האם פוליסה המכסה תאונות מכסה אוטומטית גם מחלות ?

בית המשפט קבע כי בתחום הביטוח אין כל מקום וכל הצדקה לנסות ולהרחיב את פירוש המונח "מחלה" באופן שיחול גם על מקרה של "תאונה". לאור גישת בית המשפט נדחתה תביעת ביטוח של משפחתו של מבוטח שנפטר כתוצאה ממחלה, כש"תאונה" הוגדרה בפוליסה הביטוח במקרה זה כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני. בית המשפט קבע כי לו התכוון מנסח הפוליסה לכלול אף מחלות בגדר הכיסוי הביטוחי, היה טורח ומנסח את הפוליסה בהתאם, ועובדה היא, שקיימות פוליסות ספציפיות המבטחות בגין מחלות. העובדה, שלא זו בלבד, שאף לא סעיף אחד בפוליסה קובע, כי מחלות נכללות בגדרה, אלא שקיים סעיף מיוחד המחריג מחלות באופן מפורש מגדר הכיסוי הביטוחי, מעיד יותר מכל על רוח המסמך ותכליתו. עוד נקבע כי פוליסת ביטוח מסחרית נועדה להגשים תכלית עסקית-כלכלית ולא ליצור צדק סוציאלי. חוזה ביטוח הוא חוזה מסחרי שמהותו היא העברת סיכונים וחלוקת רווחים, המבוטח מעביר את הסיכונים מפני תאונות הנשקפים לו מטבע ברייתו, לחברת הביטוח, תמורת פרמיה, המגלמת את עלות הסיכון בתוספת רווח. ברי, כי גובה הפרמיה נקבע בהתאם לגבולות הכיסוי הביטוחי, לא הרי פרמיה בגין ביטוח תאונה כהרי פרמיה בגין ביטוח מחלה. פוליסהשאלות משפטיות