פגמים בספה חדשה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגמים בספה חדשה - תביעות קטנות:   1. בפני תביעה לפיצוי בגין פגמים בספות סלון שנרכשו על ידי התובע. התביעה הוגשה כנגד הנתבע מס' 1, X (להלן: X) ממנו נרכשו הספות בהתאם להזמנה שצורפה לכתב התביעה וכנגד הנתבעת מס' 2, ששיווקה את בד הריפוד לספות (להלן: Y).   2. התובע טען בכתב התביעה כי ביום 11/12/00 הזמין אצל X סלון ושילם תמורתו סך של 6,150 ₪, כולל הובלה. לאחר תקופה קצרה, נפרם בד הריפוד. התובע פנה לY והוזמן עבורו בד ריפוד חלופי. לטענת התובע, יבואן הבד, Y, החליט למסור את ריפוד הסלון מחדש לX וכי למרות פניות חוזרות ונשנות לא הוחזרו כריות הסלון עד למועד הגשת התביעה.   3. X טען, בישיבת יום 27/6/02, בפני כב' השופטת כהן, כי הגיע להסדר פשרה עם התובע, ההסכם מיום 27/12/01, הוגש וסומן נ/1. על פי הסכם הפשרה מאשר התובע כי קיבל את כריות הסלון, לאחר ריפודן מחדש ואין לו כל תביעה כנגד X.   4. Y טענה בכתב ההגנה כי הבעיה בסלון היתה בפרימת התפרים בשל ליקוי בעבודת הריפוד ולא בשל פגם בבד או באיכותו. כן הוסיפה Y וטענה כי מתוך רצון טוב והיות וX סגר את עסקו הסכימה לבוא לקראת התובע ולאפשר לו לבחור בד חלופי. התובע שלא מצא בד חלופי אצל Y, בחר בד בחנות אחרת וY רכשה עבורו את הבד כפי שעולה מחשבונית שצורפה לכתב ההגנה. Y טענה כי מסרה את הבד החלופי, לתובע והכחישה את טענת התובע כי הפנתה את התובע לרפד שלה או מטעמה וטענה כי התובע הוא שבחר לבצע את עבודת הריפוד מחדש אצל X.   5. התובע הגיש חוות דעת מיום 22/1/02, ערוכה על ידי מכון התקנים הישראלי, על פיה בבדיקה חזותית של הכריות נמצאו מקומות בהם יש החלקה בתפר וכי על פי ממצאי הבדיקה, הבד שנבדק אינו מתאים לדרישות התקן בתכונות החלקת חוטים בתפר וזאת הסיבה להופעת הקרעים בבד הכרית.   6. מנגד הוגשה על ידי Y, חוו"ד מיום 21/7/02, ערוכה על ידי עמנואל הורן, על פיה בד הריפוד המקורי, מתאים לשימוש ביתי או משרדי.   7. התובע הוסיף וטען כי כשהגיש את התביעה, טרם הוחזרו לו כריות הסלון שנמסרו לX לריפוד מחדש וכי הכריות הוחזרו, רק לאחר למעלה מחודשיים כשX התנה את מסירתן בחתימתו על הסכם הפשרה נ/1. התובע טען כי נאלץ לחתום על ההסכם נ/1, שכן נשאר ללא סלון במשך למעלה מחודשיים ולפיכך חתימתו על ההסכם נעשתה תחת לחץ ואינה מחייבת.   8. היות ובעת הגשת כתב התביעה, טרם הוחזרו לתובע הכריות שנמסרו לX לשם ריפודן מחדש, הוגש על ידי התובע ביום 30/10/02, כתב תביעה מתוקן בו נטען כי ביום 27/12/01 הושבו לידיו כריות הסלון וזאת לאחר חודשיים ושבוע. כן טען התובע כי לאחר ריפודן של הכריות מחדש, נותרו בהן פגמים שכן הבד החלופי אינו תואם לגמרי את הבד המקורי, לפיכך הסלון מרופד בשלושה סוגי בדים. עוד טען התובע כי מידת כריות הישיבה קטנה ממידת בסיס הסלון, הכריות חסרות צורה, נפחן