאלות משפטיותקדם משפטשופטים