ניכויים מהמשכורת בגלל שביתה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניכויים מהמשכורת בגלל שביתה / ירידה בשכר בגלל שביתה: מבוא 1. לפני תובענה לתשלום שכר עבודה בגין ניכויים שנוכו משכר התובעת בחודש 2/09 עקב שביתה שפרצה ב- 10/10/07 והסתיימה ביום 12/12/07. טענות התובעת 2. טענות התובעת, כפי שעולות מכתב התביעה ומהתצהירים שהוגשו מטעמה הן כדלקמן: א- במהלך שביתה שהתקיימה במערכת החינוך בתקופה שבין 10/10/07 ועד 12/12/07 התייצבה התובעת לעבודתה בבית הספר בהתאם למערכת השעות שנקבעה לה באותה שנת לימודים. ב- על אף התייצבות התובעת לעבודתה, התלמידים לא הופיעו לשיעורי התובעת במהלך אותם ימי שביתה. ג- התובעת נדהמה לגלות כי בחודש 2/09 הופחת שכר משכרה עקב ימי השביתה. ד- מבירור שערכה התובעת מול מנהל בית הספר נטען כלפי התובעת כי הסכום נוכה משכרה עקב השתתפותה בשביתה בשנת 2007. עוד נטען כי עם פרוץ השביתה פורסם "נוהל נוכחות" שחייב את המורים שביקשו להפר שביתה להתייצב אצל מנהלת החטיבה הגב' יפה לשם ולהשתבץ במערכת שהותאמה לתקופת השביתה. לטענת התובעת לא ידוע לה ולא הובא לידיעתה פרסום נוהל נוכחות. הגב' לשם פגשה בתובעת מידי בוקר אולם התובעת לא הונחתה על ידה בנוגע לאותו "נוהל" ו/או לגבי נוהל שיבוץ במערכת חלופית. התובעת פנתה בנוסף מידי יום למזכירות ביה"ס על מנת ליידע את הנהלת ביה"ס על נוכחותה והעבירה את ימי השביתה יחד עם מורים נוספים בחדר המורים. לאחר סיום השביתה ועד למועד הניכוי משכר התובעת (בחלוף למעלה משנה) לא נאמר לתובעת כי היא נדרשת לפעול בהתאם להנחיות כלשהן. טענות הנתבעת 3. טענות הנתבעת כפי שעולות מכתב ההגנה ומהתצהירים שהוגשו מטעמה, הן כדלקמן: א- התובעת לא העמידה את עצמה לרשות בית הספר ואף אם התייצבה בבית הספר הופעתה הפיזית אינה מקנה לה זכות לתשלום שכר שכן התובעת נמנעה מלפעול בהליך הנדרש, אשר היה מבטיח את שיבוצה במערכת השעות שונה של בית הספר בעת השביתה. ב- בית הספר בו מועסקת התובעת המשיך לפעול בהיות מחצית מהמורים חברי הסתדרות המורים שלא שבתו באותה עת, כאשר מורים שהם חברי ארגון המורים העל יסודיים שחפצו להפר שביתה יכלו להשתלב במערכת השעות של בית הספר וללמד בהתאם למערכת שעות חדשה שהותאמה על ידי בית הספר לשביתה מחמת היעדרותם של מורי חברי ארגון המורים ששבתו. התובעת לא שבצה עצמה במערכת כי אם ציינה שנכחה בחדר המורים בלבד. התנהגותה זו של התובעת הינה בבחינת חוסר תום לב. ג- בית הספר פרסם על לוח המודעות נוהל נוכחות למורי בית הספר, אשר היה על המורים ובכללם התובעת לפעול לפיו בזמן השביתה. כמו כן, הודיע מנהל בית הספר בישיבות המורים טרם פרוץ השביתה על נוהל זה ויידע את המורים כי עליהם לפעול לפיו במהלך השביתה. המורים שעבדו בבית הספר בזמן השביתה ידעו ומילאו אחר הוראות הנוהל ועל כן טענת התובעת שלא ידעה ו/או שמעה על הנוהל הינה תמוהה, מיתממת ואינה סבירה. ד- בהתאם להסכם שנחתם בין משרד החינוך והבעלויות על מוסדות החינוך לבין ארגון המורים, מורים אשר שבתו היו רשאים להחזיר את ימי השביתה ולקבל שכר בגינם. בהתאם להסכם, מורה ששבת, היה צריך לחתום על מסמך בו הוא מצהיר באילו ימים שבת והאם בכוונתו להחזיר את ימי השביתה וכיצד. מנגד, מורה שלא שבת היה צריך לחתום על מסמך שהופץ בסיום השביתה על ידי משרד החינוך לכל מורה החבר בארגון המורים (כדוגמת התובעת) בו הוא מצהיר