ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

מה הדין בסוגיית ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית לעררים ? החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין (דב"ע נז 50 - 1 אורי רשתי נ. המל"ל (לא פורסם)) . במסגרת סמכותו של בית הדין לדון "בשאלה משפטית" בלבד, בוחן בית הדין האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עבל 10014/98 יצחק הוד נ. המוסד , פד"ע לד 213). כאשר נראה על פני הדין וחשבון שהוועדה התייחסה לפגימות השונות שפקדו את המערער והעריכה לפי שיקול דעתה הרפואי את מידת הנזק (אחוזי הנכות) שנגרם על ידי כל אחת מהפגימות הנ"ל ולא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלויה בין הממצאים הרפואיים - עובדתיים והמבחנים שהופעלו - אזי אין מקום לטענה כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות בית הדין (דב"ע לב/40-0 יוסף דולזר נ' המל"ל פד"ע ד' 429). הלכה פסוקה היא כי: "כי בכל הנוגע למועדים להגשת "תובענות" לבית-הדין לעבודה שנקבעו בחוק או בתקנות, אין בית-הדין מוסמך להאריך את המועד להגשתם, אלא אם הוסמך לכך במפורש בחוק" (דב"ע מט/170-0 אוריאל פרת נ' המוסד פד"ע כא 132) וכך גם נפסק - "ההלכה, כפי שנקבעה על-ידי בית-הדין הארצי, ועל-פיה פסק בית-הדין האזורי, הינה כי אין סמכות להאריך את המועד שנקבע בתקנות להגשת תביעה לבית-הדין," (עב"ל 1090/00 זיו - המוסד, עבודה ארצי כרך לג (51) 25.) בית הדין לעבודהועדה רפואיתערעורועדה רפואית (ערעור)ערעור לבית הדין לעבודהרפואה