מה ההגדרה של שותפות ?

בית המשפט קבע בפסיקתו כי עצם השימוש במילה "שותפות" שנעשה במסמכים אינו מהווה ראיה סופית שאכן מבחינה חוקית נוצרה בין הצדדים שותפות. כלל הוא שלעניין קיומה של שותפות, מכריע תוכנה של ההתקשרות ולא המונחים שבהם השתמשו הצדדים, כמו כן נקבע כי, לקיומה של שותפות יש לבחון מה הייתה כוונת הצדדים באשר להמשך הפעילות המשותפת ביניהם, לאחר פקיעת הסכם. השאלה אם נקשר הסכם המגיע לכלל קשר של שותפות, היא שאלה מעורבת של עובדה וחוק. השאלה מתי הממצאים העובדתיים המצטברים מצביעים על קיומה של שותפות, היא שאלה משפטית, אך קביעת התשתית העובדתית העולה מעל פני הראיות באשר לקיומה של שותפות היא שאלה של עובדה. החיקוק הרלוונטי הוא פקודת השותפויות [נוסח חדש] תשל"ה- 1975, סעיף ההגדרות בפקודה מגדיר "קשרי שותפות" כדלקמן: הקשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר וכן מגדיר " "שותפות" כחבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות סעיף 2 לפקודה קובע צורות שיתוף שאינן שותפות. כמו הקביעה כי עצם שיתוף של צורה או בכל זכות אין בכך בלבד ליצור קשרי שותפות.שותפותהגדרות משפטיותשאלות משפטיותדיני חברות