כי הוא לא שבת אלא למד על פי המערכת שניתנה לו. גם במקרה זה, ובניגוד לשאר המורים לא טרחה התובעת לפועל בערוץ זה ולא חתמה על אף מסמך ומשכך אין לראות בה כמי שפעלה באחריות ובאופן המצופה ממורה. דיון והכרעה 4. לאחר ששמעתי את עדות התובעת, כמו גם את עדותו של מר אדרי מנהל בית הספר ועדותה של הגב' קלרה פרופטה חשבת מחוז חיפה במשרד החינוך, ולאחר עיון בכתבי הטענות וחומר הראיות שהוגש בפניי נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל. 5. יצוין כי גרסתה של התובעת בהקשר להתייצבותה בבית הספר בתקופת השביתה הייתה עקבית ועל כן מצאתי אותה מהימנה. עדות התובעת אף נתמכה בתצהיר הגב' קפלן מורה חברת הסתדרות המורים שלא שבתה באותה עת ואשר במסגרת דיון שהתקיים בתיק ביום 22.3.10 ציינה כי פגשה בתובעת מידי יום במהלך השביתה בחדר המורים (גרסה זו עולה בקנה אחד עם עדות מנהל בית הספר שציין כי מורים מקצועיים כדוגמת התובעת יושבים בדר"כ בחדר המורים (עמ' 7 לפרוטוקול מיום 7.6.11 שורה 16)). על אף שהגב' קפלן לא נחקרה על תצהירה במסגרת דיון ההוכחות אלא העידה במסגרת דיון שהתקיים ביום 22.3.10 מצאתי כי יש ליתן לתצהיר ולעדות המשקל הראוי לו בנסיבות העניין וזאת בפרט בשים לב לעובדה כי הנתבעת לא השכילה לזמן מי מטעמה שיסתור עדות התובעת לפיה התייצבה בביה"ס מידי יום במהלך השביתה. מנגד, הנתבעת לא הוכיחה טענותיה הסותרות ולא החלה להוכיח טענותיה אלה ומשום כך לא ניתן ליתן בעדותו של מנהל בית הספר ובעדותה של הגב' פרופטה אמון כלשהו. אף ראיה ו/או אסמכתא לא הוצגה לנו מטעם הנתבעת התומכת בטענות הגנתה ועל כן אין בידי לקבל גרסת הנתבעת ואבאר. 6. מנהל בית הספר העיד במסגרת תצהירו כי זמן קצר לפני פרוץ השביתה כינס את כל מורי בית הספר לרבות חברי הסתדרות המורים וארגון המורים לאסיפה. כמו כן, ציין מנהל בית הספר כי מורים החברים בארגון המורים שאינם שובתים נדרשו לגשת כל בוקר למנהלת החטיבה הגב' יפה לשם לקבלת מערכת עדכנית לשיבוץ ובימי ו' למר אבי כהן וזאת בהתאם למודעה שפורסמה על לוח המודעות (עמ' 17 לפרוטוקול מיום 27.2.11 שורות 20-24). מנגד טענו התובעת והעדה מטעמה כי לא פורסם נוהל כאמור לא בעל פה ולא בכתב על גבי לוח המודעות וכי הגב' לשם אליה נדרשה לפנות על פי גרסת הנתבעת פגשה בתובעת מידי בוקר אולם זו לא הנחתה התובעת לפעול כנטען. משלא נסתרה טענת התובעת כי לא פורסם נוהל, משנוהל זה לא הוצג בפניי ומשלא הובאה הגב' לשם לעדות על מנת לסתור טענות התובעת אין בידי לקבל טענות אלה של הנתבעת. לא הובאו לעדות מטעם הנתבעת חברי ארגון המורים ו/או הסתדרות המורים שיתמכו בעדות מנהל בית הספר ובנוהל הנטען ו/או שיתמכו בטענותיו לעניין האסיפה שכונסה טרם פרוץ השביתה והנחיית המורים באשר לאופן שבו יש לפעול במהלך ימי השביתה. 7. כמו כן, העיד מנהל בית הספר כי בניגוד למורים אחרים שפנו אליו וביקשו להפר שביתה לשם הכנת תלמידים לבחינת בגרות לא פנתה אליו התובעת ולא בקשה להפר שביתה. בסתירה לאמור ציינה התובעת במסגרת עדותה בבית הדין כי הן מזכירת בית הספר הגב' הררי והן מנהלת החטיבה הגב' יפה לשם (בפניה כאמור נדרשה התובעת לטענת המנהל להתייצב מידי בוקר) היו עדות להופעתה העקבית של התובעת בבית הספר במהלך ימי השביתה. עוד הוסיפה התובעת כי הגב' לשם אף הטילה עליה תורנות מסדרון (עמ' 14 לפרוטוקול מיום 7.2.11 שורה 17). עדותה כאמור