צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צבירת תקופת אכשרה לדמי אבטלה: תביעתה של התובעת לדמי אבטלה נדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הנתבע") בטענה שלא צברה היא תקופת אכשרה מספקת עפ"י הוראת סעיף 127 ד' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח- 1968. בדיון, מיום 8.12.1992, שהתקיים בפני הצהיר ב"כ הנתבע כדלקמן: "אנו מקבלים את תלושי המשכורת שהגישה אלינו התובעת לגבי עבודתה בטית בית בע"מ ובמצות ישראל ואשר מסתכמים ב-71 ימי עבודה ושני ימי חופשה... . מתוך ימי העבודה שאושרו ע"י מעביד פרטי בשם X, לאחר שחקרנו אותו איננו מקבלים אלא 3 ימים מכל הימים הנטענים כימי עבודתה אצלו. הפלוגתיות שבין הצדדים: מס' ימי העבודה של התובעת אצל X. האם יש להביא בחשבון שני ימי החופשה בתשלום של התובעת, במצות ישראל לצורך תקופת אכשרה. לאחר שנשמעה עדות התובעת עצמה, ומשלא עלה בידי ב"כ הנתבע לזמן את מר X לעדות בפני ביה"ד, לטענת נציגה של התובעת מכיון שבגלל מצבו הרפואי אינו יכול לבוא ולהעיד (ראה עמ' 6 לפרוטוקול) הוסכם בין הצדדים כי חוקר הנתבע ביחד עם התובעת ונציגה יגשו לביתו של מר X, יציגו בפניו שאלות והפרוטוקול מהשיחה יוגש כעדות בפני ביה"ד (עמ' 6 לפרוטוקול). ביום 9.3.1993 הוגש פרוטוקול השיחה עם מר X, וביה"ד נתבקש ליתן פסק-דין על סמך חומר הראיות שבפניו לרבות האמור בפרוטוקול זה. מהפרוטוקול עולה שמר X מאשר כי התובעת עבדה אצלו בחודשים מרץ אפריל פעם אחת בשבוע ביום שישי וכשנשאל אם בטוח הוא בכך השיב "כן מוחלט" (עמ' 3 לפרוטוקול). בהמשך עוד מוסיף מר X ומסביר שלאחר פטירת אשתו הוא נעזר במכרים אולם בכל זאת נעזר בתובעת מכיוון שעזרת המשפחה הייתה "משפחה" בעוד שהתובעת קיבלה כסף עבור עבודתה, ומוסיף בבירור שלא הייתה אשה אחרת שעבדה אצלה אלא רק התובעת (עמ' 5 לפרוטוקול). יש לציין שבתחילת עדותו מדגיש ומציין מר X כי התובעת באה, בדרך כלל ביום שישי יתכן שגם בימים אחרים "אבל רק יום אחד בשבוע" (עמ' 2 לפרוטוקול). מתרשמים אנו שניתן להאמין לעדות מר X שמניסוח הפרוטוקול עולה זהירות ורצונו לדייק בתשובות לשאלות שנשאל. מה גם שב"כ הנתבע לא ביקש לערער על מהימנות עדותו. די באמור לעיל כדי לקבוע שהתובעת עבדה אצל מר X 6-8 ימים לפחות - ומכיוון שהוכרו לה ע"י הנתבע רק 3 ימי עבודה, מעבודתה אצל מר X, די בכך כדי לקבוע שהיא צברה תקופה העולה על 75 ימים. לכן גם אין צורך להכריע בשאלה, האם ימי חופשה בתשלום במצות ישראל, הם בכלל תקופת האכשרה. לפיכך, קובעים אנו שהתובעת צברה את תקופת האכשרה הנדרשת ממנו לצורך קביעת זכאותם לדמי אבטלה. אין צו להוצאות. דמי אבטלהתקופת אכשרה