פיטורי עובד מלון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי עובד מלון:   השופטת נילי ארד   1. המשיבה הגישה תביעה נגד המערער (להלן גם: המלון) בגין פיטוריה מעבודתה אצלו, מבלי ששולמו לה פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. בית הדין האזורי (השופטת דיתה פרוז'נין ונציגי הציבור,גב' רקנטי ומר וינטר; עב 990/97-3) קיבל את התביעה בחלקה ומכאן הערעור שלפנינו. 2. במענה לתביעה שהגישה המשיבה,טען המלון, כי פעל לפי הסכם העבודה הקיבוצי בענף המלונאות ותקנון העבודה הנספח לו, המתירים שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, במקרה של חשד סביר לפלילים או הפרת משמעת חמורה .לטענת המלון, באו מעשיה של המשיבה והתנהגותה, עובר לפיטוריה, בגדר אותן הוראות. 3. בפסק הדין,קבע בית הדין האזורי כי המעשים החמורים שייחס המלון למשיבה לא הוכחו ו"נמצאו להיות חסרי בסיס". מנגד, נמצאה עדותה של התובעת בכללותה מהימנה ועקבית ובית הדין התרשם, כי היא דוברת אמת.   4. הוסיף בית הדין וקבע, כי המשיבה יעצה לעובדת אחרת במלון, ככל הנראה מתלמדת בו(להלן: המתלמדת), לפנות לבעל המלון בתלונתה על הטרדה מינית, שלטענתה נחשפה לה במהלך עבודתה במלון. בנסיבות אלה אין מדובר בהפרת משמעת חמורה, או באי ציות לממונים,כטענת המלון. למעלה מזה - המשיבה האמינה בתום לב, כי נעשו במלון מעשים שלא יעשו. הוסיף בית הדין וקבע: "יש לזכור עוד כי העובדים פנו אל התובעת ביוזמתם. לא התובעת היא זו שיזמה את הפניה". על כן לא היה פסול במעשיה של המשיבה ובוודאי שאין לשלול ממנה פיצויי פיטורים. 5. בסיכומו של דבר, חייב בית הדין האזורי את המלון לשלם למשיבה סכומים אלה: ·         פיצוי בגין הפיטורים, בסך 7,500 ש"ח על פי חוק ההגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות) התשנ"ז - 1997. ·         דמי הודעה מוקדמת בסך 4,297 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. ·        סכום שנוכה משכרה בסך 2,100 ש"ח בצירוף פיצויי הלנת שכר, מיום הגשת התביעה. ·        פיצויי פיטורים בסך 8,952 ש"ח בצירוף פיצוי הלנה מיום הגשת התביעה   6. טעמיו של בית הדין לחיוב המלון בתשלום פיצויי הלנה מלאים היו אלה: שלילת פיצוי הפיטורים ודמי הודעה מוקדמת והניכוי משכרה, נעשו שלא כדין וללא כל הצדקה ; המלון לא מצא לנכון לשלול פיצויי פיטורים מעובדים אחרים שנחשדו בגניבה ; התרשמותו "כי אין מדובר בטעות כנה או בחילוקי דעות של ממש, אלא במעשים שנועדו לפגוע בתובעת...".   7. בטיעונו לפנינו צימצם בא-כח המלון את ערעורו והעמידו על הטענה לפיה, לא כדין הושתו על המערער פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים. לטענתו, עובר לפיטוריה של המשיבה, האמינה הנהלת המלון בצדקת עמדתה, לפיה מעשיה החמורים של המשיבה הצדיקו שלילת פיצויי פיטורים. על כן, מחמת מחלוקת כנה לא שולמו לה הסכומים,שבסופו של יום נקבע כי הייתה זכאית להם.     8. המשיבה, תמכה בפסק דינו של בית הדין האזורי.   9. במהלך הדיון לפנינו הוברר, כי לא הוגשה תלונה בדבר הטרדה מינית על ידי המתלמדת, וככל הנראה, אף המשיכה בעבודתה במלון לאחר פיטוריה של המשיבה.   10. לאחר שנתנו דעתנו לחומר שהובא לפנינו, ולכלל נסיבות העניין כפי שהובררו, הגענו לכלל מסקנה, כי יש מקום להפחית 40% מסכום פיצויי ההלנה המלאים בתשלומם חוייב המלון למשיבה.   השופט עמירם רבינוביץ   אני מסכים לדעתה של חברתי השופטת נילי ארד.   השופט יגאל פליטמן   אני מסכים לדעתה של חברתי השופטת נילי ארד.   נציג ציבור מר אליהו בן-גרא לדעתי בנסיבות הקיימות אין מקום להפחית כלל את פיצויי ההלנה ולכן אין גם מקום לחיוב המשיבה בהחזר כלשהו לפיצויי ההלנה ששולמו לה.   נציג ציבור מר משה אורן   אני מסכים לדעתה של השופטת נילי ארד. 11. סוף דבר - הוחלט על דעת רוב חברי המותב, למעט דעתו החולקת של נציג הציבור אליהו בן-גרא, כי הערעור מתקבל בחלקו בלבד. בתוך 30 יום מהיום תשלם המשיבה למלון 40% בלבד מן הסכום ששילם לה המלון, בגין פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיטורים, כפי שנפסקו לה על ידי בית הדין האזורי. סכום זה תשלם המשיבה למלון, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ששולם לה ועד תשלומו המלא בפועל למלון.   אין צו להוצאות.פיטוריםבית מלון