של התובעת לא נסתרה על ידי הנתבעת. על אף מספר הדיונים שהתקיימו בתיק זה וגרסת התובעת ביחס לאמור שחזרה באופן עקבי על עדותה לא מצאה הנתבעת לנכון לזמן את הגב' לשם לעדות מטעמה לסתור טענותיה אלה של התובעת ועל כן ייחסנו לטענות התובעת משקל רב. זאת ועוד, מנהל בית הספר עצמו העיד כי בהיותו נמנה על חברי ארגון המורים לא נכח הוא מידי יום בעת תקופת השביתה, למעט ביקורים מידי פעם (עמ' 15 לפרוטוקול מיום 7.2.11 שורה 7) מכאן שלא ניתן לקבל עדותו של מנהל ביה"ס כי לא פגש בתובעת כאשר הוא עצמו העיד כי לא התייצב מידי יום מפאת השביתה. במאמר מוסגר אציין, כי מנהל ביה"ס שינה מעט מגרסתו האמורה כאשר במסגרת תצהירו העיד כי ביקר בביה"ס לעיתים קרובות. בשים לב לאמור מצאתי כי יש ליתן אמון בגרסת התובעת ולא בגרסת הנתבעת. 8. עוד טענה הנתבעת באמצעות מנהל בית הספר כי טרם פרוץ השביתה פורסם נוהל, אשר נמסר למורים בעל פה באסיפה שכונסה טרם השביתה ואשר נתלה על לוח המודעות של בית הספר. לציין כי במסגרת חקירתו הנגדית נחקר מנהל בית הספר לעניין נוהל זה והשיב כי הוא בקש ממזכירת בית הספר לפרסם הנוהל והניח כי הדבר נעשה על אף שלא ראה בעצמו הנוהל תלוי (פרוטוקול מיום 7.2.11 עמ' 15-16 שורות 25-33, 1-6). בסתירה לאמור טענו התובעת והעדה מטעמה (הגב' קפלן) כי לא פורסם נוהל לא בעל פה ולא בכתב על לוח המודעות וכי נוהל זה אף לא הובא לידיעתן. הנתבעת לא הוכיחה גרסתה לעניין הנוהל שכן נוהל זה לא הוצג בפניי ואף לא זומנו לעדות מי ממורי בית הספר, אשר שמעו וידעו על נוהל זה בין בעל פה ובין בכתב בפרט בשים לב לעובדה כי מנהל ביה"ס עצמו לא ידע לומר אם נוהל זה נתלה על לוח המודעות שכן לא ראה אותו - מכאן שיש לדחות גרסת הנתבעת שלא הוכחה. 9. טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבעת, עניינה במערכת שעות עדכנית אותה נדרש בית הספר לערוך במהלך תקופת השביתה נוכח העובדה כי מורים רבים נעדרו במהלך השביתה דבר שאילץ את בית הספר להיערך באופן שונה ביחס למצבת כוח האדם הקיימת והתאמתה למערכת השעות. מנהל בית הספר הוסיף בעניין האמור כי היה על התובעת להתייצב מידי בוקר אצל הגב' לשם לשם שיבוצה במערכת החדשה. מנגד כאמור טענה התובעת כי פגשה בגב' לשם מידי בוקר ולא הונחתה על ידה כי קיימת מערכת חדשה אליה היא נדרשת לשבץ עצמה. טענות אלה של הנתבעת נטענו על ידה בעלמא, מבלי שהוצגה בפנינו מערכת השעות ושיבוצם של המורים בה בעת השביתה ומבלי שהובאה הגב' לשם לסתור טענות התובעת ועל כן טענות אלה של הנתבעת נדחות אף הן. 10. הנתבעת לא השכילה לסתור טענות התובעת כי התייצבה בבית הספר ואף פגשה מידי יום במנהלת החטיבה הגב' לשם ובגב' הררי מירה מזכירת בית הספר (פרוטוקול מיום 22.3.10 עמ' 4-5 שורות 1, 28-29). הנתבעת נמנעה מלזמן לעדות עובדים אלה שלטענת התובעת פגשה בהם מידי יום והסתפקה בעדותו של מנהל בית הספר באותה תקופה מר אדרי שציין כי מפאת השביתה והיותו נמנה על חברי ארגון המורים לא התייצב הוא מידי יום בבית הספר ואף לא בשבוע הראשון מתוך הזדהות עם השביתה. הנתבעת נמנעה מלהציג לנו את המודעה שפורסמה בלוח המודעות של בית הספר לעניין נוהל שביתה ונמנעה מלזמן מורים שיתמכו בטענת מנהל בית הספר כי פורסם נוהל שביתה בפרט בשים לב לעובדה כי מנהל בית הספר לא ידע לומר אם הנוהל פורסם בעל פה או בנוסף בכתב. הנתבעת נמנעה מלזמן לעדות את הגב' לשם