ליקויי בניה בקריית ים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בקריית ים: 1. התובעים הנם הרוכשים של דירות בבניין מגורים אשר הוקם על ידי הנתבעת ברחוב אצ"ל 1 בקריית ים. כתב התביעה הוגש על ידי אחד עשר מכלל דיירי הבניין ברם לאחר הגשתו הגיעו הנתבעים 3 (בני הזוג שמואלביץ) לידי הסדר עם הנתבעת ועל כן ביום 9.9.96 ניתן פסק דין חלקי המורה על מחיקת תביעתם. 2. הנתבעת שלחה הודעה לצד שלישי נגד הקבלן המבצע (ב.ס.ט חברה לעבודות בנייה ופיתוח בע"מ). השניים הגיעו לידי הסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט להטיל עליהם חיוב ביחד ולחוד. הנתבעת והצד השלישי ייקראו להלן: בסט. בסט שלחה הודעות לצד רביעי נגד קבלני משנה שונים אשר בצעו עבודות בדירות התובעים וכן נגד יצרן המרצפות. 3. לכתב התביעה צורפו חוות דעת המהנדסים בן עזרא וקרמר אשר מצאו ליקויים בדירות התובעים והעריכו את עלות תיקונם בסך 409,845 ₪ לפי בסיס מדד תשומות הבנייה של חודש ינואר 1994. בכתב התביעה טענו התובעים לנזקים נוספים בהם ירידת ערך הדירות, עלות פינוי בתקופת התיקונים, עלות דיור חלופי במשך שלושה חודשים, אבדן ימי עבודה ונזק בלתי ממוני. עם זאת העמידו את התביעה על הסכום שנקבע על ידי המומחים מטעמם. 4. בסט והצדדים הרביעיים לא הגישו חוות דעת של מומחה מטעמם והסכימו למינוי מומחה. בהסכמת כל בעלי הדין מונה המהנדס ישראל דיאמנט כמומחה מטעם בית משפט (להלן: המומחה או מומחה בית המשפט) אשר בדק את דירות התובעים ומצא בהן ליקויים אשר עלות תיקונם הוערך על ידו בסך 81,968 ₪ לפי בסיס מדד אפריל 1998. 5. עם קבלת חוות דעת המומחה ותשובותיו על שאלות הבהרה, שבעיקרן נועדו לסייע בקביעת חלוקת האחריות בין המתכנן לקבלן המבצע, הסכימו בעלי הדין כי יינתן פסק דין מנומק על סמך החומר המצוי בתיק בית המשפט. משלא נחקר המומחה על חוות דעתו ולא התערערו קביעותיו מן הראוי להסתמך עליה לצורך קביעת ממצאים בנוגע לליקויים הקיימים, עלות תיקונם וחלוקת האחריות. עקרונית מסכימים לכך בעלי הדין. 6. עם זאת חרף קביעת המומחה כי עקב החלפת הריצוף בדירת התובעים 1 (בני הזוג לינדר ולסוביק) לא ניתן היה לבדוק את טענותיהם בנוגע לליקויים בריצוף, סבורים האחרונים כי יש לפסוק להם פיצוי בגין ליקויים אלה. לטענתם, עקב חומרת המצב נאלצו להחליף את הריצוף טרם ביקור המומחה. אין לקבל טענה זו. התובעים 1, שלא נתנו לבסט הזדמנות נאותה לבדוק את הליקוי, אינם זכאים להסתמך עליו כעת. מה גם שבעת החלפת הריצוף ידעו כי הם מתעתדים להגיש תביעה נגד בסט והליקוי לפי חוות דעת המומחה מטעמם (כתמים) לא מנע את מגוריהם בדירה. 7. בסט מצדה סבורה כי יש לאפשר לה לבצע תיקונים. איני מקבלת טענה זו. אמנם גילתה בסט נכונות לבצע תיקונים בתקופת הבדק ובפועל עשתה כן ברם כאשר פנו אליה בדרישה לבצע תיקונים בהסתמך על חוות דעת המומחים מטעמם לא התייחסה לבקשת התובעים. נכון הדבר כי מומחי התובעים ציינו בחוות דעתם ליקויים שלא נמצאו על ידי מומחה בית המשפט ונקבו בעלויות מופרזות. עם זאת לו הזמינה בסט מומחה מטעמה שהיה מגלה אותם ליקויים שמצא מומחה בית משפט היה בסירוב התובעים להתיר את תיקונם משום עילה לאפשר לה כיום לבצעם או לחלופין להפחית את הפיצוי בסכום שהיה נחסך ממנה לו התאפשר לה לבצע את התיקון. משלא עשתה כן יש לפצות את התובעים