פוליסת ביטוח חובה / תעודת ביטוח חובה

פוליסת ביטוח חובה לרכב מפני תאונות דרכים: ביטוח החובה בישראל הינו שונה מביטוח עסקי רגיל הניתן למטרות עסקיות, ובתחום זה חברות הביטוח אינן נתפסות כגופים פרטיים לכל דבר, הפועלות למטרות כלכליות גרידא. ביטוח רכב חובה הוא מעין שילוב בין ביטוח מסחרי לביטוח ממלכתי, במובן זה שמצד אחד הוא מוטל כחובה על ציבור הנהגים כולו, ומצד שני הוא נתון בידי חברות ביטוח מסחריות שאינן חייבות מצידן לתת כיסוי ביטוחי התואם במלואו את הדין. ומדובר בסתירה של ממש אשר יוצרת במקרים רבים חוסר ודאות באשר לכיסוי ביטוחי במקרים שונים. מצב זה הוביל את בתי המשפט להחלת חובת הגינות מוגברת על חברות הביטוח בעניין ביטוח חובה לנהגים, המשתלבת בעקרונות תום הלב הכלליים החלים עליהן מכוח דין החוזים הכללי. פרשנות פוליסת ביטוח חובה על ידי בית נוטה להרחיב את הכיסוי הביטוחי, מתוך התחשבות במאפייניו המיוחדים של חוזה ביטוח החובה לכלי רכב. לביטוח החובה ישנם מאפיינים מיוחדים מן הדין, המשפיעים על חברות הביטוח המספקות אותו. כך, למשל, ישנה שורה של תנאים והגבלות על הכיסוי הביטוחי שפקודת הביטוח שוללת את תוקפם המשפטי, מגבלות כאלה עשויות להתייחס לא רק לגבי צד שלישי אלא גם לגבי תאונה עצמית, כמו כן תמחור הפרמיה לפוליסה בידי חברות הביטוח נתון לפיקוח והכוונה ממשלתיים. פוליסהביטוח חובהמסמכיםרכב