קשר סיבתי בין רשלנות רפואית לבין "אובדן סיכויי החלמה"

##פיצוי בגין אובדן סיכויי החלמה:## שיטת המשפט הישראלית הכירה בזכותו של ניזוק לפיצוי מקום שבו גרעה התרשלותו המוכחת של הנתבע מסיכויי החלמתו של הניזוק. מדובר בפיצוי לפי סיכוי במתחם מצומצם ומוגדר של רשלנות רפואית. בית המשפט העליון קבע פיצוי בדרך של יצירת ראש נזק חדש שעיקרו אובדן סיכויי החלמה. במסגרת ראש נזק זה יש אפשרות לפסוק פיצוי חלקי בגין הפגיעה בסיכויי ההחלמה. הדוקטרינה של אובדן סיכויי החלמה כראש נזק נפרד משאר ראשי הנזק מקובלת ומיושמת במשפט הישראלי מזה שנים בעקבות פסק הדין. ##אבדן סיכויי החלמה - קשר סיבתי:## שיטת המשפט הישראלית הכירה בזכותו של מי שניזוק כתוצאה מרשלנות רפואית לקבלת פיצוי גם כאשר קיימת עמימות משמעותית בשאלת הקשר הסיבתי שבין ההתרשלות לנזק כמו במקרים של אבדן סיכויי החלמה. בתי המשפט קבעו כי במקרים שבהם קיימת אי-ודאות באשר לנסיבות המקרה, עלול הניזוק להימצא במצב בו אין ביכולתו להוכיח, על-פי הכללים הרגילים, את יסודות העוולה, כלומר, אי-הודאות אינה נוגעת לשאלת האשם, כי אם לשאלת הזיקה הסיבתית בין הסיכון שנוצר בהתרשלות, לבין הנזק. רשלנותאובדן סיכויי החלמהקשר סיבתיתביעות רשלנות רפואיתרפואה