על בסיס עלות התיקונים לדייר כולל מס ערך מוסף. 8. המומחה מצא ברוב הדירות ליקויים בלתי משמעותיים וגם באלו שעלות תיקונם גבוהה יותר לא מצא צורך בפינוי הדירות. פרט לשתי דירות (של התובעים 5 ו-9 - בני הזוג דאר וקמחי) לא נמצאו ליקויים של ממש בריצוף וגם בהן המדובר בפגם באריחים אחדים בלבד שתיקונו אינו מצדיק פינוי. אין לפסוק אפוא פיצוי בגין ראש נזק זה. 9. גם התביעה לפיצוי בגין אבדן ימי עבודה אינה מבוססת. לא זו בלבד שלא הוכח משך ביצוע התיקונים והצורך להעדר מהעבודה לשם כך אלא שלא הוכח מה עיסוקו של כל אחד מהתובעים ומה גובה הכנסתם. למותר לציין כי לצורך מציאת בעל מלאכה אשר יבצע את התיקונים אין צורך להעדר מהעבודה וניתן לטפל בכך מחוץ לשעות העבודה. 10. התובעים תובעים פיצוי בגין נזק בלתי ממוני. היקף הליקויים מצומצם ואין בו כדי לפגוע פגיעה של ממש ביכולתם ליהנות מדירותיהם או להשתמש בהן. כמו-כן, ידוע כי בדירות חדשות עלולים להתגלות ליקויים לאחר האכלוס, ולשם כך קיימת תקופת הבדק. עם זאת, בהתחשב בעובדה שלא כל הליקויים תוקנו בתקופת הבדק וכתוצאה יידרשו התובעים להזמין בעלי מלאכה אשר יבצעו עבודות בזמן שהם מתגוררים בדירות מן הראוי לפסוק פיצוי מסוים בגין ראש נזק זה. גובה הפיצוי ייקבע להלן בהתחשב בין היתר בהיקף הליקויים שנמצאו בכל דירה ודירה. 11. התובעים זכאים אפוא לפיצוי לפי הפירוט להלן, כשהסכומים אינם כוללים מס ערך מוסף. לפיכך יתווסף לסכום הפיצוי בעד ביצוע תיקונים (להבדיל מפיצויים שלא נועדו לתיקון פגמים) מס ערך מוסף בשיעורו ביום התשלום. הסכומים לפי חוות דעת המומחה נכונים למדד אפריל 1998 ויישאו הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה החל ממועד זה ועד התשלום בפועל. הפיצוי בעד נזק בלתי ממוני נכון ליום מתן פסק הדין ויישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל ממועד זה ועד התשלום בפועל. אין מקום לפסוק ריבית על סכומים אלה שהרי אין המדובר בהוצאה שהוצאה על ידי התובעים אלא בפיצוי שבעיקרו נועד למימון תיקונים בעתיד. 12. התובעים 1 (בני הזוג לינדר ולסוביק) - 2,330 ₪ לפי חוות דעת המומחה וסך של 500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 2 (בני הזוג בן אבו) - 5,790 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 1,000 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 3 (בני הזוג שמואלביץ) - תביעתם נמחקה. התובעים 4 (בני הזוג תורג'מן) - 8,200 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 1,500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 5 (בני הזוג דאר) - 7,100 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 1,500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 6 (בני הזוג שמש) - 8,200 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 1,500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 7 (בני הזוג סגל) - 3,950 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 1,000 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 8 (בני הזוג אסייג) - 9,980 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 2,500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 9 (בני הזוג קמחי) - 7,690 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 1,500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 10 (בני הזוג וייצמן)- 8,675 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 2,500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. התובעים 11 (מוספי ולוי) - 8,600 ₪ לפי חוות דעת המומחה ועוד 1,500 ₪ פיצוי על נזק בלתי ממוני. 