של הכריות שונה מכרית לכרית, התפירה עקומה וכיוצא באלה פגמים בריפוד הסלון מחדש. התובע הוסיף וטען כי Y החליטה למי תמסר עבודת החלפת הבד ותיקון הסלון, רכשה את הבד החלופי על חשבונה, מסרה אותו לX ושילמה את שכרו. התובע עתר לפיצוי בגין הפגמים שנותרו בסלון, בשיעור של 50% מעלות הסלון בסך של 3,475 ₪ וכן פיצוי בסך של 2,500 ₪ בגין כל חודש בו נותרה משפחתו ללא סלון עקב התארכותו הבלתי סבירה של התיקון.   9. Y חזרה על טענתה כי בד הריפוד תקין והבעיה נבעה מביצוע לקוי של עבודת הרפדות וכי הסכימה לרכוש עבור התובע בד חלופי, כמחווה של רצון טוב ושרות ללקוח. כן טענה Y כי התובע הוא שמסר את הכריות לריפוד מחדש על ידי X וכי אין עליה כל אחריות למעשיו של X.   10. לאחר ששמעתי ובחנתי עדויות הצדדים והראיות שהוגשו על ידם, לרבות חוות הדעת בעניין איכות הבד, תמליל שיחות טלפון שהוגש על ידי התובע ותמונות הסלון, הגעתי למסקנות הבאות:   א. מקובלת עלי חוות הדעת של מכון התקנים הישראלי, על פיה בד הריפוד אינו עומד בדרישות התקן הישראלי לגבי בדי ריפוד לשימוש ביתי וכי זו הסיבה להופעת הקרעים בכריות. אני מעדיפה חוות דעת זו, שניתנה על ידי מכון התקנים הישראלי שהינו גוף מקצועי ניטראלי ובלתי תלוי על פני חוות הדעת שהוגשה מטעם Y ואשר פרטי ניסיונו ומקצועיותו של עורכה לא פורטו בה כנדרש. הוכח, על כן, כי בד הריפוד ממנו נתפרו כריות הסלון, אינו מתאים לתקן הנדרש לבדי ריפוד לשימוש ביתי. מאידך טענת Y כי הקרעים בכריות נגרמו כתוצאה מעבודת רפדות לקויה, לא הוכחה.   ב. לפיכך ומשבד הריפוד המקורי, לא התאים ליעודו, דבר שגרם להופעת קרעים בכריות, אחראית Y לפגמים שנתגלו בכריות הסלון.   ג. מוסכם על הצדדים כי Y, רכשה עבור התובע, בד חלופי לריפוד כריות הסלון, על פי בחירת התובע. יחד עם זאת, מקובלת עלי טענת התובע כי הבד החלופי, אינו תואם לגמרי את הבד המקורי מבחינת הצבע והדוגמה וכי בהיות הסלון מרופד בשלושה סוגי בדים שונים, כפי שעולה מתמונות הסלון שהוגשו על ידי התובע, זכאי התובע לפיצוי בגין הפגיעה במראה הסלון לעומת הסלון המקורי שנרכש על ידו.   ד. להבדיל מהפגיעה במראה הסלון, הנובעת מעצם הצורך להחליף את בד הריפוד המקורי, הטענה כי הכריות רופדו מחדש, באופן לקוי, לא הוכחה. הליקויים הנטענים לא נראים בתמונות שהוגשו על ידי התובע והכריות עצמן, לא הוצגו בפני לצורך הוכחת הטענה כי התפרים עקומים, או כי הכריות שונות בגודלן ובנפחן. לפיכך הטענה בדבר ליקויים בעבודת ריפוד הכריות מחדש, לא הוכחה.   ה. לאור עדותם של התובע ואשתו, מקובלת עלי טענת התובע כי חתם על "הסכם הפשרה" נ/1, בו הוא מאשר כי אין לו תביעות כנגד X, תחת לחץ ובכדי לקבל לרשותו את כריות הסלון שנמסרו לX לריפוד מחדש והוחזקו על ידו לצורך כך, במשך למעלה מחודשיים. X הודה בעדותו כי ללא חתימת התובע על ההסכם לא היה מחזיר את הכריות ולפיכך אין להסכם, שנחתם תחת לחץ ואילוץ, תוקף מחייב ואין בו כדי למנוע מהתובע לטעון לפיצוי בגין עצם האיחור בביצוע העבודה.   