החזר כספי על הפסקת טיפול עורך דין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזר כספי על הפסקת טיפול עורך דין: בפני תביעה להחזר חלק יחסי משכר טרחת עורך דין ששולם על ידי התובעת לנתבע, בשל הפסקת ייצוג.   התובעת פנתה לנתבע בפברואר 1999, על מנת שייצגה בהליך התנגדויות לצוואות בביהמ"ש לענייני משפחה. במקביל להליך זה התנהל הליך קודם שכונה על ידי הצדדים "תיק המתנה", בו הייתה התובעת מיוצגת על ידי עורך דין אחר.   בין התובעת לנתבע נערך הסכם שכר טרחה בעל פה.   אין מחלוקת כי הוסכם על תשלום שכר טרחה בסכום של 10,000 $ בתוספת מע"מ עבור הטיפול בתביעה בכללותה, עד סיום ההליך בביהמ"ש לענייני משפחה ושכ"ט נוסף עבור ישיבות.   שכר הטרחה בסך של 10,000 $ בצירוף מע"מ שולם על ידי התובעת במלואו ומראש.   התובעת פרטה בהרחבה, בתביעתה ובמכתבים שצורפו כנספחים לתביעה כי במהלך הטיפול בתביעה, חשה במתח וקשיים בתקשורת הבין אישית, בינה לבין הנתבע, ששיאם התמקד במשבר אמון שנוצר בין הצדדים, בעקבות המלצתו המקצועית של הנתבע, בכל הנוגע להצעת פשרה שהועלתה על ידי ביהמ"ש לענייני משפחה.     לאור חילוקי הדעות שנוצרו, החליטה התובעת להפסיק את ההתקשרות בינה לבין הנתבע והודיעה על כך במכתבה מיום 12.1.01 שצורף כנספח ג'(3) לכתב התביעה.   התובעת טוענת כי מעצם הפסקת ההתקשרות בטרם סיום הטיפול בתביעה, הינה זכאית להחזר חלק יחסי משכר הטרחה ששולם על ידה, במלואו ומראש.   הצדדים פירטו בהרחבה רבה את השתלשלות העניינים במהלך הטיפול בתביעה בביהמ"ש לענייני משפחה, כל אחד, מנקודת ראותו ועל פי דרכו.   במהלך הדיון הגיעו הצדדים לידי הסכמה על פיה יינתן פסק דין, על דרך הפשרה, על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד 1984. כן הוסכם בין הצדדים, כי אין כל מחלוקת בעניין טיבו ומקצועיותו של הייצוג המשפטי שניתן לתובעת על ידי הנתבע וכי השאלות היחידות העומדות להכרעה הן כדלקמן: א - האם התובעת זכאית להחזר סכום כלשהו בגין שכר הטרחה ששילמה מראש עבור הטיפול בתביעתה וזאת לאור העובדה שההתקשרות הופסקה ביוזמת התובעת. ב - אם מגיע החזר כלשהו, מהו סכום ההחזר בהתחשב בשלב בו הופסקה ההתקשרות ובשכר ראוי עבור העבודה שבוצעה.   אין לי אלא לברך את הצדדים על שהשכילו להגיע להסכמה הדיונית האמורה.   אדון בשאלות השנויות במחלוקת על פי סדרן.   כאמור, הוסכם בין הצדדים כי שכר הטרחה עבור הטיפול בתיק הצוואות בביהמ"ש לענייני משפחה, יסתכם בסכום של 10,000 $ בתוספת מע"מ וכן שכ"ט נוסף עבור ישיבות בסך של 500 $ בתוספת מע"מ לישיבה. השכר המוסכם שולם במלואו.       שכר הטרחה המוסכם, נקבע באופן גלובלי. לא נערך בין הצדדים כל הסכם בכתב או בעל פה, בו נכללת התייחסות לשכר הטרחה הנדרש בגין השלבים השונים של הטיפול בתביעה. לפיכך ומכוח ההסכם בין הצדדים, זכאי היה הנתבע למלוא השכר המוסכם, אם הסכסוך היה מסתיים בפשרה, בשלביו המוקדמים ביותר ומאידך לא היה זכאי לתוספת שכר במקרה בו היו ההליכים מתמשכים ומתנהלים עד לסיום ההליך בפסק דין.   בפועל, הדיון בתביעה טרם הסתיים וההתקשרות בין הצדדים הופסקה במהלך חקירתה הנגדית של התובעת.   