קינוי וסתירה

מה משמעות המונח "קינוי וסתירה" ? "'קינוי' הוא אזהרה, אזהרה שנותן בעל לאשתו שלא 'תסתר' עם פלוני, שלא תכנס עם פלוני למקום סתר. מקורה של הסוגיה בספר במדבר פרק ה' פסוקים יא'-לא' והדברים מוסברים על ידי קהתי בפירושיו למשנה, מסכת סוטה, פרק ראשון משניות א'-ב' וכן על ידי אלבק בפירושו למשנה מסכת סוטה, בעיקר במבוא לאותה מסכת, וכן במקרה עצמו על מפרשיו: כאשר גבר חושד באשתו כי שכבה עם אחר ואין לו עדים להוכיח מעשה הטומאה = קיום היחסים עם האחר - אלא למעשה הסתירה (ראה במדבר ה' יג' פירוש רש"י למילים 'ועד אין בה' וכן פירוש קהתי שם), וקודם לכן 'עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו' - היינו קודם שנסתרה עם אותו גבר, התרה בה בעלה 'אל תסתרי עם איש פלוני' (רש"י במדבר ה', יד', וקהתי, שם), הרי בין שנטמאה ובין שלא נטמאה, היינו בין ששכבה עם אותו גבר ובין שלא שכבה עימו, זכאי הבעל להביא עניינה לפני הכהן וזה בודק באמצעות המים המרים מאררים אם האשה שכבה עם אותו גבר אם לאו. מלאכתו של הכהן מתוארת בפרוטרוט במקרא, אולם מאז ביטול מבחן המים המרים המאררים 'בגלל ריבוי המנאפים' (משנה סוטה, פרק ט', משנה ט') עדיין זכה העניין להתייחסות ויישום במשנה, בגמרה, ברמב"ם, בשו"ע - אהע"ז, אם כי ללא מבחן המים המרים המאררים, אלא עד לאותו שלב. על פי המשנה, מסכת סוטה פרק א' משניות א'-ב' נחוצים שני עדים בפניהם מקנא הבעל לאשתו. הרמב"ם מורה ופוסק בהלכות סוטה פרק ראשון לעניין הקינוי: בהלכה - 'א: קינוי האמור בתורה: וקנא את אשתו, הוא שיאמר לה בפני עדים אל תסתרי עם איש פלוני...'. לעניין הסתירה ותוצאותיה קובעת הלכה ב': 'ב. הסתירה האמורה בתורה: ונסתרה, הוא: שתסתר עם אותו האיש שאמר לה 'אל תסתרי עמו', בפני שני עדים, או שהתה עמו כדי טומאה, שהוא כדי לצלות ביצה ולגומעה - הרי זו אסורה על בעלה עד שתשתה מי המרים ויבדק הדבר, ובזמן שאין שם מי סוטה - תיאסר עליו לעולם ותצא בלא כתובה'. הקינוי והסתירה נחוצים שניהם, האחד ללא השני אינם מועילים. הקינוי צריך להיות כנגד סתירה ולא, למשל, אזהרה שאשתו לא תדבר עם פלוני, זה אינו קינוי (רמב"ם שם, הלכה ד'; שו"ע אה"ע קע"ח ו')". משמעות הדברים היא איפוא, כי מקום בו מקפידה הערכאה השיפוטית, הדתית או החילונית, בדרך כלל על ההוכחה הישירה הבאה מפיהם של עדי ראייה, יכולה השמעת הנוסחה הנ"ל, בלוויית העדויות בדבר שהייה ביחידות עם האחר, לשמש תחליף לראיה הישירה. כתובה