בה לטענת התובעת פגשה מידי יום ואשר לטענת הנתבעת היה על התובעת להתייצב בפניה ולקבל ממנה שיבוץ במערכת חדשה שאף זו לא הוצגה לנו. 11. גם עדת הנתבעת הגב' קלרה פרופטה נשאלה לעניין נוהל בזמן השביתה וטענה כי יצאו הוראות לאחר השביתה להנהלת ביה"ס ולמנהלי ביה"ס כאשר הקשר של משרד החינוך הינו עם המנהלים שנדרשו להעביר הנהלים למורים ולא עם המורים והוסיפה כי ייתכן וחוזרים אלה צורפו לתלושי השכר אך לא ידעה לומר בוודאות אם כך נעשה (עמ' 18 לפרוטוקול מיום 7.2.11 שורות 25-28). 12. נוכח גרסתה העמומה והלא עקבית של הנתבעת סברתי כי יש לקבל את גרסתה העקבית והמהימנה של התובעת. גרסת התובעת אף מקובלת עלינו באשר לטענתה כי לא פנו אליה לאחר השביתה בדרישה לקבלת דיווח אודות התייצבותה ו/או לשם מילוי טפסים והיא סבירה והגיונית נוכח העובדה כי הניכוי משכרה של התובעת בגין אי התייצבותה במהלך ימי השביתה נעשתה בחודש 2/09 למעלה משנה ממועד סיום השביתה ! כאשר לא הוצגו בפנינו מכתבים ו/או חוזרים כלשהם שהוצאו לתובעת במהלך כל אותה תקופה המתייחסים לתקופת השביתה והדרישה להחזרת אותם ימים בטרם יבוצע הניכוי. 13. הנתבעת באמצעות העדה מטעמה הגב' קלרה פרופטה טענה כי בהתאם להסכם עם ארגון המורים, קיבלה התובעת מקדמה בסך 3,199.22 ₪ עת הסתיימה השביתה בחודש 12/07 אשר נוכתה לאחר מכן בחודש 2/09. בהתאם להסכם, טענה העדה כי יצאו חוזרים למורים גם ממחשב המשרד להנהלת ביה"ס וגם מהאגף היסודי באשר לאופן שבו על המורים להחזיר את ימי השביתה, חוזרים אלה הועברו למנהלים להפצה בין המורים. אלא, שהנתבעת לא השכילה להוכיח כי חוזר זה התקבל אצל התובעת ואף לא ידעה להבהיר באם החוזר צורף לתלושי השכר של המורים באם לאו (עמ' 18 לפרוטוקול מיום 7.2.11 שורות 20-32). 14. עוד אטעים, כי גרסת הנתבעת באשר לניכוי מהשכר למעלה משנה ממועד סיום השביתה מבלי שניתנה לתובעת התרעה עובר למועד שנקבע לטענתה על פי ההסכם קרי: 12/08 באשר למועד הסופי בו היה על התובעת להודיע באם החזירה את ימי השביתה או לדווח בדבר עבודה במהלך השביתה אינה מתיישבת עם ההגיון. הנתבעת לא השכילה להוכיח גרסתה כי לאורך כל התקופה הובהר לתובעת באופן חוזר ונשנה כיצד עליה לפעול במהלך תקופת השביתה ו/או כי זו פועלת בשונה מחבריה המורים החברים בארגון המורים. לטענת הגב' פרופטה נעשה מעקב אחר המורים שדווחו בין עבדו במהלך השביתה ובין אם החזירו את שעות השביתה לאחריה והרי על פי גרסת הנתבעת עמדה בפני כל מורה אחת מ-3 אפשרויות, להפר שביתה ולעבוד באופן מלא, להחזיר שעות לאחר שביתה באופן חלקי ו/או באופן מלא. אלא שלטענת הנתבעת התובעת לא ביצעה אף לא אחת משלוש האפשרויות הללו. נשאלת השאלה אם כך, לשם מה בוצע מעקב של הנתבעת אם לא הוצגו בפנינו מסמכים המעידים על פניות כלשהן לתובעת מהם עולה כי הובהר לתובעת כיצד עליה לפעול? לאור האמור, אטעים, כי בגרסת הנתבעת רב הנסתר על הגלוי. 15. מכל המקובץ לעיל, הריני מקבלת את התביעה נגד הנתבעת, זאת מחוסר ראיות מטעם הנתבעת. על הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 יום מיום שיומצא לה פסק דין זה סך של 3,199 ₪. 16. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך 1,000 ₪. 17. בעל דין המבקש לערער על פסק דין זה, עליו לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות ערעור תוך 15 יום מיום שפסק הדין יומצא לו. שביתהמשכורת