13. חלוקת האחריות בין הצדדים הרביעיים תעשה לפי קביעת המומחה. היות שלא הוגשו סיכומי טענות על ידם עד עצם היום הזה (למעט צד רביעי 3 שהמחלוקת עמו בעניין ההוצאות) אסתמך על הסכומים המפורטים בסיכומי טענות באת כח בסט. עם זאת, אין בכך כדי לשלול מבית המשפט את הסמכות שלא לפסוק פיצוי אם המדובר בליקוי שהוא בבחינת נזק של מה בכך. הסכומים להלן אינם כוללים מס ערך מוסף ונכונים למדד אפריל 1998. 14. לא מצאתי מקום לחייב את הצדדים הרביעיים בהשתתפות בפיצוי בגין נזק בלתי ממוני שכן אין להתעלם מאחריות בסט בפיקוח על עבודת קבלני המשנה. לכן אף כי לא אפחית מטעם זה מגובה השתתפותם בעלות התיקונים לא אחייבם בהשתתפות בפיצוי בגין ראש נזק זה. 15. צד רביעי 1 (חרות) - 1,100 ₪. צד רביעי 2 (נמליט) - 2,600 ₪. צד רביעי 3 (פל-אל) - ההודעה נגדו תדחה. לעניין ההוצאות טוענת באת כח בסט בסיכומיה כי נוכח הסכמתה לדחיית התובענה נגדו אין לחייבה בהוצאות. לחלופין יש לחייב בהן את התובעים שכן הצורך לשלוח הודעה לצד רביעי נגד פל-אל נולד נוכח תביעתם, שהתבררה כבלתי מבוססת. ברי כי יסוד ההודעה לצד רביעי בתביעת התובעים ברם מלכתחילה טען צד רביעי 3 כי עבד בשתי דירות בלבד. לו נבדקה טענתו בשלב מוקדם של הדיון ניתן היה לחסוך מבא כחו התייצבות בישיבות בית משפט רבות ואף הגשת סיכומים. על כן תשלם בסט לצד רביעי 3 הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ ומע"מ. צד רביעי 4 (אלדורו) - 880 ₪. צד רביעי 5 (קבלן השלד - עותמאן) - 860 ₪. צד רביעי 6 (קבלן טיח פנים - סלימאן) - 6,558 ₪. צד רביעי 7 (קבלן טיח חוץ - אחים חג'אר), שלא התגונן אף כי כתבי בי-דין הומצאו לו - 1,080 ₪. צד רביעי 8 (קבלן עבודות פיתוח - טנוס) - לא התגונן. עם זאת עלות תיקון הליקוי המיוחס לו מגיעה לסך של 150 ₪ המהווה נזק של מה בכך. התובענה נגדו תדחה. צד רביעי 9 (אל-רם) - ההודעה לצד רביעי לא הומצאה לו, על כן תדחה התובענה נגדו ללא צו להוצאות. 16. סוף דבר - הנתבעת והצד השלישי ישלמו אפוא לתובעים ביחד ולחוד את הסכומים המפורטים בסעיף 12 דלעיל בצירוף הפרשי הצמדה ומע"מ כמצורף בסעיף 11 דלעיל. בנוגע לצדדים הרביעיים יש לנהוג כאמור בסעיפים 15 ו-11 דלעיל. כמו כן יישאו הנתבעת והצד השלישי בסכום אגרת התביעה באופן יחסי לחיובם בפסק הדין. אין הצדקה לחייבם לשאת במלוא האגרה שעה שהתובעים הגישו תביעה כספית על סכום העולה כיום על 600,000 ₪ ונפסק לזכותם פחות מששית ממנו. כמו כן אין לחייבם בתשלום שכר מומחי התובעים. בסט נשאה בשכר טרחת מומחה בית משפט בסכום לא מבוטל. זאת ועוד, לולא חוות הדעת המופרזת יתכן כי ההליך היה מסתיים זה מכבר מחוץ לכותלי בית המשפט. עוד ישלמו הנתבעת והצד השלישי שכר טרחת עורך דין התובעים בשיעור 10% מהסכום הפסוק ומע"מ כדין. פרט לכך יישא כל צד בהוצאותיו. 17. מתן פסק הדין התעכב שכן עקב אי-הגשת סיכומים על ידי הצדדים הרביעיים הובא אליי התיק רק לאחרונה. ליקויי בניהבניה