משכורת על בסיס עלות העסקה כוללת

בעניין גייל בן דוד [ע"ע (ארצי) 246/08 גייל בן דוד - עו"ד סנפורד ט. קולב, מיום 11.8.09] התייחס בית הדין הארצי לשיטת תשלום שכר על בסיס "עלות כוללת" וקבע כי הגם שאין מדובר ב"דרך המלך" בשיטת חישוב השכר ושיטה זו אינה רצויה, אין בשיטה זו פסול חוקי. כן קבע בית הדין הארצי כי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 וסעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963 אינם חלים, משום שלא נכללו בשכר של העובדת אלא הופרשו סכומים לטובת פיצויי פיטורים מעלות ההעסקה. משכורת