תקיפת בן אדם ע''י חיה

מה הדין בסוגיית פיצוי על תקיפה ע''י חיה ? כאשר מדובר בנזק שנגרם על ידי חיה מתקיימים התנאים שבסעיף 40 לפקודת הנזיקין, שזו לשונו: "40. חובת הראיה ברשלנות לגבי חיה בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שתי אלה: (1) הנזק נגרם על ידי חיית-בר, או על ידי חיה שאינה חיית-בר אלא שהנתבע ידע, או חזקה עליו שידע, כי היא מועדת לעשות את המעשה שגרם את הנזק; (2) הנתבע היה בעל אחת החיות האמורות או היה ממונה עליה - על הנתבע הראיה שלא היתה לגביה התרשלות שיחוב עליה". סעיף 41א לפקודת הנזיקין קובע הוראות מיוחדת למקרה של נזק הנגרם על ידי כלב, ולשונו כדלקמן: "41א. נזקים שנגרמו על ידי כלב בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע (להלן - הבעלים) לפצות את הניזוק, ואין נפקא מינה אם היתה או לא היתה התרשלות מצדו של הבעלים" (הדגשות שלי - ר.ל.ש.). סעיף 41א לפקודה מטיל אחריות מוגברת על בעלים או מחזיק דרך קבע של כלב, וקובע כי במקרה כאמור אין משמעות לשאלת ההתרשלות, ולמעשה, די להוכיח כי הנתבע הינו בעלים או מחזיק דרך קבע של הכלב וכי נגרם נזק גוף. תקיפהאלימות