ביטול החלטות שהתקבלו בישיבת מועצה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול החלטות שהתקבלו בישיבת מועצה: העותר הינו חבר מועצת עירית ראשל"צ, והעתירה מופנית אל מועצת העיר ואל ראש העיריה שהוא בתוקף תפקידו גם יו"ר מועצת העיריה. העותר מבקש בעתירתו כי ביהמ"ש יצהיר כי ישיבת מועצת עירית ראשל"צ מס' 16/04 מיום 7.704 נוהלה באופן בלתי חוקי ובלתי תקין ולפיכך היא בטלה ומבוטלת וכל ההחלטות אשר נתקבלו בה, למעט ההחלטה הראשונה הינן בטלות מעיקרן. כן מתבקש בית המשפט להורות לראש העיריה, המשיב 2, לכנס ישיבת מועצה מן המנין במקום הישיבה שהתקיימה ביום 7.7.04, אשר נוהלה באופן בלתי חוקי, כאמור, ולהורות למשיבים להמנע מכל פעולה לשם יישום ההחלטות שנתקבלו שם עד להכרעת בית המשפט בעתירה. אלה עיקרי העובדות הצריכות לענין: - א). הזימון לישיבת מועצת עירית ראשל"צ 16/04 נשלח עוד ביום 6/6/04. הישיבה נקבעה ליום 9/6/04 שעה 19:30. ביום 6/6/04 התייצבו רק 13 מחברי המועצה, ולכן לא ניתן היה לקיים את הישיבה, מאחר ונעדר מניין חוקי, היינו, לא נוכחו 14 חברי מועצה לפחות. העותר היה בין חברי המועצה שלא התייצבו לדיון שנקבע כאמור לעיל, הסברו כמובא בסעיף 4 לעתירה היה שהוא לא התייצב "מחמת התחייבויות קודמות למקום עבודתו". העותר לא הוסיף בעתירה פרטים בקשר למקום העבודה ומהות התחייבויותיו הקודמות. ב). בהתאם להוראותיה של התוספת לפקודת העיריות [נוסח חדש], סע' 21(א), אם אין מניין חוקי בישיבת המועצה, תדחה הישיבה לשלושה ימים. אם גם במועד זה אין מניין חוקי, תדחה הישיבה שוב ליומיים, ובמועד האמור, היינו השלישי במספר, יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי לכל עניין שנכלל בסדר היום של הישיבה. העותר דרש כי יוצא זימון לישיבה הנדחית והמשיב השני השיב לו כי אין בדעתו לכנס את המועצה לישיבה מן המניין כל עוד לא יובטח קיומו של מניין חוקי והתנהלות תקינה של הישיבה. כאן המקום להוסיף ולהבהיר כי העדרו של מניין חוקי לא היה מקרי. כפי שעולה מתגובת המשיבים, היתה ההיעדרות מהישיבה לכאורה פעולה מתואמת במסגרת עימות בין חלק מחברי המועצה לראש העיר. העותר חזר ודרש את כינוס המועצה, ולבסוף פנה גם לבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ 6237/04) והיא כונסה ביום 7/7/04. לפי טענת העותר, נפלו פגמים רבים בחוקיות הישיבה שהתקיימה ביום 7/7/04, ועל כך סבה העתירה ובה הבקשה להצהרה ולהוראה כמפורט לעיל. העותר טוען כי בישיבה שכונסה ביום 7/7/04 הוספו לסדר היום נושאים שלא היו כלולים בזימון הראשון שהוצע כאמור ביום 6/6/04, ולפי סברת העותר, אין להוסיף נושאים נוספים כאשר מדובר בישיבה נדחית כמתואר לעיל - אלא יש לקיים את הישיבה הנדחית על פי סדר היום, כפי שנקבע מעקרו. לתגובת המשיבים צורף כנספח י"א פרוטוקול הדיון של הישיבה שהתקיימה ביום 7/7/04. מן האמור בפרוטוקול עולה כי העותר העלה בראשית הישיבה את העניין של תוספת הנושאים, ראש העיר הדגיש כי הוא לא טיפל בעניין זה, וסמנכ"ל העירייה הגיב כי אין איסור משפטי על הוספת נושאים. כתגובה לכך הוסיף העותר וטען כי גם סדר הנושאים השתנה. היועץ המשפטי לעירייה גרס כי אין כל הוראה האוסרת הוספת נושאים, בישיבה נדחית. בעקרו של דבר, ניתן להסיק מן הפרוטוקול כי העותר השלים עם מצב סדר היום, וסיכם טענותיו בכך שהוא מקווה שתכונס ישיבה מן המניין בחודש יוני וכאשר ראש העירייה אישר זאת, הגיב העותר במילה "טוב", ובעקבות זאת עברו לדון בהצעות לסדר היום, נושא שגם היה כלול בסדר היום של הישיבה מן המנין בעקרו. בשלב שלאחר פתיחת הדיון, בהצעה הראשונה לסדר, דרש אחד מחברי המועצה האחרים, מר אריה כהן, כי תינתן לו הזדמנות למסור הודעה אישית, לפי