ו. מקובל עלי כי התובע זכאי לפיצוי בגין שלילת השימוש בסלון בשלמותו, במשך למעלה מחודשיים, התקופה בה היו כריות הסלון, ברשות X, לצורך ריפודן מחדש. ערה אני לטענתו של X כי סגר את עסקו וכי ריפד את הכריות מחדש, בתקופה בה עבד כשכיר. יחד עם זאת, משקיבל על עצמו X, לרפד את כריות הסלון מחדש, היה עליו לעשות זאת תוך זמן סביר ואין כל הצדקה לכך שעיכב תחת ידו את כריות הסלון במשך למעלה מחודשיים.   ז. טענת התובע כי Y, אחראית למחדליו של X, בעיכוב מסירת הכריות לידי התובע, לאחר ריפודן מחדש, אינה מקובלת עלי. אני דוחה את טענת התובע כי Y מסרה את הבד לX, לצורך ריפוד הכריות מחדש שכן התובע עצמו, טען בכתב התביעה המקורי כי ביום 23/10/00, מסר את ריפוד הסלון לX. עיינתי בתמליל השיחות בין התובע לבין מר עדי Y. מתמליל השיחות עולה כי מר Y התחייב בפני התובע, לדאוג להחלפת הריפוד אך אמר לתובע כי X אינו אמין עליו. לפיכך מקובלת עלי בעניין זה עדותו של מר Y, כי מסר את הבד החלופי לתובע והתובע הוא זה שמסר הבד והכריות, לX, לצורך ריפודן מחדש. אף אם Y לקחה על עצמה לספק לתובע, על חשבונה, בד חלופי ולשלם לX עבור הריפוד מחדש, אין בכך כדי להטיל עליה אחריות למחדליו של X שעיכב תחת ידיו את הכריות במשך למעלה מחודשיים.    11. לפיכך ועל סמך האמור לעיל, מצאתי כי Y, אחראית לפצות את התובע בגין הפגיעה במראה הסלון בשל עצם הצורך להחליף את בד הריפוד המקורי, בבד חלופי, שאינו תואם לחלוטין את הבד המקורי. כן מצאתי כי X, אחראי לפצות את התובע, בגין העיכוב בביצוע עבודת הריפוד והחזקת הכריות לצורך ריפודן מחדש, במשך למעלה מחודשיים.   בהתחשב בתמורה ששולמה עבור הסלון, בסך של 6,000 ₪ ובהתחשב בכך שY נשאה בעלות הבד החלופי ועבודת הריפוד מחדש, אני מעריכה את הפיצוי לו זכאי התובע בגין הפגיעה במראה הסלון, בשל עצם הצורך בהחלפת בד הריפוד המקורי, בסכום גלובלי של 1,800 ₪.   בהתחשב בכך שכריות הסלון הוחזקו על ידי X לצורך ריפודן מחדש, במשך למעלה מחודשיים, כשבתקופה זו נמנעו מהתובע ומשפחתו השימוש וההנאה מהסלון אני מעריכה את הפיצוי לו זכאי התובע בגין האיחור במסירת הכריות בסכום גלובלי של 600 ₪.   12. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבע מס' 1, X , לשלם לתובע סך של 600 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 100 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.   כן אני מחייבת את הנתבעת מס' 2, שאול Y בדי ריפוד בע"מ, לשלם לתובע סך של 1,800 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 350 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.   בקשת רשות ערעור לבית-המשפט המחוזי תוך 15 ימים ממועד קבלת פסק-הדין. רהיטים (תביעות)