היטל השבחה מכירת מגרש

הנתבע אינו מעוניין בקיום ההסכם. לטענתו היה על התובעים לשאת בהיטל השבחה שחל על המגרשים. טיעון זה היה מנוגד לאמור בהסכם המכר. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא היטל השבחה מכירת מגרש: 1. ביום 10.10.91 נחתם הסכם שלפיו התובעים רכשו מהנתבע את מלוא זכויותיו במגרשים 2023 ו-2025 בפרדסיה,כששטח של כל מגרש הוא 657 מ"ר (סעיף 2.1 להסכם המכר מוצג ת/1). בחתימת ההסכם הצהיר הנתבע (סעיף 3.1 להסכם)כי הוא הבעלים של 4500 חלקים מתוך 9635 חלקים בחלקה 59 בגוש 8002.במבוא להסכם צויין כי המגרשים 2023 ו-2025 עומדים להירשם על שם הנתבע במסגרת הליכי איחוד וחלוקה. תמורת המגרשים התחייבו התובעים לשלם 160,000$.לטענת התובעים הם שילמו סכום זה במלואו.כאשר מתוך הסכום האמור,סך של 39,702$ הופקד ביום 16.1.00 בידיו הנאמנות של עו"ד בנישו. 2. הנתבע אינו מעוניין בקיום ההסכם. לטענתו היה על התובעים לשאת בהיטל השבחה שחל על המגרשים. טיעון זה מנוגד לאמור בהסכם המכר. בסעיף 6.3 להסכם נאמר כי: "היטל השבחה בגין המגרשים נשוא הסכם זה ישולם ע"י המוכר". הנתבע טוען כי אל אף האמור בהסכם סיכמו ביניהם הצדדים כי היטל ההשבחה יחול על התובעים. לדבריו אם ישא בהיטל ההשבחה יקבלו התובעים מגרשים יקרים ללא כל תמורה(סעיף 1.9 לסיכומי הנתבע).הנתבע מודע כמובן שאי כדאיות העסקה אינה יכולה לשמש עילה לביטול ההסכם והוא מעלה טיעון זה רק כדי לחזק את גרסתו כי על אף האמור בהסכם,הסכימו הצדדים אחרת. 3. הנתבע טוען כי בניגוד לאמור בהסכם המכר הסכימו הצדדים כי התובעים ישאו בהיטל ההשבחה. הנתבע מבקש לחזק טיעונו זו בהסתמכות על שיק לביטחון על סך 10,000 ₪ ,אשר הוצג וסומן נ/1. לדברי הנתבע (בעמ' 19): " ת. מס השבח אני אמור לשלם על פי כל דין.כתוב בחוזה שהיטל ההשבחה גם אני חייב.אמרתי שאני משלם מס שבח והיטל השבחה.עו"ד בן אישו הרגיע אותי.אמרתי לו לכתוב היטל השבחה ישולם על ידי הקונה. הוא אמר שאני אקבל שיק של 100,000 שקל שיבטיח שמר שרביט ישלם את היטל ההשבחה.מר שרביט באותו מעמד כתב את השיק ונתן לי אותו.עו"ד בן אישו הזהיר אותי שזה לא למכולת ולא לבנק.זה למשמרת.אמרתי שישמר השיק אצל עו"ד בן אישו.הוא עמד על שלו. השיק שאני מציגה לך הוא השיק שקיבלתי. ת. כן.(השיק הוא המקור של נ/1)". כשנשאל על השיק האמור נתן התובע מס' 1 תשובות מבולבלות(ע' 13): " אנחנו שילמנו לראשונה 60,000 דולר,לאחר מכן מסרנו 40,000 דולר במזומן, סה"כ 100,000 דולר. בהמשך ב-9/1 מסרתי לו עוד 20,000 דולר,לכן נשארו 40,000 דולר. זה היה שיק בטחון בערך של 40,000 דולר. אבל השיק הזה הוא משנת 91/ ולא משנת 92',לפני שנתת את ה- 20,000 דולר. ת. כנראה שאז אנו הסכמנו או קבענו שאני אמסור לו בינואר את הסכום הזה של 20,000 דולר. אני אומרת לך שהשיק אותו נתת ביום החוזה,נתת אותו דחוי כי זה היה בערך מה שחשבתם שיהיה המועד של המסים. ת. יכול להיות.אני לא זוכר. אני חוזרת על אותה שאלה.חשבתם שזה יהיה המועד של תשלום המסים. ת. איזה מסים? היטל השבחה. ת. בכלל לא.זה היה שיק בטחון לסכום שאנו היינו חייבים.לא דיברנו אף פעם על היטל השבחה. מה קיבלתם בתמורה לשיק הזה. ת. נתתי את השיק.מדובר בשיק בטחון. בטחון למה. ת. על יתרת הסכום העיקרי. ש. מישהו נתן לך יעוץ לתת את השיק הזה. ת. אנחנו עשינו את זה בנינו.כל הזמן אותו דבר. אחרי הסך של 20,000 דולר מינואר 92',למה לא אמרת לו שיחזיר לך את השיק ותיתן לך שיק על סכום נמוך יותר כי נשאר פחות לשלם. ת. אני חושב שלא כי אנחנו חשבנו שפחות או יותר מדובר בסכום זה ולא היה קשה לאחר קבלת האישורים להתאים את הסכום לפי ההסכם. ש. איזה אישורים היית צריך כדי להתאים את הסכום הזה. ת. אנחנו קנינו שני מגרשים וידענו על התמורה שלהם שזה 160,000 דולר ואנו רצינו לקבל בתמורה את המגרשים.