סעיף 30, כפי שעשה העותר לפניו, ומשלא ניתנה לו אפשרות זו בשלב האמור, נתבקש לתתה בסוף הדיון. חבר המועצה האמור המשיך בדבריו, תוך אי הענות לדרישותיו של ראש העירייה, וכפי שעולה מן הפרוטוקול, לאורך עמודים לא מועטים, המשיך חבר המועצה האמור בהשגותיו ובהתערבות בדברי כל אדם אחר ולא איפשר דיון כסדרו. אחרי חילופי דברים ממושכים ביותר אשר לא התיחסו לנושאים שעל סדר היום, כאשר בהם התבלטה בעיקר התערבותו המתמדת של מר אריה כהן, הועלו על סדר היום שורה של נושאים תקציביים (תקציבים בלתי רגילים) בקשר לכביש עוקף נחלת יהודה - אישור תקציב בלתי רגיל בסך 16,711,000 מ' ₪. תקציב בלתי רגיל עבור רכישת ערכות ותגים במסגרת מערכת ניהול פיקוח שליטה ובקרה ממוחשבת לניהול מערך איסוף פינוי ושינוע אשפה 1,893,000 ₪. בשלב זה עזב העותר את הישיבה, המועצה המשיכה בדיון בתקציבים הבלתי רגילים, שפרטיהם אינם ענין לכאן, אך אשר נראים לכאורה בעלי משמעות מעשית, ובחלקם אף חיוניים לפעולתה של העיריה. נדונו גם נושאים הנוגעים לחובותיהם של תושבים שהם מקרים סוציאליים, והמשותף לכולם הוא שהעותר מבקש את ביטולן של ההחלטות אשר לדעתו, כדבריו בעתירה, נדונו באופן בלתי חוקי. סדרי עבודת מועצת הרשות המקומית קבועים בתוספת השניה לפק' העיריות. אין ספק כי על כל חברי הרשות המקומית לכבד את ההסדרים שנקבעו בתוספת האמורה, כדי לאפשר עבודה תקינה, מאורגנת ומסודרת של מועצת העיריה. צר לי להצביע על כך שפרוטוקול הדיון של הישיבה 16/4 מיום 7.7.04 אינו מצביע על דיון אשר בו שמרו חברי המועצה על סדר השמעת דברים שיש בו כדי לאפשר פעולה תקינה בישיבת מועצת הרשות. כפי שציינתי לעיל, דברו אנשים תוך אי הענות לסדר היום שהוכתב לפי סדר היום ואי קבלת הנחיות של מי שיושב בראש הישיבה, ואחת מן הדוגמאות לכך הוזכרה כמפורט לעיל, מאחר והיא נמשכה זמן רב מאוד תוך מניעת כל דיון עניני ותוך העלאת נושאים שהם בגדר ויכוח שאינו שייך לאף נושא בין אלה שהועלו על סדר היום. ההסדרים שנקבעו בתוספת השניה, לא באו לקבוע סדר המונע את חופש הביטוי, ולחסום את יכלתם של חברי המועצה להביע את דעתם בנושאים העולים לדיון. מאידך, לא ניתן להפוך את הישיבה לשרשרת של הפרעות אין סופיות, שיסודן באי קבלת כל מרות ו/או התחשבות ביתר חברי המועצה. העלאת הנושאים על סדר היום חייבה את חברי המועצה לתת דעתם ולהקדיש דבריהם בראש ובראשונה לנושאים בהם מתבקשת הכרעתם כחברים בפורום המנווט את ספינת המועצה. לדעתי לא ניתן להסיק כי כך אירע למעשה. אינני רואה כל מקום לביטול ההחלטות שענינן תקציבים בלתי רגילים (תב"ר) טיפול בבעיות של מקרים הטעונים סיוע סוציאלי, מינוי נציגי העיריה ברשויות אחרות ועוד, ההחלטות נתקבלו כשנדמה סערת הויכוחים שהתעוררה לעיל, תוך הצבעה ברוב הדרוש, ואינני רואה הצדקה לכך שבית המשפט יתערב לשם ביטולן של החלטות אלו. התערבותו של בית המשפט בהחלטה של מועצת רשות חייבת להצטמצם לאותם מקרים בהם נפלה אי חוקיות מהותית, ואין להרחיב קנה מידה זה מעבר לקנה המידה שצויין לעיל. לסיום דברי אני מבקשת לשוב ולהדגיש כי על כל חברי מועצת העיריה, החל מראש הרשות וכולל כל חבריה, להקפיד על קיום דווקני ומהותי של הכללים הקבועים בתוספת השניה של פקודת העיריות. התוספת האמורה מאפשרת דיון מלא ועדכני וחופש ביטוי, ובלבד שהדברים מובאים בפני המועצה בדרך סדורה ובמועד שנקבע לכך. שמירה על הכללים ופעולה יעילה לשם קיום דיון של חברי המועצה אינו צריך לעמוד בסתירה להבעת דעות בעת ישיבות המועצה, ובלבד שהדבר ייעשה בצורה מסודרת המכבדת את משמיעיהן, ובמועד שתואם את סדר היום. לאור האמור לעיל החלטתי לדחות את העתירה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. ישיבת מועצה