משהצהירה התובעת כי אינה חולקת על טיבו ומקצועיותו של הייצוג המשפטי שניתן לה על ידי הנתבע וכי הפסקת ההתקשרות נעשתה בשל קשיים בתקשורת הבין אישית ומשבר אמון שהתגלע בינה לבין הנתבע, איני רואה צורך להכריע בשאלה האם הייתה הצדקה להפסקת הייצוג, שכן שאלה זו הינה שאלה סובייקטיבית הנתונה לשיקול דעתה של התובעת.   לקוח שהתקשר עם עורך דין לצורך ביצוע פעולות משפטיות, רשאי לנתק את ההתקשרות עם עורך הדין בכל שלב.   כאמור, בהסכם בין הצדדים לא נקבעו הוראות כלשהן באשר לשכר בגין שלבי הדיון השונים או באשר למקרה של הפסקת ההתקשרות בטרם סיום הטיפול בתביעה.   לטעמי, אין בעצם העובדה שההתקשרות הופסקה ביוזמת התובעת ומנימוקיה ושיקוליה האישיים, כמו גם בעובדה שהשכר המוסכם שולם במלואו ומראש, כדי לשלול זכאותה של התובעת, להחזר חלק יחסי משכר הטרחה, בגין העבודה שהיה על הנתבע להמשיך ולבצע אם ההתקשרות בין הצדדים הייתה נמשכת עד לסיום ההליכים.   בבואי לשקול את סכום ההחזר, בהתחשב בשלב בו הופסקה ההתקשרות ובשכר הראוי עבור העבודה שבוצעה, עלי להדגיש כי התביעה שבפני הוגשה על ידי התובעת בטרם הסתיימו ההליכים בביהמ"ש לענייני משפחה. עדותה של התובעת כי מדובר במשפט ארוך, אינה אלא בגדר השערה.     עתיד מי ישורנו ואין לדעת אם יסתיים ההליך בביהמ"ש לענייני משפחה, בדרך של פשרה או אכן ימשיך להתנהל זמן רב עד לסיומו בפסק דין.   איני מסכימה עם טענתה של התובעת, כי הפסקת ההתקשרות עם הנתבע נעשתה "בשלב מוקדם יחסית של ההליך המשפטי". על פי עדותו של הנתבע וכפי שעולה מתיק המוצגים עב הכרס שצורף   לכתב ההגנה, הפסקת ההתקשרות נעשתה לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת, העדת העדים מטעמה ובמהלך חקירתה הנגדית של התובעת.   הנתבע העיד, כי בדק את הסוגיה המשפטית ואסף את האסמכתאות וההלכות המשפטיות, בכל הנוגע לשאלת השפעה בלתי הוגנת בצוואה זאת על מנת לגבש את האסטרטגיה לצורך הטיפול בתביעה והכנת התצהירים באופן שתוגש מסכת ראיות שיהא בה כדי להוכיח את טענת התובעת. כן העיד הנתבע, כי ערך תרשומות הכנה לקראת חקירה נגדית של עדי הצד שכנגד והחומר במלואו, הועבר לרשות התובעת לאחר הפסקת ההתקשרות.   בהתחשב בעבודה הרבה שנעשתה על ידי הנתבע, כפי שעולה מהנספחים שצורפו לכתב ההגנה מחד ובאי הוודאות באשר לאופן ומועד סיומו של ההליך בביהמ"ש לענייני משפחה ו"כמות" העבודה שנחסכה מהנתבע בגין הפסקת הייצוג וכן בהתחשב בעובדה כי סוכם על שכ"ט נוסף עבור ישיבות, שאינו משולם לנתבע מאז חדל לייצג את התובעת, אני מעריכה, על דרך האומדנא, כי התובעת זכאית להחזר חלק יחסי, מתוך שכר הטרחה ששולם על ידה, בסך כולל של 6,500 ₪.   אשר על כן, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך כולל של 6,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.   אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.   בהתאם להסכמת הצדדים, התובעת רשאית לקבל לרשותה את תיק המוצגים שצורף לכתב ההגנה והמזכירות תמסור לתובעת את הקלסר שצורף לתיק, על פי דרישתה.     בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. עורך דיןהחזר כספי