ולקבל מגרשים עם אישורי בניה". מקובל עליי טיעונה של ב"כ הנתבע כי התובע לא נתן גרסה ברורה מצידו אשר תסתור את גרסת הנתבע. מצד אחד כפר התובע בכך שדובר על היטל השבחה ואילו מצד שני התובע לא שלל שמועדו של השיק הדחוי הוא המועד הצפוי לתשלום המסים. יוער שגם בסיכומי התובעים לא באה גרסה ברורה וחד משמעית באשר לשיק. העולה מכל האמור הוא שאכן היטל ההשבחה הוא על התובעים. 4. אעיר שלא מן העניין,שהנתבע לא נתן הסבר כלשהו לכך שלעניין היטל השבחה נכתב בהסכם ההיפך מאשר סוכם בין הצדדים.חושש אני שההסבר היחיד לכך הוא הרצון שלא להגדיל את התמורה המצוינת בהסכם,על ידי הוספת היטל ההשבחה שחל על התובעים לתמורה,דבר שעלולות היו להיות לו השלכות פיסקליות. הסעד המבוקש על ידי המבקשים הוא בשיקול דעתו של בית המשפט. בנסיבות העניין שבפני איני סבור שראוי להיעתר לבקשה.מאז חתימת ההסכם ועד לפנית המבקשת לבית המשפט חלפו כתשע שנים. גם מבלי לקבוע אם חל שיהוי בעניין שבפני הרי בחלוף הזמן משתנות נסיבות ואין זה ראוי לאכוף את ההסכם כיום. על כך מתווספת הכרעתי באשר לנשיאה בהיטל השבחה. נראה כי מתן הסעד המבוקש יהיה מהלך סרק אם התובעים יצטרכו לשאת בהיטל השבחה. 5. טעם נוסף לדחיית התובענה נעוץ בטענת התובעים כי הנתבע חזר ומכר את הזכויות במגרשים נשוא ההסכם. איני רואה צורך להכריע בשאלה אם זכאי היה הנתבע למכר את הזכויות באותם מגרשים. די בכך שעצם מכירת הזכויות אינה מאפשרת ליתן לתובעים את הסעד המבוקש על ידם שעלול לפגוע בזכויות של צד שלישי שאיננו יריב בהליכים שבפני. 6. למקרה שבית המשפט לא ייעתר לתביעה לאכוף את ההסכם,ביקשו התובעים את השבת כספם,תוך חיוב הנתבע בפיצוי התובעים על הנזק שנגרם להם על ידי הפרת ההסכם על ידו. התביעה להשבת כספם של התובעים מקובלת על הנתבע(סעיף 36 לסיכומים). למקרה של אי אכיפת ההסכם חלוקים הצדדים בעיקרו של דבר בשתיים:מי הפר את ההסכם ומה הסכום ששולם על ידי התובעים. קשה לירד לסוף דעתם של התובעים במה הפר הנתבע את ההסכם.התובעים טוענים כי על פי ההסכם היה על הנתבע להמציא להם עד 10.10.92 אישורים שונים ובניהם אישור על תשלום היטל השבחה.כפי שקבעתי תשלום היטל ההשבחה הוא על התובעים. לכן לא הייתה מוטלת על הנתבע החובה להמציא אישור בגינו.התובעים אינם טוענים כי לו הומצאו להם האישורים האחרים היו משלמים את היטל ההשבחה,ומאפשרים את השלמת העסקה.לכן אין בידי לקבוע כי הנתבע גרם להפרת ההסכם על ידי אי המצאת האישורים האחרים. 7. הנתבע מוסיף וטוען כי התובעים הם שהפרו את ההסכם. טיעון זה מתבסס בעיקר על שאלת הפקדתו של סכום של כ-40,000$ בידיו הנאמנות של עו"ד בנישו. התובע מס' 1 טוען כי הפקיד "לפחות 39,702$". על טיעון זה חוזרים התובעים בסעיף 8(ח) לסיכוניהם. ניסוח זה תמוה,ולא מובן מדוע לא צויין הסכום שהופקד. תמיהה זו משתלבת באישור של עו"ד בנישו על הפקדת הסכום בידיו(ת/8). באישור זה נאמר שהופקדה בידיו "יתרת הכספים" עפ"י הסכם המכר. גם כאן לא צויין הסכום. יתר על כן ראוי היה כי הכספים שהופקדו,ימצאו דרכם לחשבון בנק. דבר זה לא נעשה. 8. בצדק מצביעה ב"כ הנתבע על כך שהתובעים עצמם הצהירו בדו"ח למס שבח מקרקעין כי עד אותו מועד טרם שילמו מחצית מהתמורה. הצהרה זו של התובעים תואמת את טענת הנתבע כי הסכום היחיד ששולם לו הוא הסכום של 60,000$ שהוא פחות ממחצית התמורה של 160,000$.אין בפני ראיות לתשלום כלשהו מעבר לסכום האמור. לאור האמור הנני קובע כי התובעים הפרו את התחייבותם ולא עמדו בתשלומים על פי הסכם המכר. 9. לפיכך הנני דוחה את התביעה לאכיפת ההסכם ומחייב את הנתבע לשלם לתובעים סכום השווה ל-60,000$ בצירוף ריבית בשיעור של 11% מיום חתימת ההסכם ב 10.10.91. כן הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים את הוצאות המשפט וכן את שכר טרחת עורך דין בסכום של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.הסכום נקבע בהתחשב בכך שעיקר טענותיהם של התובעים נדחה.קניית קרקעות / מגרשיםהיטל השבחהקרקעות