דמי אבטלה לפני גיל 20

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דמי אבטלה לפני גיל 20: .1מדובר בתביעה לתשלום דמי אבטלה שנדחתה על-ידי הנתבע במכתב מיום 2.12.1992, בנימוק שלא מלאו לתובעת 20שנה ולא התקיימו הנסיבות המזכות בגמלה לפני גיל .20 .2לטענת התובעת, היא נשואה מיום 5.3.1990, בעת שהיתה בגיל 17, והיתה פטורה מסיבה זאת משירות סדיר בצה"ל. .3לטענת הנתבע: א) חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו- 1986(להלן - חוק שירות ביטחון), מבחין בין סמכות לפטור משירות בסעיף 36לבין פטור משירות על-פי דין לפי סעיף 39לחוק; ב) סעיף 39מתייחס לפטור משירות של אישה נשואה על-פי דין, להבדיל מסמכות לפטור משירות. .4על-פי סעיף 127ג (א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ותקנה 4לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג- 1973(להלן - תקנות האבטלה), זכאי אדם לדמי אבטלה אף אם לא מלאו לו 20שנה, אם קיבל פטור משירות סדיר בצבא הגנה לישראל או ששירותו נדחה לפי בקשתו "מטעמי בריאות, משפחה, חינוך או התיישבות בטחונית או מטעמים הקשורים בצורכי המשק הלאומי". .5השאלה העומדת לדיון היא, האם ההוראה האמורה מתייחסת רק למי שקיבל פטור על-פי סעיף 36לחוק שירות ביטחון, המתייחס לפטור הניתן על-פי שיקול דעת שר הבטחון מטעמים שונים כולל "טעמי משפחה", או שסעיף זה יכול להתייחס גם לפטור לפי סעיף 39, המתייחס לפטור על-פי דין של "אשה נשואה" או "אם לילד", שאותו ניתן לראות כפטור מטעמי משפחה. .6לאחר עיון בהוראות החקיקה הנוגעות לעניין, נראה לי שיש לקבל את טענות התובעת. אין יסוד לטענה,שתקנה 4לתקנות האבטלה מתייחסת רק לפטור לפי סעיף 36לחוק שירות ביטחון. הדבר לא נאמר בתקנה האמורה, ותקנה זאת מתייחסת גם לפטור מטעמי בריאות, שלא נזכר במפורש בסעיף .36 סעיף זה מתייחס אמנם גם ל"טעמים אחרים", שיכולים לכלול גם "טעמי בריאות", אך הפטור מטעמי בריאות הוסדר במפורש בסעיפים אחרים לחוק שירות ביטחון, כמו סעיף 5הנוגע לבדיקת כושר וסעיף 13המאפשר לקרוא לשירות רק מי שנמצא כשיר לשירות. הפטור לפי סעיף 39(א) ו- 39(ב) לחוק שירות ביטחון המתייחס לפטור על-פי דין לאם לילד, אשה הרה או אשה נשואה, הינו פטור מובהק מטעמי משפחה. התובעת היתה פטורה משירות לפי הוראה זאת, גם כנשואה וגם כאם לילד. מבחינת מטרת החוק נראה לי, שהמכנה המשותף לכל הפטורים משירות לפי תקנה 4לתקנות האבטלה הוא, שבכל המקרים יש הצדקה לזכאות לדמי אבטלה למי שלא מלאו לו 20שנה וקיבל פטור מסיבות אישיות, כמו בריאות ומשפחה, או משיקולים אחרים הנוגעים לתועלת ציבורית המצדיקה מתן פטור משירות צבאי, לדעת שר הביטחון. מבחינה זאת, נראה לי שיש לראות פטור של אשה נשואה או של אם לילד כפטור מטעמי משפחה שאינו שונה במהותו מכל פטור אחר הניתן על-ידי שר הביטחון, מטעמי משפחה, ומבחינת מטרת החוק אין הבדל בין פטור על-פי דין של אשה נשואה ואם לילד ובין פטור הניתן על-ידי שר הביטחון על-פי שיקול דעתו "מטעמי משפחה". .7לאור זאת, אני מקבל התביעה.דמי אבטלה